Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Protokół nr XVI/2016

Protokół nr XVI/2016 z Nadzwyczajnej XVI Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 11.04.2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, ul.Nasielska 3.
Protokół nr XVI/2016
z Nadzwyczajnej XVI Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 11.04.2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej, ul.Nasielska 3.

Sesja trwała od godziny 8:00 do 8:45 i została zwołana na wniosek Wójta Gminy p.Dariusza Bieleckiego.
Wniosek Wójta – załącznik nr 1

Udział wzięli:
- radni gminy – lista obecności, załącznik nr 2
- Wójt Pan Dariusz Bielecki
- z-ca Wójta Pan Mariusz Łempicki,
- Radca Prawny p.Piotr Ździebłowski
- Kierownik Wydziału pozyskiwania Środków Zewnętrznych, p.Monika Piłkowska_Końska
- sołtysi wsi – lista obecności, załącznik nr 3

Ad.1
Po stwierdzeniu prawomocności obrad (14 radnych na 15 ustawowego składu Rady, nieobecna radna Dorota Młyńska) zebranych powitał i obradom w dalszej części przewodniczył p.Jan Drzazgowski Przewodniczący Rady Gminy.
Przedstawił porządek obrad, tematem którego zgodnie z propozycją wnioskodawcy, było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Pomiechówek na lata 2016-2020, który przyjęto 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” (radny Marcin Gągolewski)
Porządek obrad – załącznik nr 4

