Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2019


Podstrony:
 • Zarządzenie nr 99
  ZARZĄDZENIE Nr 99/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 29.10.2019 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 98
  ZARZĄDZENIE Nr 98/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 29.10.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 97
  ZARZĄDZENIE Nr 97/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 29.10.2019 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr 96
  Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 22 października 2019 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych Gminy Pomiechówek położonych w obrębie Pomocnia, gminie Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 95
  ZARZĄDZENIE Nr 95/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 15.10.2019 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 94
  ZARZĄDZENIE Nr 94/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 15.10.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 93
  ZARZĄDZENIE Nr 93/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 15.10.2019 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr 92
  ZARZĄDZENIE Nr 92/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 04.10.2019 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 91
  ZARZĄDZENIE Nr 91/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 90
  ZARZĄDZENIE Nr 90/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.09.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 89
  ZARZĄDZENIE Nr 89/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.09.2019 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr 88
  ZARZĄDZENIE Nr 88/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 12.09.2019 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 87
  ZARZĄDZENIE Nr 87/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 12.09.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 86
  ZARZĄDZENIE Nr 86/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 12.09.2019 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr 85
  w sprawie: wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Publicznego Przedszkola „Pod Dębami” im. Edmunda Knoll-Kownackiego w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 84
  Zarządzenie nr 84/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Starym Orzechowie.
 • Zarządzenie nr 83
  Zarządzenie nr 83/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.
 • Zarządzenie nr 82
  Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 11 września 2019 r. w sprawie: powołania zespołu zarządzającego projektem "Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku w ramach Osi Priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 1 0.3 "Doskonalenie zawodowe", Poddziałania 1 0.3.1 "Doskonalenie zawodowe uczniów" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Zarządzenie nr 81
  Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 05 września 2019 r. w sprawie: drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowy Modlin, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 80
  80/2019 „w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.”
 • Zarządzenie nr 79
  ZARZĄDZENIE Nr 79/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 28.08.2019 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 78
  ZARZĄDZENIE Nr 78/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 28.08.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 77
  ZARZĄDZENIE Nr 77/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 28.08.2019 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr 76
  Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pomiechówek, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.
 • Zarządzenie nr 75
  w sprawie: ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” w 2019r
 • Zarządzenie nr 74
  ZARZĄDZENIE Nr 74/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 14.08.2019 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 73
  Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego oraz określenia jego wartości.
 • Zarządzenie nr 72
  Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu w Urzędzie Gminy w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 71
  Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 • Zarządzenie nr 70
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 69
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 68
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr 67
  w sprawie: wynajmu gminnego lokalu użytkowego w Pomiechówku przy ul. Nasielskiej 3.
 • Zarządzenie nr 66
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 65
  Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 17.07.2019 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 64
  w sprawie: powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 63
  w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wynikającej z art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 62
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 61
  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 60
  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 59
  Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 25.06.2019r. w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 58
  Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 25.06.2019r. w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Ośrodek Kultury PomPA w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 57
  w sprawie: wydzierżawienia pawilonów handlowych na targowisku gminnym w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 56
  Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego oraz określenia jego wartości
 • Zarządzenie nr 55
  w sprawie: akceptacji listy rekomendowanych stypendystów Stypendium Wójta Gminy Pomiechówek, przyznania stypendiów oraz określenia ich wysokości w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 • Zarządzenie nr 54
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 53
  w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Pomiechówek dla uczniów szczególnie zdolnych.
 • Zarządzenie nr 52
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 51
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 50
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr 49
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 48
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 47
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr 46
  w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa wsi Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 45
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Ogrodnicza 6, 05-180 Pomiechówek, prowadzonej przez Gminę Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 44
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 43
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 42
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr 41
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 • Zarządzenie nr 40
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 39
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 71/2012 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania oraz ustalenia pracy Gminnej Komisji Socjalnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 • Zarządzenie nr 38
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 37
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 36
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr 35
  Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie: powierzenia Pomiechowskiemu Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Wkra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pomiechówku zadania własnego gminy w zakresie zarządzania wyznaczonymi parkingami na placach gminnych w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 34
  Zarządzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych
 • Zarządzenie nr 33
  w spawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowy Modlin gminie Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 32
  w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 31
  Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego oraz określenia jego wartości
 • Zarządzenie nr 30
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 29
  w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2018.
