Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Protokół nr XIX/2016

Protokół nr XIX/2016 z XIX Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 lipca 2016 r. w sali konferencyjnej CIS.
Protokół nr XIX/2016
z XIX Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 lipca 2016 r. w sali konferencyjnej CIS.

Początek obrad godz.8:00.

W obradach, którym przewodniczył Jan Drzazgowski, Przewodniczący Rady Gminy udział wzięli: radni gminy, Wójt Dariusz Bielecki, z-ca Wójta Mariusz Łempicki, Sekretarz Gminy Bożena Śliwińska, Skarbnik Gminy Kamila Gronczewska, Radca Prawny Edyta Frączak-Szatkowska, Kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi wsi.
Lista obecności radnych – załącznik nr 1
Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2
Lista obecności osób zaproszonych – załącznik nr 3

Ad.1
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski otworzył XIX Sesję Rady Gminy i stwierdziła prawomocność obrad (na 15 osobowy ustawowy skład Rady, obecnych 14 radnych. Nieobecny radny Dariusz Radwański).
Następnie powitał zebranych, w szczególności nową Sekretarz Gminy p.Bożenę Śliwińską, gratulując wyboru na to stanowisko.
Sekretarz Gminy Bożena Śliwińska w krótkim przemówieniu przede wszystkim podziękowała p.Wójtowi za okazane zaufanie i powierzenie tego stanowiska. Ze swej strony zapewniła, że powierzone obowiązki będzie realizowała zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, z obowiązującymi przepisami prawa i z poszanowaniem dobrych obyczajów.

Ad.2
Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Porządek obrad – załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.3
Stosunkiem głosów: 13 „za”, 1 wstrzymujący (radny Marcin Gągolewsi) Radni przyjęli:
- protokół z XV Sesji Rady Gminy, z dnia 31.03.2016 r.
- protokół z XVI Sesji Rady Gminy, z dnia 11.04.2016 r.
- protokół z XVII Sesji Rady Gminy, z dnia 04.05.2016 r.
- protokół z XVIII Sesji Rady Gminy, z dnia 31.05.2016 r.

Ad.4
Do sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za 2015 rok , nie wniesiono uwag.

Załącznik nr 5 – sprawozdanie z działalności biblioteki publicznej za 2015 rok.
Załącznik nr 6 – sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2015 rok.

Ad.5
Do sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 r. nie wniesiono uwag.
Załącznik nr 7 – sprawozdanie z działalności SPZOZ za 2015 rok.

Ad.6
„Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Pomiechówek” została omówiona na posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy w dniu 19.07.2016 r.
Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag.
Załącznik nr 8 – „ocena zasobów pomocy społecznej gminy Pomiechówek”.

Ad.7
Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Pomiechówek, nie wniesiono uwag , nie było pytań i wniosków.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, którą przyjęto jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała nr XIX/154/2016 – w załączeniu do protokołu.

Ad.8
Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/121/2015 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok – pytań, uwag, wniosków nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały.
Głosowanie:
„za” – 13
„przeciw” – 0
„wstrzymał się” 1 ( radny Marcin Gągolewski)
Uchwała nr XIX/155/2016 – w załączeniu do protokołu.

Ad.9
W sprawie projektu uchwały dotyczącej przejęcia przez gminę Pomiechówek zadania z zakresu właściwości Powiatu Nowodworskiego dotyczącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Pomiechówek, głos zabrała radna Teresa Cieślińska. Stwierdziła, że 12 000 zł, które Powiat chce przekazać na te drogi to żadne pieniądze i ma nadzieję, że Wójt ustosunkuje się do tak niskiej ceny. Poinformowała, że przeprowadziła obliczenia z których wyszło, że za te pieniądze można wykonać koszenie metrowego pasa terenu i nic więcej. Natomiast w zakres tego zadania dochodzą rowy i inne podobne miejsca, potem będą wymagania. Wobec tego zwróciła się do Kierownika KZB, co sądzi o tej stawce.
Piotr Kownacki Kierownik KZB przyznał, że za pieniądze, które deklaruje Powiat można zrobić jedno koszenie. Stawka na pewno nie jest wygórowana i trzeba ją negocjować.
Radna Teresa Cieślińska w imieniu wszystkich radnych zaproponowała, aby zobligować Wójta Gminy do wynegocjowania wyższej stawki.
Radny Marcin Gągolewski zauważył, że po podjęciu tej uchwały nie będzie możliwości negocjacji.
Wójt Dariusz Bielecki oświadczył, że ostatecznie będzie zawarte porozumienie poprzedzone negocjacjami. Jeżeli kwota wzrośnie to będzie potrzebna jeszcze jedna uchwała Rady Gminy.
Więcej uwag dotyczących tego punktu nie było.

Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, którą przyjęto jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XIX/156/2016 – w załączeniu do protokołu.


Ad.10
Z wnioskiem o ponowne omówienie zmian Uchwały Budżetowej na 2016 rok, wystąpił radny Marcin Gągolewski.
Skarbnik Gminy Kamila Gronczewska na wstępie podkreśliła, że wprowadzone zmiany do budżetu dotyczą strony dochodowej i wydatkowej i po stronie wydatków dotyczą głównie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz dokonania zmian w bieżących zadaniach statutowych oraz bieżących inwestycjach.
Po stronie dochodowej wprowadzona została kwota refundacji wydatków poniesionych na budowę hali sportowej w wysokości 4.549.584,85 zł. W związku z otrzymaniem tak dużego dofinansowania większość zmian dokonanych w budżecie opiera się o tą kwotę.
Po stronie dochodowej został również zmniejszony plan sprzedaży na ten rok w kwocie 3.200.000,00 zł.
Do dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu oświaty na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych dla biblioteki oraz na wyposażenie szkół w podręczniki.
Po stronie dochodów ważniejsze zmiany dotyczą także wprowadzenia planowanej dotacji na realizację zadania z WFOŚiGW. Dotyczy to zakupu pieców dla mieszkańców gminy.
Po stronie dochodów majątkowych wprowadzono dofinansowanie wykonania zadania drogowego w kwocie 90.000 zł. Reszta zmian po stronie dochodów to zmiany między klasyfikacją, które nie mają wpływu na wynik budżetu.
Po stronie wydatków najważniejsze zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych, w tym nowe zadania:
- budowa pasa drogowego ul. Ogrodnicza w Pomiechówku – 17.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej nieruchomości gminnych objętych Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, podstrefa Pomiechówek – 25.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej kładki pieszo-rowerowej przy moście drogowym w Pomiechówku – 120.000 zł,
- wykonanie koncepcji projektowej tunelu drogowego pomiędzy ul. Broniewskiego i ul.Pogodną w Pomiechówku – 30.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej budynku komunalnego – 20.000 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo-strażackiego – 20.000 zł
- odbudowa i modernizacja autobusu szkolnego – 50.000 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Śniadówko, Szczypiorno i Pomiechowo – 30.000 zł
- modernizacja hydroforni w miejscowości Stanisławowo i Kosewo – 30.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomościach gminnych objętych WMSSE, podstrefa Pomiechówek – 45.000 zł
- zakup pieców dla mieszkańców gminy, którzy są objęci wnioskiem o uzyskanie dofinansowania – 821.044,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej terenu rekreacyjnego we wsi Pomiechowo – 65.259,49 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 15.259,49 zł.
Ponadto dokonano zwiększeń istniejących w budżecie zadań inwestycyjnych:
- modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Pomiechówek w miejscowościach: Goławice Pierwsze, Goławice Drugie, Cegielnia Kosewo – 129.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa pomieszczeń- utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Starym Orzechowie, zakup wyposażenia – 35.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Goławic Pierwszych – zwiększenie o 30.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej, budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej – zwiększenie o 30.000 zł,
- opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Pomiechówek – zwiększenie o 20 000 zł,
- zakup kosiarki – zwiększenie zadania o 9.000 zł,
- wykonanie dokumentacji przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury – zwiększenie o 85.000 zł

