Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Protokół nr XVII/2016

Protokół nr XVII/2016 z nadzwyczajnej XVII Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 4 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku.
Protokół nr XVII/2016
z nadzwyczajnej XVII Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 4 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku.


Sesja rozpoczęła się o godz.8:00 i została zwołana na wniosek Wójta Gminy- załącznik nr 1
W obradach, którym przewodniczył p.Jan Drzazgowski Przewodniczący Rady Gminy, udział wzięli:
Radni Gminy, Wójt Gminy p.Dariusz Bielecki, z-ca Wójta p.Mariusz Łempicki, Radca Prawny p.Edyta Frączak- Szatkowska, Kierownik Wydziału Pozyskiwania środków zewnętrznych p.Monika Piłkowska –Końska, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska p.Agnieszka Szajna oraz sołtysi wsi.
Lista obecności Radnych – stanowi załącznik nr 2
Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3
Lista obecności osób zaproszonych – załącznik nr 4

Ad.1
Przewodniczący Rady p.Jan Drzazgowski otworzył XVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy, powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczyli wszyscy radni – 15 osób.
Następnie Przewodniczący odczytał wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym.

Ad.2
Przewodniczący Rady p.Jan Drzazgowski wystąpił z zapytaniem do radnych, czy mają zapytania, bądź wnioski do tematów sesji.
Radny Marcin Gągolewski zapytał, dlaczego jest to sesja nadzwyczajna, bo jak zauważył w tym roku są same sesje nadzwyczajne. Od początku roku odbyły się cztery sesje, z czego trzy nadzwyczajne. Przypomniał, że sesje takie odbyły się 28 stycznia, 11 kwietnia i teraz 4 maja. Ten ostatni termin, zauważył radny, staje się już tradycją, bo rok temu też była sesja nadzwyczajna.
Co do projektu uchwały zaproponowanej w porządku obrad zapytał, jakie zmiany proponuje się w Planie gospodarki niskoemisyjnej.
Odnosząc się do pierwszej części wypowiedzi radnego, Przewodniczący Rady p.Jan Drzazgowski wyjaśnił, że sytuacja w gminie zmienia się dynamicznie z godziny na godzinę, lub z dnia na dzień. Nowe okoliczności spowodowały potrzebę złożenia przez Wójta Gminy wniosku i stąd sesja nadzwyczajna.
W kwestii projektu uchwały wniesionej pod obrady, wyjaśnień udzieliła p.Agnieszka Szajna Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska.
Poinformowała, że do planu gospodarki niskoemisyjnej zostały dodane dodatkowe informacje, które polecił wprowadzić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, któremu przekazano plan do zaopiniowania.
Do planu dodatkowo wprowadzono informację odnoście struktury organizacyjnej Urzędu Gminy odpowiadającej za realizację działów wynikających z tego planu.
Poza tym dodano zestawienie standardowych wskaźników emisji CO2 w roku 2006. Dane te zawiera tabela z wartością emisji CO2 , pochodzące z budynków mieszkalnych na terenie gminy Pomiechówek oraz tabela z emisji CO2 z transportu emisji na terenie gminy Pomiechówek, na podstawie danych pozyskanych ze Starostwa.
Dodatkowo wprowadzono tabelę nr 15 - cele szczegółowe i zadania wynikające z planu gospodarki niskoemisyjnej, np. modernizacja lokalnych kotłowni.
Radny Marcin Gągolewski kontynuował wątek dotyczący sesji nadzwyczajnych. Uważał, że sesje te wynikają z tego, że nie ma współdziałania i coś zaniedbuje Prezydium Rady Gminy. Dlatego, że Wójt złożył wniosek o sesję 28 kwietnia, więc 3 dni temu. Można było równie dobrze zwołać sesję w normalnym trybie – stwierdził radny.
Przewodniczący Rady p.Jan Drzazgowski podkreślił, że Prezydium Rady jest na bieżąco i wie co się dzieje w Gminie. To radny Gągolewski nie wie co się dzieje w gminie, bo dawno go tu nie było.

Radny Marcin Gągolewski wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktów: Interpelacje i zapytania radnych. Sprawy różne – jako punkt 4 i 5.
Jak wskazuje art.20 ust 4 ustawy o samorządzie gminnym, zmiana porządku obrad sesji nadzwyczajnej wymaga zgody wnioskującego o zwołanie sesji.
Wójt Gminy nie wyraził zgody na zmianę porządku obrad.
Wobec powyższego Rada Gminy (14 głosami „za”) przyjęła porządek obrad bez zmian – załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.3
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/128/2016 Rady Gminy Pomiechówek, z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pomiechówek”.
Do projektu uchwały nie zgłoszono pytań, nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady p.Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały.
Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny „wstrzymał się od głosu” (M.Gągolewski)

Uchwała Nr XVII/148/2016 – w załączeniu.

Ad.4
Na tym Przewodniczący Rady p.Jan Drzazgowski zamknął XVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Pomiechówek.
Sesja zakończyła się o godz.8:20

Protokołowała:


Wytworzył:Teresa Leszczyńska, data: 05.05.2016 r., godz. 12.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 15.05.2016 r., godz. 22.23
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 15.05.2016 r., godz. 22.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.05.2016 r., godz. 22.26Artur CiemieniewskiEdycja strony
15.05.2016 r., godz. 22.23Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 873 razy.