Ad.2
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2016-2020.
Przewodniczący Rady p.Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały.
Przeprowadzono dyskusję.
Radny Marcin Gągolewski zapytał, dlaczego tak ważny dokument przyjmowany jest na sesji nadzwyczajnej, która ma pewne ograniczenia, np. brakuje punktu sprawy różne. Poza tym zgłosił kilka innych uwag. Jedną z nich była sprawa Komitetu, który opracowywał tą strategię w składzie którego jest tylko 7 radnych. Dlaczego wszyscy radni nie zostali zaproszeni – pytał i dlaczego jest tylko 4 sołtysów z 26 sołectw, 4 przedsiębiorców i po kilka osób z innych grup społecznych. Radny uważał, że radni i sołtysi powinni wszyscy uczestniczyć w opracowywaniu tej strategii, a nie tylko wybrani.
Miał również uwagi do ankiet, które były wypełniane w ramach konsultacji społecznych. Ankiety te nie miały pyta otwartych, nie dawały mieszkańcom możliwości wypowiedzi np. poprzez wpisanie innych inwestycji niż tych, które dokonywała Gmina. Kolejna sprawa zgłoszona przez radnego, to poprawki do tego Programu, str.51 obszar, infrastruktura i społeczeństwo jest zapis „obiekty sportowe przy szkołach wiejskich”. Po pierwsze zaznaczył radny, szkoły wiejskie to wszystkie znajdujące się w gminie Pomiechówek. Poza tym proponował nowy zapis „ sale sportowe i boiska wielofunkcyjne przy szkołach w Starym Orzechowie i w Goławicach”, bo nie było to określone.
Ponadto w tym samym obszarze – infrastruktura i społeczeństwo, jest zapis „ rozwój turystyki”. Radny proponował zamiast tego wprowadzenie nowego zapisu o treści: „rozwój ścieżek rowerowych w stronę gminy Serock i gminy Wieliszew”, tak aby były one połączone z tymi gminami. Kolejna uwaga, którą przedstawił radny, dotyczyła inwestycji drogowych, gdzie wymieniono priorytetowe zadania. Radny zapytał, dlaczego kładki w Kikołach, Orzechowie i Kosewku zostały wymienione na samym końcu wśród zadań priorytetowych.
Przewodniczący Rady, p.Jan Drzazgowski wyjaśnił kwestię zwołania sesji. Poinformował, że 7.04.2016 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji rady Gminy w trybie nadzwyczajnym z propozycją ujęcia tematu: podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju gminy Pomiechówek.
Złożony wniosek Wójt umotywował tym, że przyjęcie Strategii Rozwoju gminy Pomiechówek jest ważne z punktu widzenia wniosków o dofinansowanie, składanych przez gminę Pomiechówek, w których trzeba wykazać zgodność z dokumentami strategicznymi gminy.
Pilność zwołania sesji wynika z konieczności dostarczenia uzupełnień do wniosku na drogi, składanego do PROW 2014-2020.
Radnego M.Gągolewskiego nie przekonały te wyjaśnienia. Zaznaczył, że nad projektem strategii prace trwały od kilku miesięcy, więc można było punkt ten wprowadzić na zwykłej sesji, która odbyła się w dniu 31 marca 2016 r. lub zwołać sesję w normalnym trybie. „Wydaje się, że ktoś coś zawalił” podsumował radny.
Wójt p.Dariusz Bielecki zaznaczył, że tak jak było już powiedziane, konieczność uzupełnienia wniosków składanych do PROW była główną przesłanką, która zadecydowała o tym, aby sesja odbyła się z terminie pozwalającym na złożenie uzupełnień do wniosku do dnia 13.04.2016 r. Ponadto Wójt dodał, że nad strategią trwają prace od ponad pół roku. Dokument ten został dokładnie przepracowany, odbyły się konsultacje społeczne, był omawiany przez radnych, więc nie było sprzeczności terminów do jej podjęcia.
p.Monika Piłkowska-Końska ustosunkowała się do kwestii przedstawionych przez radnego Marcina Gągolewskiego. Na początek wyjaśniła sprawę kolejności inwestycji. Wynika to z decyzji mieszkańców, którzy wypełnili 280 ankiet, co stanowi grupę reprezentatywną. Według tych ankiet ustalona została kolejność inwestycji. Mieszkańcy uważają, że budowa kładki jest najmniej ważna ze wszystkich zadań Jako pracownicy Urzędu Gminy i jako radni nie możemy ingerować w to co mieszkańcy zdecydowali – podkreśliła p.Monika.
Dodała, że konsultacje społeczne przy pisaniu tej strategii dawały wszystkim możliwość wielokrotnego wypowiedzenia się w tym temacie. Nieprawdą jest też, że w ankietach nie było pytań otwartych. Można było dopisać coś od siebie. Jeszcze niedawno były spotkania z mieszkańcami i z radnymi, na których można było zgłaszać uwagi, ale uczestnicząc na tych spotkaniach, nie zauważyła aby takie uwagi były, albo było ich niewiele. Strategia, która jest pisana od lipca zeszłego roku i konsultowana wielokrotnie ze wszystkimi, jest przygotowana dobrze i taka jest wola mieszkańców, jeżeli chodzi o inwestycje – tłumaczyła p.Monika Piłkowska-Końska. W dalszej kolejności ustosunkowała się do uwagi dotyczącej grupy osób, które opracowywały ten dokument. Wyjaśniła, że grupa ta miała być reprezentatywna i miała liczyć nie więcej niż 35 osób. Na 35 osób nie mogło być 15 radnych, bo to stanowi połowę, a jeszcze są inni przedstawiciele, którzy wchodzą w skład tej grupy. O zasadach i liczbie tego zespołu zdecydował ekspert- Szkoła Główna Handlowa, która ma ogromne doświadczenie w pisaniu takich dokumentów. Według nich 35 osób, reprezentantów każdej grupy społecznej, jest wystarczająca do pracy. Jeżeli chodzi o zapisy w strategii, można było się wielokrotnie wypowiedzieć, bo teraz jest już za późno –stwierdziła p.Monika Piłkowska-Końska.