Ponadto po stronie wydatków bieżących zaplanowano środki na realizację zadań statutowych gminy, czy też zwiększono środki w związku z uzyskaniem zwiększeń dotacji na realizację zadań zleconych, oraz:
- zabezpieczono środki na sfinansowanie służb ponadnormatywnych na terenie gminy Pomiechówek dla Policji – 5.000 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim – 10.000 zł.
Są to ważniejsze zmiany wprowadzone do uchwały Budżetowej na 2016 rok, omówione przez p.Skarbnik.
Radny Marcin Gągolewski zapytał o wykonanie dokumentacji projektowej kładki przy moście drogowym w Pomiechówku – koszt 120.000 zł. Pytał, czy nie za wysoka jest ta kwota.
Wójt Dariusz Bielecki wyjaśnił, że kładka powstanie na moście drogowym w Pomiechówku. Jego zdaniem jest to jedna z najważniejszych inwestycji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Kładka będzie pełnić funkcję pieszo-rowerową. Możliwe, że do końca roku uda się wykonać dokumentację – powiedział Wójt.
Radny Marcin Gągolewski zwrócił uwagę na to, że z wprowadzonej kwoty 4,5 mln zł z refundacji kosztów budowy hali sportowej, nie znalazły się żadne środki na infrastrukturę sportową, typu: boiska, place zabaw, np. przy szkole w Orzechowie, gdzie jest budowane przedszkole, gdzie przybyło dzieci, bo w tym roku jest bardzo dużo zgłoszeń do przedszkola. Natomiast plac zabaw pozostawia dużo do życzenia. Boisko też, trudno nawet nazwać to boiskiem. Ubolewa nad tym, że nie znalazła się żadna kwota na budowę boiska. W związku z tym postanowił zgłosić wniosek o przesunięcie pieniędzy ze zjazdu tyrolskiego 54.800 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w Starym Orzechowie.
Skarbnik Kamila Gronczewska wyjaśniła, że kwota która została na zjeździe tyrolskim jest już wykonana. Z tego zadania została zdjęte 25.200 zł, to co pozostało jest już zrealizowane i dlatego nie można z tego nic zdjąć.
W takim razie – kontynuował radny Marcin Gągolewski – proponuję zdjąć z dokumentacji projektowej na kładkę pieszą w Pomiechówku – 60.000 zł.
Wójt Dariusz Bielecki odnosząc się do powyższego stwierdził, że zachowałby ostrożność w takim przesuwaniu, w szczególności z zadań rozpoczętych. Jeżeli chodzi o szkołę w Starym Orzechowie, od 10 lat Rada i Wójt Gminy wybrała politykę inwestowania w ten obiekt, a jeszcze 10 lat temu było zagrożenie likwidacji tej szkoły, wtedy toczyła się batalia miedzy zwolennikami utrzymania szkoły a tymi, którzy chcieli utworzenia filii Szkoły w Pomiechówku, argumentując tym, że szkoła nie ma racji bytu ze względu na duże koszty utrzymania. Mimo to szkoła pozostała i co roku dokładane są bardzo duże środki, jak również wykonywane są inwestycje. W tym roku powstanie tam nowe przedszkole. Jeżeli chodzi o boisko, wyjaśnił Wójt, w tym roku zaplanowano środki na projekt boiska. Wobec powyższego, złożony przez radnego wniosek jest nie spójny z tym co jest w budżecie. Ponadto w zmianach budżetowych zwiększane są środki na wyposażenie przedszkola. Podsumowując, Wójt podkreślił, że wszystko to co zostało zaplanowane w budżecie jest wcześniej przemyślane, dlatego nie można tak pochopnie przesuwać tych środków. Prosił, aby do tych kwestii podchodzić rozsądnie, bo nie można tak z dnia na dzień rezygnować z pewnych zadań, które są wcześniej przemyślane i w jakimś stopniu przygotowane.
Radny Marcin Gągolewski nie został przekonany i dalej podtrzymywał swój wniosek.
Radna Małgorzata Lewczuk powiedziała, że ogół mieszkańców Pomiechówka czeka na tą kładkę, która jest niezbędna dla bezpieczeństwa. Nie zrozumiałe dla niej było to, że radny stawia wniosek o przesunięcie pieniędzy z kładki.
Radny Marcin Gągolewski odparł, że mieszkańcy Orzechowa też czekają wiele lat na boisko. Szkoła w Orzechowie rozwija się, przybywa uczniów. Jeszcze kilka lat temu było ich w granicach 30, teraz jest 90 i 44 w przedszkolu. Wzrost jest bardzo duży, natomiast infrastruktura sportowa, o czym mówią rodzice dzieci, jest bardzo słaba. Nie ma hali sportowej, dzieci ćwiczą na korytarzu. Boisko jest beznadziejne. W wielu małych wioskach są fajne boiska, natomiast w szkole, gdzie jest około 150 dzieci, nie ma.
„To jest też bardzo ważne zadanie, nie kwestionuję ważności kładki, ale biorę pod uwagę to, że uzyskaliśmy do budżetu 4,5 mln zł a nie znalazło się chociaż z 50 000 zł na infrastrukturę sportową” – stwierdził radny.
Nie od razu Kraków zbudowano – tak rozpoczęła swoje wystąpienie radna Teresa Cieślińska i dodała: stopniowo i pomału idziemy ku lepszemu. Za każdym razem inwestujemy w Pana strony. Dzięki też Pani Dyrektor Szkoły, która jest bardzo aktywna, wiele inicjatyw powstaje. Uważam, że to co dajemy, to bardzo dużo. Róbmy konsekwentnie to co mamy zapisane, a będziemy stopniowo realizować wszystko, przecież wyraźnie Wójt powiedział, że stara się o środki na halę sportową – podsumowała radna.

