Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Protokół nr XVIII/2016

Protokół nr XVIII/2016 z Uroczystej XVIII Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 31 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku.
Protokół nr XVIII/2016
z Uroczystej XVIII Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 31 maja
2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku.

Początek sesji – godz.16:00

Uroczysta Sesja Rady Gminy Pomiechówek została zorganizowana z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
Obradom przewodniczył Jan Drzazgowski Przewodniczący Rady Gminy.
Udział wzięli:
- Radni Gminy Pomiechówek
- Wójt Gminy Dariusz Bielecki
- z-ca Wójta Mariusz Łempicki
- Skarbnik Gminy Kamila Gronczewska
- Radca Prawny Piotr Ździebłowski
- radny powiatu nowodworskiego Andrzej Lenart
- przedstawiciel Posterunku Policji w Pomiechówku Grzegorz Kacperski
- przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w osobach: Piotr Rudnicki Prezes OSP Goławice, Krzysztof Falak OSP Pomiechówek
- Kierownik biblioteki w Pomiechówku Ewa Mróz
- Prezes Stowarzyszenia z dziećmi niepełnosprawnymi Wanda Wyka
- Kierownik KZB Pomiechówek Piotr Kownacki
- Kierownik OPS Pomiechówek Wanda Mucha
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie Marzena Bryjak
- Dyrektor Przedszkola Joanna Jechalik
- Dyrektor Gimnazjum Alfred Dzwonek
- Dyrektor SPZOZ Pomiechówek Jarosław Krzewiński
- Kierownik Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Kosewie Teresa Boszko
- Architekt Krajobrazu Michał Skrobot
- Prezes Koła Wędkarskiego Andrzej Kamiński
- sołtysi wsi
- laureaci konkursu „ratujmy lokalne nazwy”
- przedstawiciel tegorocznych 10-latków Katarzyna Kamińska
- przedstawiciele lokalnej prasy
Oraz inni goście zebrani na uroczystości.

Ad.1

Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski otworzył XVIII uroczystą sesję Rady Gminy, powitał zebranych i na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność obrad.
W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecna, usprawiedliwiona radna Małgorzata Lewczuk)
Lista obecności radnych – załącznik nr 1
Lista obecności sołtysów – załącznik nr 2

Ad.2

Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski zaproponował wniesienie do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów:
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek
W punkcie 3 i 4
Następnie poprosił Skarbnika Gminy Kamilę Gronczewską o omówienie powyższych uchwał.
Skarbnik Gminy Kamila Gronczewska poinformowała, że po stronie dochodowej została wprowadzona zmiana wynikająca z konieczności zabezpieczenia zwiększenia dotacji na zasiłki stałe przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, która także została uwzględniona przy zwiększeniu na zadania inwestycyjne. Kwota zwiększenia zasiłków stałych po stronie dochodowej wynosi 7.600,00 zł, została wprowadzona na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 50 z dnia 29.04.2016 r.
Po stronie wydatków pieniężnych również została zabezpieczona ta kwota w tej samej wysokości z przeznaczeniem na wydatki z zakresu pomocy społecznej.
Poza tym wprowadzono zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym w rozdz.80104 przedszkola, dotyczące zadania inwestycyjnego wykonania dokumentacji projektowej i przebudowy pomieszczeń utworzenia dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Starym Orzechowie. Kwota zwiększenia wynosi 418.995,00 zł. Wartość inwestycji po dokonanej zmianie: 565.386,98 zł.
Zmniejszenie po stronie wydatków majątkowych w wysokości 350.000,00 zł dotyczy wycofania z budżetu zadania inwestycyjnego dot. nabycia nieruchomości dla działek 316/12, 316/13. 6/104 w Nowym Modlinie. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wiązało się ze sprzedażą nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w roku ubiegłym. Te środki były rozdysponowane w budżecie po stronie wydatków w okresie do 2024 roku. W związku z tym, że procedura zwrotu tych środków jeszcze trwa, bo nie ma ostatecznej decyzji ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych, to na tym etapie środki te zostały wycofane z budżetu i przeznaczone na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy przedszkola w Orzechowie.
Poza tym w uchwale budżetowej rozdysponowane zostały wolne środki w wysokości 68.795,00 zł. Po dokonaniu tych zmian budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 3.253.697,75 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tej samej wysokości oraz rozdysponowuje się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 68.795,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rozchodów w tej samej wysokości.
W związku z dokonanymi zmianami w uchwale budżetowej zachodzi konieczność dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej tak żeby dostosować stronę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Wszystkie te zmiany zostały wprowadzone do WPF oraz w wykazie przedsięwzięć do WPF, gdzie wycofano zadanie dotyczące nabycia nieruchomości.

Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą, który został przyjęty jednogłośnie – 14 głosami „za”.

Porządek obrad – załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.3

Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok, którą w głosowaniu przyjęto 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” (radny Andrzej Górecki)
Uchwała Nr XVIII/150/2016 – w załączeniu do protokołu.
Po zakończonym głosowaniu głos zabrał radny Marcin Gągolewski, który podziękował za to, że tak duża inwestycja trafia do Orzechowa, o którą od dłuższego czasu zabiegała Dyrektor Szkoły i Samorządy okolicznych wsi. Na poparcie tego sołectwa wsi Zapiecki, Wójtostwo, Stare i Nowe Orzechowo utworzyły wspólny projekt z funduszu sołeckiego na projekt tej inwestycji. Radny podkreślił, że cieszy go fakt, że Wójt i Radni przychylili się do wniosku mieszkańców. Przy okazji radny podziękował sołtysom wsi, które złożyły ten wniosek oraz radnym za to, że ta inwestycja powstanie, dzięki temu Szkoła w Orzechowie będzie się rozwijać, co już jest zauważalne. W ostatnich latach do placówki tej przybyło dużo dzieci i dlatego warto tam inwestować. Jeszcze kilka lat temu w szkole tej było 40 kilkoro dzieci, teraz jest około setki. Jest to dosyć duży przyrost. Przedszkole spowodowało, że pojawiło się dużo dzieci spoza obwodu np. z gminy Wieliszew, Serock i Nasielsk. Jest nadzieja, że dzieci te zostaną potem w tej szkole, co spowoduje większe wpływy do budżetu z subwencji – podkreślił radny i dodał, że ma nadzieję na to, że w najbliższych latach jeszcze w tej kadencji powstanie również hala sportowa, o którą stara się od roku 2012.

Ad.4

Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę przyjęto 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” (radny Andrzej Górecki)
Uchwała Nr XVIII/151/2016 – w załączeniu do protokołu.