Radny Marcin Gągolewski zapytał w jaki sposób wybrano tych 7 radnych, bo on np. nie wiedział, że mógłby w tym zespole pracować. Nie został o tym poinformowany.
Wójt p.Dariusz Bielecki wyjaśnił, że utworzenie zespołu do opracowania strategii polegało na tym, żeby była to grupa reprezentująca różne grupy społeczne, np. przedsiębiorców, Radnych. Według tego klucza powołano po kilka osób z danej grupy. Jeżeli chodzi o Radę, pod uwagę brano komisje w jakich pracują, tematy merytoryczne, którymi się zajmują, Starano się, aby wśród tych osób były takie, które zajmują się oświatą i innymi tematami. Ten wybór nastąpił, powołano 35 osobowy zespół, który zatwierdzono Zarządzeniem Wójta. Nad strategią pracowano ponad pół roku, byli m.in. przedstawiciele PZW, lasów Państwowych i innych ważnych instytucji z terenu gminy. Proces tworzenia tego zespołu był istotny ze względu na to, żeby prace przebiegały sprawnie, merytorycznie z zaangażowaniem. To się udało, i za ten wkład pracy Wójt podziękował tym osobom.
Podsumowując zaznaczył, że uwagi radnego Marcina Gągolewskiego są istotne, ale trzeba pamiętać też o tym, że tworzenie strategii to określona procedura na tyle ogólna, żeby można było aplikować o środki z różnych źródeł.
Radny Marcin Gągolewski złożył wniosek dotyczący dróg. Na stronie 116 wymieniono drogi powiatowe, ale wśród nich nie ma drogi w Starym Orzechowie, która łączy się z Kikołami. Proponował dopisanie ok. 1km drogi powiatowej w Starym Orzechowie.
Wójt zaproponował zapis dot. dróg powiatowych: Czarnowo – Nowe Orzechowo” , który obejmuje w tym również Stare Orzechowo. Chodzi o to, żeby był to zapis ogólny, wymieniający miejscowości, bez wpisywania konkretnych dróg po to, żeby te zapisy były cały czas aktualne, bo np. droga w Wólce Kikolskiej, w sprawie której prowadzone są rozmowy z Powiatem o przekazanie jej gminie, może spowodować zmianę zapisu strategii.
Radny Marcin Gągolewski postawił kolejny wniosek dotyczący str.51 strategii – obszar infrastruktura i społeczeństwo, gdzie jest zapis: „obiekty sportowe przy szkołach wiejskich” proponował zmienić na „sale sportowe i boiska wielofunkcyjne przy szkole w Starym Orzechowie i Goławicach”. Umotywował to tym, że zapis „obiekty sportowe przy szkołach wiejskich” to pojęcie obszerne.
Wójt podkreślił, że jak już powiedział na wstępie, zapisy wynikają z całego procesu tworzenia strategii. Zapis ogólny jest pojemniejszy. Dlatego zwrócił się do radnych o odrzucenie tego wniosku po pierwsze dlatego, że jest to wynik konsultacji i takie zmiany wymagałyby dodatkowych uzgodnień. Poza tym zapis ogólny pozwoli na szersze aplikowanie o środki.
Radny Andrzej Górecki zaznaczył, że na spotkaniu w sprawie strategii na które byli zaproszeni wszyscy radni i kiedy był czas na zadawanie pytań, jasno i wyraźnie było powiedziane, że jest to dokument na poziomie ogólnym. Jeśli będzie to zawężane jak proponuje Radny Marcin Gągolewski, to zostaną wykluczone inne szkoły, np. w Pomiechówku. Na zmianę tych zapisów jest już za późno, bo wprowadzając je można tylko popsuć ten dokument – podkreślił radny.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Marcina Gągolewskiego.
Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny (Marcin Gągolewski)
„przeciw” głosowało 13 radnych.

Wniosek nie przeszedł.

Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju gminy Pomiechówek na lata 2016 – 2020.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
„wstrzymał się” od głosu – 1 radny (Marcin Gągolewski)
Uchwała Nr XVI/148/2016 – w załączeniu do protokołu.

Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy p.Jan Drzazgowski zamknął Nadzwyczajną XVI Sesję Rady Gminy.


Protokołowała:


Wytworzył:Teresa Leszczyńska, data: 11.04.2016 r., godz. 12.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 15.05.2016 r., godz. 22.22
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 15.05.2016 r., godz. 22.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.05.2016 r., godz. 22.25Artur CiemieniewskiEdycja strony
15.05.2016 r., godz. 22.22Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 845 razy.