W związku z tym, że radny Marcin Gągolewski podtrzymał swój wniosek, Przewodniczący rady Gminy zarządził głosowanie:
- za przyjęciem wniosku głosował 1 radny (Marcin Gągolewski),
- przeciw – 12
- wstrzymał się od głosu – 1 radny (Andrzej Górecki)
Wniosek nie przeszedł.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały budżetowej, którą w głosowaniu przyjęto 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” ( radny Marcin Gągolewski, radny Andrzej Górecki).
Uchwała Nr XIX/157/2016 – w załączeniu do protokołu.

Ad.11
Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pomiechówek, nie wniesiono uwag, pytań, wniosków.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały i poddał projekt pod głosowanie.
Za – 13 radnych,
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1 ( radny Marcin Gągolewski)
Uchwała Nr XIX/158/2016 – w załączeniu do protokołu.

Ad.12
Do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Goławice Pierwsze – nie było uwag.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały.
Głosowanie:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrz. – 0
Uchwała przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/159/2016 – w załączeniu do protokołu.

Ad.13
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
a) Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości,
b) Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Temat był omawiany na posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy.
Podjęto dyskusję:
Radny Marcin Gągolewski zapytał, dlaczego tak wysokie, maksymalne stawki 30% i 50% zostały zaproponowane. Stwierdził, że jest to kolejne „łupienie ludzi”, oprócz wysokiej renty planistycznej, która jest ustalana przy planach zagospodarowania przestrzennego, jest to kolejna wysoka opłata. Jego zdaniem przyniesie to zastój w inwestycjach, nieruchomościach, ograniczy sprowadzanie się ludzi. Uważał, że stawka ta mogłaby być symboliczna, a nie wygórowana do ustawowych. Jest to zły kierunek, który zaprzecza tym o których często mówi Wójt – turystyka, gospodarka, rodzina. Jest to zaprzeczenie tej polityki, dlatego że przestaną się ludzie sprowadzać, dzielić działki i je odpisywać. To jest duży błąd – podsumował radny.
Wanda Karabin Kierownik Wydziału Nieruchomości wyjaśniła, że ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadza instytucję opłaty adiacenckiej, która jest dwojakiego rodzaju. Jedna jest związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Druga jest związana z udziałem mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Pierwsza z opłat pobierana z tytułu podziału nieruchomości służy rozliczeniu gminy z mieszkańcami, którzy w wyniku podziału oddają grunty pod drogi na rzecz gminy. Druga opłata związana jest z kosztami budowy infrastruktury technicznej. Wysokość stawki procentowej jest zaproponowana maksymalnie, ponieważ w rozliczeniu nie są to wielkie opłaty. Jest to różnica między wzrostem wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale. Obsługa takiego naliczenia też będzie kosztowała, proponowanie niższych stawek nie ma uzasadnienia, bo wtedy ta opłata będzie bardzo mała.
Więcej pytań, uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały w sprawie :
a) Opłaty adiacenckiej dot. podziału nieruchomości .
Głosowanie:
„za” – 12
„przeciw” – 2 (Marcin Gągolewski, Urszula Nowakowska)
„wstrz.” – 0
Uchwała Nr XIX/160/2016 – w załączeniu
b) Opłaty adiacenckiej dot. budowy infrastruktury technicznej.
Głosowanie:
„za” – 11
„przeciw” – 2 ( Urszula Nowakowska, Marcin Gągolewski”
„wstrz.” – 1 (Iwona Sagatyńska)
Uchwała Nr XIX/161/2016 – w załączeniu.

