Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Protokół nr XXX/2017

Protokół nr XXX/2017 Z XXX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2017 r w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku.
Protokół nr XXX/2017
Z XXX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2017 r w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku.

Sesja rozpoczęła się o godz.8:00
W obradach, którym przewodniczył Jan Drzazgowski Przewodniczący Rady Gminy udział wzięli: Radni Gminy, Wójt Dariusz Bielecki, z-ca Wójta Mariusz Łempicki, Sekretarz Gminy Bożena Śliwińska, p.o. Skarbnika Gminy Monika Piłkowska-Końska, Radca Prawny Janusz Pągowski oraz kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy, kierownicy- dyrektorzy jednostek organizacyjny gminy, placówek oświatowych, sołtysi i inni.

Ad.1
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski otworzył XXX Sesję Rady Gminy, powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.
Na 15 osobowy skład Rady Gminy w chwili otwarcia w sesji uczestniczyło 13 radnych. Dwie osoby się spóźniły.
W załączeniu do protokołu:
- Lista obecności radnych załącznik nr 1
- Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2
- Lista obecności osób zaproszonych – załącznik nr 3

Ad.2
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
W sprawie tej wpłynął wniosek Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku, który został odczytany przez Przewodniczącego.
Wniosek KZB – w załączeniu do uchwały.
(Na sesję przybył radny Marcin Gągolewski – liczba radnych obecnych na sesji – 14 osób)
Jednogłośnie 14 głosami „za” radni przyjęli porządek obrad wraz ze zmiana jak powyżej.
Dodatkowy temat porządku obrad został wprowadzony w punkcie 19. Tym samym pozostałe punkty zmieniły swoją kolejność automatycznie.
Porządek obrad – załącznik nr 4
Ad.3
Radni 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” (M.Gągolewski) przyjęli protokoły z XXVI, XXVII, XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy.

Ad.4
Tym miejscu obrad Wójt Gminy Dariusz Bielecki wręczył nowo wybranej sołtys wsi Falbogi Borowe Annie Ziółek zaświadczenie o wyborze. Pogratulował Pani sołtys wyboru i życzył sukcesów w pełnieniu tej funkcji.
W kolejnych punktach od 5 do 8 zaplanowano tematy sprawozdawczo-informacyjne, czyli:
5. Sprawozdanie z działalności prowadzonej przez Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku w roku 2016 – załącznik nr 5
6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku za 2016 rok – załącznik nr 6
7. Ocena zasobów pomocy społecznej – załącznik nr 7
8. Informacja o działalności Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD w Kosewie i Szczypiornie za 2016 rok – załącznik nr 8
Wszystkie wyżej wymienione sprawozdania i informacje zostały przedstawione i omówione na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.
Radni przyjęli powyższe punkty bez zadawania pytań, nie zgłaszając uwag.

( Na sesję przybyła radna Teresa Cieślińska, od tej chwili liczba radnych obecnych na sesji stanowiła 15 osób)

Ad.9
Przystąpiono do realizacji punktu dot. sprawozdania z działalności finansowej i gospodarczej gminy za 2016 rok i rozpatrzenia udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.
1) Monika Piłkowska-Końska p.o. Skarbnika Gminy odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespól w Ciechanowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pomiechówek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok – załącznik nr 9 do protokołu.
2) Grażyna Kiliś Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała Uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii z wykonania budżetu gminy Pomiechówek za 2016 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pomiechówek – załącznik nr 10
3) Grażyna Kiliś Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Ciechanowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pomiechówek – załącznik nr 11
4) Przeprowadzono dyskusję na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Radny Andrzej Malasiewicz podkreślił, że budżet został należycie wykonany i stał się podwaliną do dzisiejszych inwestycyjnych działań. Gmina rozwija się dynamicznie, powstają inwestycje nie tylko w centrum, ale i na obrzeżach gminy. Dodał, że prawdziwy wysyp inwestycji dopiero nastąpi. To wszystko sprawia, że udzielenie absolutorium Panu Wójtowi staje się oczywiste – podkreślił radny.
Radna Teresa Cieślińska uważała, że to co się dzieje w naszej gminie świadczy o tym, że jest to bardzo pozytywna rzecz. Mówiła tez o tym, jak będąc poza gminą Pomiechówek w czasie swojej choroby wiele dobrego słyszała na temat rozwoju gminy, opowiadała też co się tu dzieje. Każdy słysząc to chciał koniecznie poznać naszego Wójta. „ To działanie, które Pan Wójt i Radni prowadza ma tylko same plusy. Jesteśmy jedną z niewielu gmin w której coś się dobrego dzieje, bo nie wszędzie tak się robi jak u nas. Tam gdzie byłam, a był to okres zimowy nawet drogi nie były odśnieżane, co u nas jest to nie do pomyślenia. Takie proste rzeczy, które się dzieją u nas uważamy za normalne zjawisko, że tak powinno być. Jesteśmy taką Gminą w której życie jest coraz piękniejsze, dlatego absolutorium dla Wójta to jest 100% na tak”.
5) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.
Pytań, uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały, następnie odbyło się glosowanie podczas którego Uchwałę podjęto jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/242/2017 – w załączeniu
6) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały, którą podjęto jednomyślnie – 15 głosami „za”.
Uchwała nr XXX/243/2017 – w załączeniu.

