Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2018


Podstrony:
 • Zarządzenie nr 132
  w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Gminy Pomiechówek czynności kancelaryjnych oraz przebiegu załatwiania spraw w systemie tradycyjnym przy użyciu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) jako oprogramowania wspomagającego.
 • Zarządzenie nr 131
 • Zarządzenie nr 93a
  w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pomiechówek systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) jako oprogramowania wspomagającego wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym.
 • Zarządzenie nr 130
  w sprawie: inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 129
 • Zarządzenie nr 128
 • Zarządzenie nr 127
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2018
 • Zarządzenie nr 126
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 • Zarządzenie nr 125
  w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 124
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 123
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 122
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2018
 • Zarządzenie nr 121
  w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Pomiechówek zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 120
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 119
 • Zarządzenie nr 118
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2019 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 115
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2018
 • Zarządzenie nr 116
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 117
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 114
 • Zarządzenie nr 113
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 112
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2018
 • Zarządzenie nr 111
 • Zarządzenie nr 110
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla gminy Pomiechówek na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” bez strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Zarządzenie nr 109
 • Zarządzenie nr 108
 • Zarządzenie nr 107
  w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz określenia jego wartości.
 • Zarządzenie nr 106
  w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa wsi Stare Orzechowo
 • Zarządzenie nr 105
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 102
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2018
 • Zarządzenie nr 103
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 104
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 101
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 99
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2018
 • Zarządzenie nr 100
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 96
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2018
 • Zarządzenie nr 97
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 98
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 95
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 94
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 89
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 90
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 91
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 92
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 93
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/09 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 28 maja 2009 r. wprowadzającego Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 88
 • Zarządzenie nr 87
 • Zarządzenie nr 86
  w sprawie: oddania w dzierżawę gminnego lokalu użytkowego w Pomiechówku przy ul. Jana Kilińskiego 1.
 • Zarządzenie nr 85
  w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa wsi Bronisławka
 • Zarządzenie nr 84
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
 • Zarządzenie nr 83
 • Zarządzenie nr 82
 • Zarządzenie nr 81
 • Zarządzenie nr 80
 • Zarządzenie nr 79
  w sprawie: wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.
 • Zarządzenie nr 78
  w sprawie: ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna” w 2018r.
 • Zarządzenie nr 77
  w sprawie: wyznaczenie nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 76
 • Zarządzenie nr 71
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 72
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 73
  w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pomiechówek, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.
 • Zarządzenie nr 74
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu przygotowania placówek oświatowych w gminie Pomiechówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019
 • Zarządzenie nr 75
 • Zarządzenie nr 69
 • Zarządzenie nr 68
 • Zarządzenie nr 67
 • Zarządzenie nr 70
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2018
 • Zarządzenie nr 66
  w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek i zakładów budżetowych Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 65
 • Zarządzenie nr 64
 • Zarządzenie nr 63
 • Zarządzenie nr 57
  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.
 • Zarządzenie nr 58
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2018
 • Zarządzenie nr 59
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 60
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie |Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 61
  Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 23 lipca 2018 r.
 • Zarządzenie nr 62
  Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 23 lipca 2018 r.
 • Zarządzenie nr 51
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Bolczak, nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 52
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Mychlińskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 53
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych Gminy Pomiechówek położonych w obrębie Pomocnia, gminie Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 54
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Adriany Karoliny Plony, nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 55
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Gałężewskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 56
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Katarzyny Sławińskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 48
 • Zarządzenie nr 47
 • Zarządzenie nr 49
  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.
 • Zarządzenie nr 50
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Kryśkiewicz, nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 46
  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.
 • Zarządzenie nr 45
 • Zarządzenie nr 44
 • Zarządzenie nr 43
  w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz określenia jego wartości.
 • Zarządzenie nr 42
  w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Zarządzenie nr 40
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2018
 • Zarządzenie nr 41
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 39
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 38
  w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Pomiechówek, Czarnowo, Kikoły i Nowe Orzechowo
 • Zarządzenie nr 37
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych, Goławice Pierwsze 11a, 05-180 Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 36
 • Zarządzenie nr 35
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
 • Zarządzenie nr 33
 • Zarządzenie nr 32
 • Zarządzenie nr 34
  w sprawie: ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
 • Zarządzenie nr 31
 • Zarządzenie nr 30
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.
 • Zarządzenie nr 29
  w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej oraz zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego w Goławicach Pierwszych w gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 28
  w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z hali sportowej oraz zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego w Starym Orzechowie w gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 27
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 26
 • Zarządzenie nr 25
 • Zarządzenie nr 24
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2018 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 20
 • Zarządzenie nr 21
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 22
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie |Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 23
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 • Zarządzenie nr 19
  w sprawie: wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 18
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Cegielnia-Kosewo, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 17
 • Zarządzenie nr 16
  w sprawie: zasad przyznawania i refundacji zakupu okularów korygujących pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych.
 • Zarządzenie nr 15
  Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 16.02.2018r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. na terenie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 14
  Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 15.02.2018r. w sprawie : ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
 • Zarządzenie nr 13
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowiska pracy.
 • Zarządzenie nr 12
  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów spoza obwodu do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 11
  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 10
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowiska pracy.
 • Zarządzenie nr 9
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowiska pracy.
 • Zarządzenie nr 8
  w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 6
 • Zarządzenie nr 5
  w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pomiechówek i jednostkach organizacyjnych Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 7
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 1
  w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego na 2018r.
 • Zarządzenie nr 2
  w sprawie: ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych.
 • Zarządzenie nr 3
  w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Pomiechówek na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 4
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2018 rok.

Wytworzył:Artur Ciemieniewski, data: 19.01.2018 r., godz. 20.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 19.01.2018 r., godz. 19.57
Ostatnia aktualizacja:Marcin Krzemiński, data: 17.09.2019 r., godz. 11.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2019 r., godz. 11.25Marcin KrzemińskiZmiana kolejności podlinków
17.09.2019 r., godz. 11.16Marcin KrzemińskiZmiana kolejności podlinków
17.09.2019 r., godz. 08.31Marcin KrzemińskiZmiana kolejności podlinków
17.09.2019 r., godz. 08.30Marcin KrzemińskiZmiana kolejności podlinków
17.09.2019 r., godz. 08.30Marcin KrzemińskiZmiana kolejności podlinków
25.01.2019 r., godz. 19.06Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
25.01.2019 r., godz. 19.06Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
25.01.2019 r., godz. 19.06Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
25.01.2019 r., godz. 19.06Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
19.01.2018 r., godz. 20.05Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
19.01.2018 r., godz. 20.05Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
19.01.2018 r., godz. 20.04Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
19.01.2018 r., godz. 20.04Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
19.01.2018 r., godz. 19.57Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 3743 razy.