Ad.14
Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/116/2015 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 30.11.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin – nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, którą w przeprowadzonym głosowaniu przyjęto jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XIX/162/2016 – w załączeniu.

Ad.15
Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/92/2015 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 25.09.2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku – uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
Głosowanie:
„za” – 11
„przeciw” 1 ( Urszula Nowakowska)
„wstrz.” 1 (Teresa Cieślińska)
Radny Artur Bonas nie głosował.
Uchwała Nr XIX/163/2016 – w załączeniu.

Ad.16
Do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy ul.Szkolnej 3 w Pomiechówku – nie było uwag.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały, którą w głosowaniu przyjęto jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XIX/164/2016 – w załączeniu.

Ad.17
Do projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w Nowym Modlinie – nie wniesiono uwag. Pytań, wniosków nie było.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały, którą przyjęto jednogłośnie – 14 głosami „za”.
Uchwała Nr XIX/165/2016 – w załączeniu.

Ad.18
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami Rady Gminy – załącznik nr 9 do protokołu.
Po krótce Wójt Dariusz Bielecki podsumował przedstawiony w sprawozdaniu okres. Na wstępie poinformował, że uchwały są realizowane sprawnie i terminowo. Następnie przypomniał ważniejsze zadania, które udało się zrealizować w omawianym okresie. Najważniejsza informacja to dofinansowanie do hali sportowej w wysokości 4,5 mln zł. Wniosek został złożony w 2009 roku, czyli 7 lat trwała procedura jego rozpatrzenia. Gmina Pomiechówek znalazła się w I etapie na liście rankingowej. Na koniec perspektywy 2007 – 2013, gdzie w tym roku odbyło się ostateczne rozliczenie projektu pojawiły się oszczędności i gmina Pomiechówek znalazła się wśród podmiotów, które to dofinansowanie uzyskały. Trwają ostatnie procedury i w sierpniu kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu. Kilka lat temu podjęto decyzję o budowie hali. Inwestycja ta pobudowana została ze środków własnych i środków zwrotnych. Kwota dofinansowania, która została przydzielona gminie uzupełni budżet gminy tak jak było zamierzeniem 7 lat temu. Dzięki temu struktura budżetu jest jeszcze bardziej stabilna. Ta kwota pozwoli na to, aby nie przeznaczać do sprzedaży mienia, a w najbliższych latach pozwoli jeszcze bardziej intensywnie planować nowe inwestycje. Bardzo ważna informacja – kontynuował Wójt – to piece. Projekt ten również zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku. Gmina otrzyma dofinansowanie na zakup 150 pieców dla mieszkańców. Będzie to ok.75 pieców gazowych, 25 na biomasę i 3 na olej opałowy. Jest to olbrzymie wsparcie, według szacunków udział mieszkańca będzie bardzo mały i w niewielkim stopniu obciąży budżet domowy. Na przełomie sierpnia i września zostaną podpisane umowy z mieszkańcami. Realny termin zamontowania pieców to wrzesień. Wójt podkreślił, że sprawnie przebiega również realizacja inwestycji drogowych. Są to zadania na terenach wiejskich, praktycznie większość tych inwestycji udało się już wykonać. Bardzo ważna inwestycja to budowa przedszkola w Orzechowie. Jest podpisana umowa, w sierpniu budynek ten zostanie zbudowany, tak aby od 1 września obiekt ten zaczął działać. Wójt podsumował, że główną przesłanką rozwoju gminy jest zwiększanie dochodów. Bez środków unijnych rozwój ten byłby spowolniony, a dzięki temu że są te dodatkowe środki można je odpowiednio zagospodarować. Ta strategia jest słuszna, składane są kolejne wnioski, które zaowocują w następnych latach. Ważne są też zgodne działania Wójta i Rady Gminy na co przykładem jest