Ad.5

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego sprawozdania z działalności finansowej i gospodarczej gminy za 2015 rok i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.
Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Pomiechówek, z dnia 24.03.2016 r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2015 – załącznik nr 4 do protokołu.
a) Skarbnik Gminy Kamila Gronczewska odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pomiechówek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok – załącznik nr 5
b) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Grażyna Kiliś odczytała Uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii z wykonania budżetu gminy Pomiechówek za 2015 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tego tytułu – załącznik nr 6
c) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Grażyna Kiliś odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pomiechówek – załącznik nr 7
d) Debata.
Radny Marcin Gągolewski zwrócił uwagę, że odczytany przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej numer uchwały RiO to nie jest „c” i „i” tylko rzymskie 101.
Radna Teresa Cieślińska podkreśliła, że rok który minął był dobrym rokiem. Budżet został tak został przez Wójta nakreślony, że w całej gminie wszyscy mieszkańcy nie mogą narzekać, że jest coś nie zrobione. Jest to budżet zrównoważony, we wszystkie strony inwestuje się jednakowo. Nie ma tak, że jedna wieś się rozwinęła, a pozostałe zostają w tyle. Radna ma nadzieję, że następne lata będą jeszcze lepsze, te inwestycje będą coraz większe. Już teraz słychać opinie ludzi z zewnątrz, że Pomiechówek stał się miejscowością gdzie warto przyjechać. Wiele gmin próbuje podglądać i naśladować te działania, niektóre zazdroszczą tych sukcesów, a to wszystko dlatego, że mamy Wójta operatywnego i młodego – podsumowała radna Teresa Cieślińska.
Radna Urszula Nowakowska dodała do wypowiedzi swojej poprzedniczki, że aby tylko Wójtowi starczyło tyle sił i energii, żeby miał tyle pomysłów co do tej pory na prowadzenie inwestycji jak dotychczas. Ma nadzieję, że w następnych latach Wójt będzie dbał o to, żeby wygląd Pomiechówka był coraz piękniejszy, żeby była zachowana ekologia i żeby powstawały nowe inwestycje potrzebne społeczeństwu.
e) Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
Wyniki głosowania:
„za” 13 radnych
„przeciw” 0
„wstrzymał się” 1 radny (Marcin Gągolewski)
Uchwała Nr XVIII/152/2016 – w załączeniu
f) Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
Wyniki głosowania:
„za” 13 radnych
„przeciw” 0
„wstrzymał się” 1 radny (Marcin Gągolewski)
Uchwała Nr XVIII/153/2016 – w załączeniu
Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi uzyskania absolutorium. Do gratulacji i życzeń w imieniu całej rady dołączyła radna Iwona Sagatyńska, radna Teresa Cieślińska oraz v-ce Przewodniczący Rady: Andrzej Górecki i Andrzej Malasiewicz.

Ad.6

Wójt Dariusz Bielecki w swym wystąpieniu na wstępie podziękował radnym za wsparcie, za dobrą, codzienną współpracę, która układa się doskonale, bo samorząd to przede wszystkim wspólne działanie na rzecz rozwoju gminy Pomiechówek- podkreślił Wójt. Dodał, że rok 2015 był rokiem w którym wiele ważnych dla gminy wydarzeń zaistniało. Wykonano 43 różne inwestycje od budowy biblioteki poprzez inwestycje w sołectwach. Budżet kształtował się na poziomie 35 mln zł, a dla przykładu 10 lat temu było to 15 mln zł, o tę różnicę co roku więcej wydawanych jest pieniędzy na inwestycje, na rozwój gminy. Ważną informacją, podkreślił Wójt, jest to że był to budżet nadwyżkowy. Następnie Wójt podsumował prace prowadzone przy opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Pomiechówek. Jest to dokument, który powinien przeczytać każdy mieszkaniec gminy, ponieważ przedstawia plan rozwoju na najbliższe lata. Strategia ta jest to roku 2020, ale w procedurze monitoringu tej strategii może być ona przedłużona na następne lata. Dokument ten oprócz tego, że pokazuje kierunki rozwoju, wskazuje źródła pozyskiwania funduszy. Poprzednia strategia opracowana na lata 2008-2015 zawierała zadania, które w praktyce udało się zrealizować – mówił Wójt i dodał: mam nadzieję i wierzę w to, że również przedsięwzięcia zapisane w nowej strategii zostaną wykonane. W podsumowaniu wypowiedzi Wójt podkreślił, że działania na rzecz rozwoju gminy oparte są w trzech priorytetowych kierunkach: gospodarka, rodzina, turystyka. Pod względem gospodarczym jest to np. utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzisiaj jeszcze przeciętny mieszkaniec nie jest w stanie odczuć tych korzyści, ale w najbliższym czasie gdy pierwsze firmy zainwestują w gminie Pomiechówek będzie to odczuwalne, np. poprzez miejsca pracy.
Jeżeli chodzi o politykę prorodzinną, kontynuował Wójt, każdy mieszkaniec dostrzega inwestycje w oświatę. Każda wydana złotówka to najlepiej wydany pieniądz, który zaprocentuje na przyszłość.
Najlepszą wizytówką, jeżeli chodzi o rozwój turystyczny jest sezon, który widoczny jest po tym jak do Gminy Pomiechówek przyjeżdżają goście, turyści. Wójt dodał. Mamy pomysł na rozwój turystyki, to nie jest jeszcze obecny stan, chcemy dlej to rozwijać. Dobrym przykładem jest tworzenie kolejnych obszarów do rozwoju turystyki. Za rok będziemy mogli pochwalić się kolejnymi inwestycjami. Na zakończenie Wójt podkreślił, że Dzień Samorządu Terytorialnego staje się świętem każdego mieszkańca. Decentralizacja Władzy to najważniejsze wydarzenie ostatnich lat. Dzisiaj Gmina, Powiat, Województwo to samodzielne jednostki, które decydują o swoim rozwoju. Ta samodzielność jest najważniejsza, ale najlepiej aby szły za tym pieniądze, czyli środki na rozwój gminy.
Wójt podziękował jeszcze raz za wsparcie, za obecność na tej Sali, radnym za głosowanie i za wsparcie w formie udzielenia absolutorium. Zadeklarował, że zarówno on jak i najbliżsi jego współpracownicy będą działać, bo ten sukces jest dzięki temu, że udało się stworzyć grupę ludzi, która z pasją potrafi pracować na rzecz rozwoju gminy. Jest to cały urząd, ale są też osoby, które z zaangażowaniem po wiele godzin pracują nad poszczególnymi projektami, a efekty tych działań widoczne są przy otwarciu kolejnych, nowych inwestycji.

