Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Protokół nr XXIX/2017

Protokół nr XXIX/2017 Z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 01 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.
Protokół nr XXIX/2017
Z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 01 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.


W obradach, którym przewodniczył p.Jan Drzazgowski Przewodniczący Rady Gminy udział wzięli:
Radni Gminy (14 obecnych), Wójt Gminy P.Dariusz Bielecki, z-ca Wójta p.Mariusz Łempicki, Sekretarz Gminy p.Bożena Śliwińska, Skarbnik Gminy p.Kamila Gronczewska, Radca Prawny p.Kamil Prus oraz sołtysi wsi.
Lista obecności radnych – załącznik nr 1
Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2

Sesję zwołano na wniosek Wójta Gminy p.Dariusza Bieleckiego.
Wniosek Wójta – załącznik nr 3

Ad.1

Przewodniczący Rady Gminy p.Jan Drzazgowski otworzył XXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy, powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.


Ad.2

Zaproponowany przez Wójta Gminy porządek obrad przyjęto jednogłośnie ( 14 radnych „za”)
Porządek obrad – załącznik nr 4

Wszystkie zaplanowane w porządku obrad projekty uchwał dotyczyły spraw finansowych. Wobec tego Skarbnik Gminy p.Kamila Gronczewska omówiła je kompleksowo.
Poinformowała, że na sesji będą rozpatrywane uchwały dotyczące sfinansowania planowanego deficytu, który został wykazany w uchwale budżetowej. W dniu 27.02.2017 r. została podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Proponuje się uchylenie tej uchwały i w jej miejsce podjęcie uchwały o emisji obligacji. Deficyt zaplanowany przy uchwale budżetowej opiewa na wielkość mniejszą niż przewidywała wcześniejsza uchwała, ponadto emisja obligacji wydaje się bardziej korzystna ze względu na oprocentowanie oraz na termin wykupu obligacji. W poprzedniej uchwale deficyt i jego spłata rozciągała się do roku 2034, natomiast wykup emisji obligacji zamyka się w roku 2032, czyli o 2 lata wcześniej.
W zmianach Uchwały Budżetowej na 2017 rok zaproponowane zostały już wielkości inwestycji na całość realizacji projektu. W poprzedniej uchwale opiewały do wysokości wkładu własnego. Ponadto przy przedsięwzięciach bieżących zaplanowane zostały środki na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tak, aby można było podpisać umowy z terminem realizacji wykraczającym poza 2017 rok. Już po przekazaniu projektów uchwał radnym w międzyczasie doszła jeszcze jedna zmiana w budżecie dotycząca zabezpieczenia środków na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pomiechówek, Czarnowo, Kikoły i Nowe Orzechowo z realizacją na rok 2017 i 2018. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 16.500 zł, z podziałem na 2017 rok – 4.950 zł i 2018 r. – 11.550 zł.
Wójt Gminy p.Dariusz Bielecki wyjaśnił, że sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wynika z inwestycji PGN – budowa linii wysokiego napięcia przechodzącej przez miejscowości Pomiechówek, Czarnowo, Kikoły i Nowe Orzechowo. Będzie to zmian planu tylko pod ta linią.

Przystąpiono do podjęcia kolejno zaplanowanych uchwał.

Ad.3

Dot. uchylenia Uchwały Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Pytań, uwag nie było.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu uchwałę przyjęto jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/239/2017 – w załączeniu do protokołu.

Ad.4
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej.
Pytań, uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu uchwałę przyjęto jednomyślnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/240/2017 – w załączeniu do protokołu.

Ad.5

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
Brak uwag.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały.
W głosowaniu uchwałę przyjęto jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XXIX/241/2017 – w załączeniu.

Ad.6

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji.
Uwag, pytań nie było.
Radni wyrazili zgodę na nieodczytywanie treści uchwały z uwagi na dużą objętość.
Przystąpiono do przegłosowania uchwały bez jej odczytywania.
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji radni – 14 głosów „za”.

Uchwała Nr XXIX/242/2017 – w załączeniu

Ad. 7

Na tym o godz. 8:20 Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski zamknął XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy.

Protokołowała:


Wytworzył:Teresa Leszczyńska, data: 12.07.2017 r., godz. 12.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 12.07.2017 r., godz. 18.03
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 12.07.2017 r., godz. 18.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.07.2017 r., godz. 18.03Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 454 razy.