 • Zarządzenie nr 28
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 • Zarządzenie nr 27
  w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2019 roku w Gminie Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 26
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 25
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 24
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr 23
  w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego oraz określenia jego wartości.
 • Zarządzenie nr 22
  w sprawie: ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.
 • Zarządzenie nr 21
  w spawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej we wsi Pomocnia, gm. Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 20
  w sprawie: akceptacji listy rekomendowanych stypendystów Stypendium Wójta Gminy Pomiechówek, przyznania stypendiów oraz określenia ich wysokości w ramach lokalnego programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 • Zarządzenie nr 19
  w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. na terenie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 18
  Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 18.02.2019r. w sprawie : ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
 • Zarządzenie nr 17
  w sprawie: zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
 • Zarządzenie nr 16
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds.naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie nr 15
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2019 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 14
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr 13
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2019 roku".
 • Zarządzenie nr 12
  w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego oraz określenia jego wartości
 • Zarządzenie nr 11
  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 10
  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 09
  ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 24 Stycznia 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Pomiechówek w roku 2019.
 • Zarządzenie nr 08
  w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 07
  Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Pomiechówek dla uczniów szczególnie zdolnych
 • Zarządzenie nr 06
  w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego oraz określenia jego wartości
 • Zarządzenie nr 05
  w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2019 roku w Gminie Pomiechówek,
 • Zarządzenie nr 04
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2019 rok.
 • Zarządzenie nr 03
  w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019r.
 • Zarządzenie nr 02
  w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego na 2019r
 • Zarządzenie nr 01
  w sprawie: ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych.
 • Zarządzenie nr _129
  Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr _128
  Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr _127
  Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr _126
  Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr _125
  ZARZĄDZENIE Nr 125/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.12.2019 r. w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr _123
  ZARZĄDZENIE Nr 123/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 19.12.2019 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr _122
  ZARZĄDZENIE Nr 122/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 19.12.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2019 r.
 • Zarządzenie nr _121
  ZARZĄDZENIE Nr 121/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 19.12.2019 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr _120
  Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.
 • Zarządzenie nr _119
  Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 • Zarządzenie nr _118
  Zarządzenie nr 118/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 16.12.2019 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr _117b
  ZARZĄDZENIE Nr 117b/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 10.12.2019 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr _117a
  ZARZĄDZENIE Nr 117a/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 10.12.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2019 r.
 • Zarządzenie nr _117
  ZARZĄDZENIE Nr 117/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 10.12.2019 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr _116
  Zarządzenie nr 116/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 09.12.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2019 r.
 • Zarządzenie nr _115
  Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 09.12.2019 r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2019
 • Zarządzenie nr _114
  Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr _113
  Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr _112
  Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie: wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.
 • Zarządzenie nr _109
  Zarządzenie Nr 109/2019 z dn. 20.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: „Sprzedaż płyt drogowych zdemontowanych z drogi gminnej nr 240556W w miejscowości Stanisławowo”
 • Zarządzenie nr _105
  ZARZĄDZENIE NR 105/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 14.11.2019 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny przydatności płyt drogowych zdemontowanych z drogi gminnej nr 240556W w miejscowości Stanisławowo.
 • Zarządzenie nr _102
  ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 12.11.2019 r. w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2019 r.
 • Zarządzenie nr _100
  Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 31 października 2019 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gminnych w Nowym Modlinie

Wytworzył:Artur Ciemieniewski, data: 02.01.2019 r., godz. 22.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 02.01.2019 r., godz. 22.01
Ostatnia aktualizacja:Marcin Krzemiński, data: 01.10.2019 r., godz. 11.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.10.2019 r., godz. 11.05Marcin KrzemińskiZmiana kolejności podlinków
01.10.2019 r., godz. 11.05Marcin KrzemińskiZmiana kolejności podlinków
17.07.2019 r., godz. 20.31Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
17.07.2019 r., godz. 20.31Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
17.07.2019 r., godz. 20.31Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
23.01.2019 r., godz. 21.07Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
23.01.2019 r., godz. 21.07Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
02.01.2019 r., godz. 22.01Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 3359 razy.