Ad.7

Gościem na sesji był Pan Michał Skrobot architekt krajobrazu, który przedstawił temat dotyczący stworzenia nowego dokumentu jakim będzie Program rewitalizacji gminy. W swym wystąpieniu opowiedział o jego głównych założeniach. Na wstępie swej wypowiedzi p.Michał Skrobot podziękował za to, że może uczestniczyć w tak ważnym dla wszystkich mieszkańców gminy wydarzeniu.
Następnie poinformował, że reprezentuje Zespół ekspertów, który będzie zajmował się opracowaniem Gminnego Programu rewitalizacji, dokumentem który będzie uzupełnieniem Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016 – 2020. 3 listopada 2015 roku powstała ustawa o rewitalizacji. Jest to początek uruchomienia takiego mechanizmu, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał mieszkańców, przestrzenny i gospodarczy gminy z wpływem rozwoju i zwalczaniu elementów problematycznych. Rewitalizacja jest procesem, który może być określony jako wzajemne dzielenie się doświadczeniem, przestrzenią w której żyjemy, naszą energią, naszym działaniem. Podstawową wartością rewitalizacji, która będzie działaniem wielopłaszczyznowym, jest partycypacja społeczne. Będzie to dokument. Który ma uruchomić potencjał lokalny. Dotyczy on pewnego procentu przestrzeni ( według ustawy 20%), który ma obejmować obszary kryzysowe i problematyczne. Mogą one dotyczyć np. zamieszkiwania, wizerunku, ludności, wartości społecznych, jak również zieleni, rekreacji. W drodze stworzenia tego dokumentu ważna jest współpraca, wymiana informacji, pomysłów. Obecnie trwa etap identyfikacji i diagnozy problemu, dlatego w tym momencie przygotowano ankietę, którą rozdano uczestnikom sesji z prośbą o jej wypełnienie. Następnym krokiem będą spotkania, konsultacje, dyskusje społeczne w celu stworzenia pewnej koncepcji rozwoju terenów problematycznych. Finalnym elementem będzie Gminny Program Rewitalizacji, który będzie mógł być aktywnie wdrażany w życie. Ze Strategii udało się zdiagnozować pewne przestrzenie, które mają wskaźniki kryzysowe, są to m.in. centrum Pomiechówka gdzie istnieje wyraźna potrzeba stworzenia społeczno-twórczego miejsca spotkań. Kolejne obszary to teren Nowego Modlina, gdzie powstaje Specjalna Strefa Ekonomiczna. Bliskość lotniska Modlin niesie za sobą pewne problemy w zakresie społecznym, jak również gospodarczym. Na tym terenie będę prowadzone badania i prace, aby określić pewne pomysły na przyszłość. Następnymi przestrzeniami, które wyłoniono ze strategii, są Społeczne Centra Lokalne we wsiach. Chodzi o późniejsze wykorzystanie potencjału, który funkcjonuje w oddaleniu od centrum Pomiechówka. Zespół będzie pracował we współpracy z mieszkańcami, a wszelkie informacje można uzyskać na stronie gminy. W skład Zespołu wchodzą architekci krajobrazu, socjologowie, antropolog, specjaliści ds. spraw gospodarczych. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbyło się przy okazji zorganizowanego Dnia Dziecka przy ul.Sportowej. Została wykonana część analizy grupy mieszkańców, którzy mają dzieci i są aktywni, by współtworzyć ten dokument. Najmłodsi uczestnicy malowali, co chcieliby pokazać Stasiowi i Nel w Pomiechówku. Ich głos jest bardzo ważny, ponieważ najmłodsi w bardzo czytelny sposób pokazują jakie są wartości. To też będzie analizowane przez zespół ekspertów. Na zakończenie wystąpienia Pan Michał Skrobot zachęcił wszystkich do współpracy, do rozpropagowania informacji o podjętych działaniach wśród sąsiadów, do prowadzenia rozmów na ten temat. Widząc jak Urząd Gminy aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne z pewnością kontynuacją ustawy o rewitalizacji będą pewne projekty, na które będzie można pozyskiwać środki związane z różnymi problemami ujętymi w tym dokumencie – powiedział p.M.Skrobot i na tym zakończył swoje wystąpienie.