Radni Gminy oraz obecni na sesji przedstawiciele instytucji gminnych złożyli Wójtowi gratulacje i życzenia z okazji otrzymanego absolutorium.
Następnie głos zabrał Wójt Dariusz Bielecki, w swym wystąpieniu podkreślił, że dzisiejsza sesja jest doskonałym podsumowaniem naszych wspólnych działań. „Dziękuję Państwu Radnym za tą jednomyślność. Widać, że Gmina Pomiechówek jest tym samorządem, który ma pomysł na swój rozwój i funkcjonowanie. To Gmina, której mieszkańcy uważają, że jest to dobre miejsce do życia, a my staramy się żeby tak było. Tego sukcesu by nie było gdyby nie doskonała współpraca z Radą Gminy. Ta jednomyślność od wielu lat to pomysł i sposób na sukces” Wójt podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego pracy, do tego sukcesu. Podziękował sołtysom i zaznaczył, że w ostatnich latach widać rozwój w sołectwach. Podziękował swoim współpracownikom. Urząd Gminy to dzisiaj zespół ludzi, którzy wiedzą jak przełożyć ciężką pracę na sukces, jest m.in. aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Rok 2016 był tym w którym trwały przygotowania do inwestycji, pisano wnioski. Była to ciężka praca nad projektami, dokumentacją techniczną, takim przykładem tych inwestycji może być przebudowa biblioteki. Te inwestycje, które zostały zrealizowane w roku 2016 przyczyniły się do dalszego rozwoju naszej gminy. Kolejny przykład inwestycje drogowe, to priorytet. Realizuje je Spółka Gminy, dzięki temu są one wykonywane w bardzo szybkim tempie, co było założeniem.
Projekt, który rozpoczęto w 2016 roku, to wymiana pieców CO, bo ekologia i czyste powietrze to jeden z priorytetów Gminy. Na zakończenie Wójt jeszcze raz podziękował wszystkim za zaufanie.

Ad.10
Do projektu uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017 rok, nie zgłoszono uwag.
Temat był omówiony na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji.
Dyskusji nie podjęto.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, którą w głosowaniu podjęto jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/244/2017 – w załączeniu.


Ad.11
Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek, nie zgłoszono uwag.
Temat był omówiony na posiedzeniu Komisji rady Gminy.
Dyskusji nie podjęto.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, który przegłosowano i przyjęto jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/245/2017 – w załączeniu.

Ad.12
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów, również był omawiany na posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Pytań, uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, którą przyjęto jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/246/2017 – w załączeniu.

Ad.13
Do projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości pod drogę gminną w Pomiechówku, nie wniesiono uwag.
Temat był omawiany na posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, którą w głosowaniu przyjęto jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/247/2017 – w załączeniu.

Ad.14
Do projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w Pomiechowie, nie wniesiono uwag.
Uchwała była omawiana na posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odcztał treść uchwały.

Wyniki przeprowadzonego głosowania:
- „za” 14 radnych,
- „przeciw” 1 (A.Górecki)
- „wstrz.” 0
Uchwała Nr XXX/248/2017 – w załączeniu.