inwestowanie w szkołę podstawową w Orzechowie, bo dobra kondycja oświaty zaowocuje w dobre wychowanie naszych dzieci. Kolejny obszar rozwoju o którym mówił Wójt – to utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To przedsięwzięcie będzie bardzo istotne dla polepszenia poziomu życia mieszkańców. Taką potrzebę dostrzegli również radni i zaakceptowali wniosek wójta o kolejną dokumentację techniczną na budowę infrastruktury w strefie oraz powiększenie do 2 ha terenu, który przejmie gmina od Agencji Nieruchomości Rolnych w Nowym Modlinie na budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. To pokazuje, że trzeba konsekwentnie przez lata realizować zamierzenia, a efekty się pojawią. Wójt zaznaczył, że każdego dnia jest z radnymi w kontakcie, bo Rada to nie tylko sesje i komisje, ale współpraca na co dzień. Są rozmowy, konsultacje koncentrujące się nad rozwojem gminy. Jest to bardzo ważny aspekt i do takie jeszcze większej współpracy zachęcił Wójt, ze skoncentrowaniem się na szukaniu dochodów, a nie dzieleniu już rozpoczętych inwestycji, co nie ma najmniejszego sensu. Wójt zaznaczył, że prowadzona konsekwentnie polityka szukania dochodów od 10 lat przynosi wymierne korzyści. „Gmina Pomiechówek jest dobrym przykładem na to, że od 10 lat zgodnie się pracuje i widać konkretne efekty. Jestem przekonany, że najbliższe lata to również dobry prognostyk na realizację zrównoważonej, zgodnej polityki, a o efekty się nie boję, bo je widać” – podsumował Wójt.
Pytania radnych do sprawozdania Wójta:
Radna Iwona Sagatyńska do pkt.14 sprawozdania Wójta: spotkanie z konserwatorem zabytków Barbarą Jezierską, wicewojewoda mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim, dyrektorem oddziału Agencji Mienia Wojskowego Zbigniewem Dudzik oraz przewodniczącym rady gminy Janem Drzazgowskim w sprawie przyszłości fortu III w Pomiechówku. Radna poprosiła o więcej informacji nt. tego spotkania.
Wójt Dariusz Bielecki odpowiedział: Od lat stoimy na stanowisku, że III fort jest bardzo istotny z punktu widzenia naszej historii, a zarazem ciekawym obiektem, który można by było w sposób odpowiedni zagospodarować. Pojawiają się w niedalekiej przyszłości fundusze z tzw. rewitalizacji, z których można by było ten ważny obiekt stosownie zagospodarować. Jest pewne zrozumienie wśród decydentów, czyli właściciela nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego. Jest przychylne stanowisko pani konserwator. W tej chwili trwają procedury miedzy Ministrem Kultury a Konserwatorem zabytków, żeby ten obiekt został przekazany gminie Pomiechówek. Po zakończeniu tego procesu, przedstawię stanowisko z tych ustaleń i wspólnie podejmiemy decyzję, czy warto ten obiekt przejąć, zagospodarować go, odtworzyć miejsce, które na lata będzie ważnym punktem i obiektem turystycznym z zachowaniem pamięci osób tam pomordowanych. Było to jedno ze spotkań. Myślę, że w najbliższych miesiącach coś więcej będziemy wiedzieli na ten temat.
Radny Artur Bonas – do pkt 40 sprawozdania Wójta: spotkanie z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku Andrzejem Owockim, prezesem OSP w Goławicach Pierwszych Piotrem Rudnickim oraz proboszczem parafii Pomiechowo, Ks.kan. Tomaszem Cymermanem w sprawie reaktywacji orkiestry strażackiej. Co zostało ustalone na tym spotkaniu – zapytał radny.
Wójt Dariusz Bielecki odpowiedział: Bardzo ważne jest, żeby również pamiętać o aspektach rozwoju tradycji i kultury. Uważa się, że orkiestra strażacka powinna być stałym elementem każdej jednostki organizacyjnej, każdej gminy. Z wielu stron słychać było sygnały o podjęciu inicjatywy reaktywowania orkiestry strażackiej. Zaprosiłem na spotkanie przedstawicieli straży, włączyła się również Parafia. Obecnie trwa inwentaryzacja instrumentów muzycznych. W najbliższych tygodniach zostanie przeprowadzony nabór do orkiestry, jest zainteresowanie wśród dzieci, młodzieży, strażaków, ale również osób nie związanych ze strażą. We wrześniu nastąpi oficjalna reaktywacja orkiestry strażackiej.