Ad.8

Tradycją uroczystych sesji stało się uroczyste wręczenie dowodu tożsamości przedstawicielowi tegorocznych 18-latkom, którym w tym roku była Pani Katarzyna Kamińska.

Ad.9

Podsumowano ogłoszony kilka miesięcy temu, pod patronatem wójta gminy Dariusza Bieleckiego i radnego powiatowego Andrzeja Lenarta, konkurs „Ratujmy lokalne nazwy”. Nagrodzono jego laureatów.
Kategoria OPEN:
Miejsce 1 – Eugeniusz Fabisiak oraz Andrzej i Alicja Mołoszyn
Wyróżnienie:
Małgorzata Gajewska
Grzegorz Krzemiński
Janusz Peczyński

Kategoria UCZNIOWIE:
Miejsce 1 – Magdalena Madeńska
Miejsce 2 – Kamila Kiliś
Miejsce 3 – Aleksandra Witkowska
Wyróżnienia:
Alicja Otowska
Weronika Fijałkowska
Michalina Pepel
Julia Pałac
Natalia Ziemińska
Szkoła Stare Orzechowo

Ad. 10

W sprawach różnych, głos zabrał radny Andrzej Górecki „ jako, że powstała niegrzeczna sytuacja, pomimo tego że jest to sesja uroczysta, stało się coś karygodnego, co nie powinno mieć miejsca. Dlatego czuję się w obowiązku zareagować na to”. Po czym w imieniu wszystkich radnych przeprosił radną Grażyne Kiliś, mając nadzieję, że sytuacja taka więcej się nie powtórzy.

Ad.11

Na tym o godz.17:35 Przewodniczący Rady Gminy Jan Drzazgowski zamknął Uroczystą XVIII Sesję Rady Gminy.

Protokołowała:


Wytworzył:Teresa Leszczyńska, data: 13.07.2016 r., godz. 10.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 24.07.2016 r., godz. 21.03
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 24.07.2016 r., godz. 21.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.07.2016 r., godz. 21.03Artur CiemieniewskiEdycja strony
24.07.2016 r., godz. 21.03Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 757 razy.