Ad.15
Do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Stanisławowie, nie wniesiono uwag.
Temat wcześniej omówiono na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy i wtedy też przeprowadzono dyskusję.
Przewodniczący rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały.
Wyniki głosowania:
- „za” 13 radnych
- „przeciw” 1 (U.Nowakowska)
- „wstrz.” 1 (A.Górecki)
Uchwała Nr XXX/249/2017 – w załączeniu.Ad. 16
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy drogom w miejscowości Wymysły, Cegielnia Kosewo i Kosewo.
Radna Teresa Cieślińska wyjaśniła, że miejscowości cegielnia Kosewo i Kosewo dotyczy drogi powiatowej, której nadano nazwę ulica Piastowska. Pozostałe ulice w tych miejscowościach nie mają jeszcze nazw.

Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, którą przyjęto jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/250/2017 – w załączeniu.

Ad.17
Do projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pomiechówek, nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu uchwałę przyjęto jednogłośnie - 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/251/2017 – w załączeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Drzazgowski ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie kontynuowanie obrad rozpoczęto od punktu 18
W którym przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dolina Wkry.
Uwag, pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, która w przeprowadzonym głosowaniu została przyjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XXX/252/2017 – w załączeniu

Ad.19
Do projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.09.2017 r. do 31.03.2018 r., nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały.
Wyniki przeprowadzonego głosowania:
- „za” 14 radnych,
- „przeciw” 0
- „wstrz.” 1 (M.Gągolewski)
Uchwała Nr XXX/253/2017 – w załączeniu.

Ad.20
Sprawozdanie z działalności Wójta miedzy sesjami Rady Gminy – załącznik nr 12 do protokołu.
Nawiązując do przygotowanego sprawozdania Wójt Gminy Dariusz Bielecki powiedział, że powyższy dokument zawiera podsumowanie ważniejszych spraw, które wydarzyły się w ostatnich miesiącach, bo nie sposób w tych kilkudziesięciu punktach spisać wszystkiego co dzieje się w gminie. Wójt podkreślił, że najlepszym podsumowaniem tego sprawozdania jest podjęta na dzisiejszej sesji uchwała budżetowa, gdzie tegoroczny budżet to 78.582 mln zł, z tego 42 mln wydatków majątkowych czyli inwestycje. Jeszcze w dniu dzisiejszym, powiedział Wójt, zostanie podpisana umowa na modernizację GOK-u. Jeżeli chodzi o tereny gospodarcze, w planach jest zawarcie do końca lipca stosownej umowy, aby w sierpniu rozpoczęły się inwestycje na ponad 50 mln zł. W okresie wakacyjnym będzie realizowana budowa sal gimnastycznych w Orzechowie i Goławicach. Szkoły w Pomiechówku i Orzechowie zostaną gruntownie zmodernizowane tak, aby te placówki były jeszcze na wyższym poziomie. Sale gimnastyczne pozwolą na lepsze przygotowanie się do reformy w oświacie, ale przede wszystkim placówki te będą miejscem, w którym będzie można realizować wszelkiego rodzaju zajęcia. Zgodnie z harmonogramem planowane jest też rozpoczęcie inwestycji nad rzeką Wkrą – projekt rekreacyjno-leśny.

Do sprawozdania Wójta zgłaszano pytania:
Radna Teresa Cieślińska do punktu 34 – nabycie w drodze zasiedzenia własności nieruchomości w Nowym Modlinie – nieczynny cmentarz ewangelicki.
Wójt Dariusz Bielecki wyjaśnił, że jest to finalizacja rozpoczętego kilka lat temu procesu polegającego na regulacji własności terenu w środku cmentarza parafialnego.
Radna Teresa Cieślińska do punktu 43 – złożenie wniosku o pozwolenie na budowę budynku komunalnego w Kosewie.
Wójt Dariusz Bielecki wyjaśnił, że kilka miesięcy temu przeznaczono środki na wykonanie projektu budowlanego budynku komunalnego w Kosewie, jeż też już pozwolenie na budowę. Teraz nastąpi etap poszukiwania funduszy na powstanie ładnego, nowego obiektu w tej miejscowości.

Ad.21
W punkcie interpelacje i zapytania radnych – nikt nie zabrał głosu.

Ad. 22
W punkcie sprawy różne – nikt nie zabrał głosu.

Ad.23
Na tym o godzinie 9:20 Przewodniczący Rady Gminy Jan Drzazgowski zamknął XXX Sesję Rady Gminy.

Protokołowała:


Wytworzył:Teresa Leszczyńska, data: 12.07.2017 r., godz. 12.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 12.07.2017 r., godz. 18.05
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 12.07.2017 r., godz. 18.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.07.2017 r., godz. 18.05Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 593 razy.