Radna Urszula Nowakowska do punktu 47 sprawozdania Wójta: udział w konferencji pn. „wspólna strategia rozwoju portów lotniczych im.F.Chopina i Warszawa Modlin szansą efektywnego rozwoju Mazowsza”.
Wójt wyjaśnił: Trwają rozmowy odnośnie przyszłości portów lotniczych w Warszawie i Modlinie. Konferencja miała przekaz zmierzający do podjęcia współpracy, ustaleń, dostosowania się do ruchu lotniczego. Port w Modlinie jest znaczącym, ilość osób podróżujących jest duża, widać zrozumienie wśród decydentów, że Modlin stał się ważnym punktem na mapie Polski. Konferencja miała wymiar wspólnej współpracy Portu w Warszawie i w Modlinie.
Radna Teresa Cieślińska – do punktu 56 sprawozdania Wójta: zawarcie umowy z firmą MAGNET-TRANS na przewozy komunikacją gminną w okresie lipiec – sierpień. Co dalej, zapytała radna.
Wójt – komunikacja funkcjonuje w naszej gminie, sytuacja pod tym względem jest zadawalająca, ale w planach jest rozszerzenie tej komunikacji. Uznano, że najlepszym momentem na to będzie miesiąc wrzesień. W założeniach jest dodatkowy bus, wtedy będą 4 linie, a nie jak do tej pory 3. Jest to jedna z ważniejszych inwestycji, ok. pół mln złotych jest w to inwestowane. Wcześniej takich wydatków nie było, ale jest bardzo ważne, aby mieszkaniec dojechał do pracy, szkoły. Jest to realizacja podstawowych potrzeb społecznych. „Będziemy ten transport rozwijać, planujemy kontynuowanie tej umowy w latach następnych, konsekwentnie będziemy inwestować w transport lokalny”.
Radny Andrzej Górecki pozostając przy tym temacie powiedział: To, że nie ma komunikacji PKS jest niedobrą rzeczą, to że całość komunikacji przejęła na siebie gmina z prostego powodu, bardzo dużo na ten cel się wydaje. Radny uważał, że należałoby podjąć rozmowy z PKS, aby wrócił na tą linię, bo być może, że tylko wystarczy ustalenie innych godzin i pozwoli to na to, że PKS wróci. Wolałbym, zaznaczył radny, aby PKS, który jest powołany do tego, żeby zapewnić komunikację na terenie gminy, wrócił na tą trasę. Teraz pieniądze są wydawane z budżetu na komunikację lokalną, ale ten budżet wiecznie taki pełny nie będzie. Jak się zaczną remonty tych rzeczy, które teraz są budowane, budżet ten będzie się kurczył. Wtedy będziemy uciekać z pewnych rzeczy, teraz komunikacja jest to dobro na które możemy sobie pozwolić, aczkolwiek nie powinna być ona jedynym rozwiązaniem, które zapewnia komunikację w gminie. Chciałbym, żebyśmy jako gmina powrócili do rozmów z PKS, aby przywrócili komunikację na niektórych trasach – proponował radny.
Wójt Dariusz Bielecki uważał, że sprawa wymaga głębokiej analizy, widać co się dzieje w sąsiednich gminach. Te linie przewoźników są mało opłacalne i są likwidowane bez względu na to, czy jest wsparcie gminy do komunikacji, czy nie ma. Taka sytuacja była też w naszej gminie, te kursy były likwidowane w latach poprzednich. Mniejsze trasy są nieopłacalne, najczęściej pozostawiane są do większych miast np. do Warszawy. Tam, gdzie gmina nie zabezpieczy takiego transportu, nie funkcjonuje on w ogóle. Przeanalizujemy sugestię pana radnego, ale wymaga to głębokiej analizy – podkreślił wójt.
Radny Andrzej Górecki zgodził się z tym, ale też pamięta sesję kiedy przyszli mieszkańcy z Orzechowa i na jego pytanie, dlaczego skasowano komunikację, jeden z mieszkańców jasno i wyraźnie powiedział, że zamiast do PKS ludzie płacili kierowcy. Skoro PKS nie miał dochodów to ją zlikwidował. Zgodził się z tym, że są linie nieopłacalne i tam PKS nigdy nie wejdzie, ale nie uważał, żeby np. linia z Pomiechówka do Nowego Dworu Mazowieckiego była nieopłacalna. Pewne linie mogą wrócić. Na te, które nie wrócą ze względów opłacalności, gmina powinna wziąć na siebie ten ciężar odpowiedzialności, ale PKS na pewno ma linie na które będzie mu się opłacało wrócić, jeśli zostaną ustalone z nim pewne rzeczy – uważał radny.

Ad.19
Radna Urszula Nowakowska zauważyła, że na terenie Nowego Modlina jest w tej chwili budowana droga, ale nastąpiła przerwa w pracach trwająca już ponad dwa tygodnie. Początek drogi został zrobiony i koniec, a na środku jest bardzo nierówny teren. Jak jadą samochody to kierowcy myślą, że ta droga jest już zrobiona. Jakieś 50m jest zaczęta, 150m skończone, a w środku dziury. Radna zapytała, kiedy przystąpią dalej do tych prac, ponieważ jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, taka kładka drogowa. Poza tym jest wyrównywane ok.1 m na poboczu, czy będzie robiony chodnik tak jak był projektowany i z czego, z kostki czy jakieś płyty – pytała radna.
Wójt zaznaczył, że radna zasygnalizowała bardzo ważną inwestycję, od lat oczekiwaną przez mieszkańców. Jest to zadanie realizowane przez Powiat Nowodworski, będzie obejmować teren aż do końca naszej gminy, dwuetapowo. W tym roku zostanie wykonany odcinek do granicy Wymysłów z terenem gm. Zakroczym. Z dokumentacji wynika, że będą chodniki, a te cenne uwagi zostaną przekazane Powiatowi jeszcze w dniu dzisiejszym – zapewnił Wójt.
Radna Teresa Cieślińska poinformowała, że rozmawiała z v-ce Starostą w tej sprawie. Okazuje się, że był jakiś chwilowy przestój, ale teraz czyszczą pobocze. Prace trwają.
Radny Marcin Gągolewski zwrócił uwagę na pewien problem. Dotyczy to suchych topól, które są przy drodze krajowej nr 62 na trasie Pomiechówek – Stare Orzechowo. Drzewa te, od mniej więcej roku są oznaczone przez GDDKiA do wycięcia. Radny chciał, aby gmina wystąpiła do Dyrekcji Dróg Krajowych z ponagleniem wycięcia tych drzew, ponieważ jest to niebezpieczne, po ostatnich nawałnicach cudem nikomu nic się nie stało, ale mnóstwo gałęzi leżało na drodze nr 62.
Wójt oświadczył, że po raz kolejny gmina będzie wnioskowała o wycięcie tych drzew, ma nadzieję że to zrobią, bo współpraca z GDDKiA układa się dobrze. W ostatnim czasie na terenie gminy zrobiono światła pulsacyjne na przejściach. Ta kwestia też będzie zgłoszona, bo jest ona bardzo ważna jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
Ad.20
W sprawach różnych,
Przewodniczący Rady Gminy odczytał zaproszenie Burmistrza Nasielska na uroczystości związane z rocznicą Bitwy nad Wkrą, które odbędą się 20.08.2016 r. w Borkowie.
Więcej spraw w tym punkcie nie zgłoszono.

Ad.21
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski zamknął XIX Sesję Rady Gminy Pomiechówek.

Protokołowała:


Wytworzył:Teresa Leszczyńska, data: 02.08.2016 r., godz. 13.30
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 03.08.2016 r., godz. 22.18
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 03.08.2016 r., godz. 22.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2016 r., godz. 22.19Artur CiemieniewskiEdycja strony
03.08.2016 r., godz. 22.18Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 834 razy.