Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Protokół nr XV/2016

Protokół nr XV/2016 z XV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 31 marca 2016 r. w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku.
Protokół nr XV/2016
z XV Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 31 marca 2016 r. w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku.
Czas trwania sesji: 8:00 – 9:45

W obradach, którym przewodniczył radny Jan Drzazgowski, Przewodniczący Rady Gminy, udział wzięli:
Radni gminy, Wójt Gminy p.Dariusz Bielecki, z-ca Wójta p.Mariusz Łempicki, Skarbnik p.Kamila Gronczewska, Radca Prawny p.Edyta Frączak-Szatkowska, Kierownicy Wydziałów Urzędu Gminy, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi wsi, przedstawiciele lokalnej prasy.

Lista obecności Radnych – załącznik nr 1 do protokołu
Lista obecności sołtysów wsi – załącznik nr 2
Lista obecności osób zaproszonych – załącznik nr 3

Ad.1
Przewodniczący Rady p.Jan Drzzgowski otworzył XV Sesję Rady Gminy, powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.
W momencie rozpoczęcia w sesji uczestniczyło 14 radnych, spóźniła się radna Wioletta Śliwińska.

Ad.2
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 14 głosami „za”. – załącznik nr 4

Ad.3
Protokoły z XIII i XIV sesji Rady Gminy przyjęto 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” (radny Marcin Gągolewski).

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Pomiechówku i w Goławicach Pierwszych – przyjęto bez uwag.
Sprawozdanie z działalności OSP w Pomiechówku – załącznik nr 5
Sprawozdanie z działalności OSP Goławice Pierwsze – załącznik nr 6Ad.5
Do przedstawionej informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w 2015 r, nie wniesiono uwag.
Informacja – załącznik nr 7

Ad.6
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku w 2015 roku, przyjęto bez uwag.
Załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.7
Radni zapoznali się z informacją z działalności Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD w Kosewie i Szczypiornie. Uwag nie zgłosili.
Załącznik nr 9.

Ad.8
Sprawozdanie roczne z działalności prowadzonej przez Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku w 2015 r., przyjęto bez uwag.
Załącznik nr 10

Ad.9
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wniosek o zatwierdzenie taryf – załącznik nr 11
W podjętym temacie głos zabrał radny Pan Marcin Gągolewski. W swym wystąpieniu powiedział, że w tym roku jest nieduża podwyżka, ale mimo wszystko jest. W związku z suszą, która dotknęła nie tylko naszą gminę, ale i cały kraj, warto zastanowić się nad obniżeniem minimalnie stawek za wodę, tym bardziej, że porównując te stawki do 2014 roku mamy dosyć duży wzrost. W tym roku proponowana cena wody to 2,65 zł/m3, a w 2014 była 2,34 zł/m3, jest to wzrost o 31 gr, czyli ok. 13%. Podobnie jest w II grupie taryfowej, ale tu radny proponował zostawić jak jest. Jest jeszcze kwestia opłat za ścieki. W 2014 roku było to 4,09 zł/m3, w 2015 r. 4,48 zł/m3 +VAT. Obecnie proponuje się 5,51 zł/m3, o 3 grosze więcej. W stosunku do 2014 roku jest wzrost o 1,31 zł, czyli 32%. Poza tym dochodzą opłaty abonamentowe, które też są dosyć wysokie, bo 2 zł w przypadku wody i 5 zł w przypadku ścieków.
W związku z powyższym radny proponował zastanowienie się jeszcze nad tymi stawki i w tym celu proponował kilka minut przerwy po to, żeby Pan Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego zastanowił się nad korektą tych stawek.
Do powyższej propozycji ustosunkowała się pani Edyta Frączak – Szatkowska, radca prawny gminy. Tłumaczyła, że stawki za wodę i ścieki są uchwalane na wniosek przedsiębiorstwa wodociągowego, w naszym przypadku Komunalnego Zakładu Budżetowego. Zakład przedstawiając wniosek w pierwszej kolejności Wójtowi Gminy, przeprowadza szczegółową kalkulację cen i opłat w oparciu o Rozporządzenie, które wskazuje sposób wyliczenia. W dalszej procedurze, Wójt weryfikuje stawki, natomiast Rada Gminy je zatwierdza lub odrzuca w całości. Nie ma możliwości wnoszenia wniosków o zmianę stawek, czyli podwyższenia lub ich obniżenia. Rada, co wynika wprost z ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, zatwierdza albo odrzuca zaproponowane taryfy.
Radny Marcin Gągolewski zaznaczył, że wie jaka jest procedura zatwierdzana stawek, więc po to wnioskował o zrobienie 5 minutowej przerwy, aby Pan Kierownik KZB zrobił inną kalkulację.
Radca Prawny Pani Edyta Frączak-Szatkowska jeszcze raz wyjaśniła, że wniosek kalkulowany jest w oparciu o wiele składowych, nie jest to kwestia 5 minut, jak proponuje radny. Dlatego nie ma możliwości zaproponowania innych stawek – podkreśliła Pani Prawnik i dodała, że podwyżka stawek nie wynika np. z chęci zysku, tylko z kalkulacji zapotrzebowania w wodę, konserwacji urządzeń wodnych itp.
Radny Marcin Gągolewski zapytał, czym jest uzasadniona tak duża podwyżka w ciągu 2 lat, o 13% za wodę i 32% za ścieki, plus kwoty abonamentowe. Czy w ciągu tych 2 lat coś takiego się zmieniło w działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego, że nagle trzeba tak wysokie stawki ustalić.
Radna Teresa Cieślińska zaznaczyła, że nie można tego porównywać do 2 lat wstecz, ale do ubiegłego roku, gdzie podwyżki są minimalne, bo niecałe 1 %, a dokładnie 0,76% woda, a ścieki 0,66%. Nie mówi się o podwyżce powyżej 30%.
Radny Marcin Gągolewski wyjaśnił, że porównywał te podwyżki do 2014 roku, gdzie wychodzi około 12% za wodę, kiedy była ogromna susza w poprzednim roku, przez co wzrosły opłaty za wodę, ludzie zapłacili ogromne rachunki. To, co teraz ma być podwyższone o 3,2 grosze, to nie jest „ukłon w stronę społeczeństwa” sądził radny i dodał, że stawki te powinny pozostać na poziomie takim ja były, ewentualnie o 3 grosze je obniżyć.
Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego Pan Piotr Kownacki zaznaczył na wstępie, że tak jak już wspomniała Pani Mecenas, kalkulacja stawek opiera się o przychody i koszy związane z rokiem poprzednim. W związku z tym, że w zeszłym roku była susza, zakład również odczuł jej skutki poprzez zwiększoną pracę pomp i innych urządzeń, które eksploatowane były przez prawie 2 miesiące, 24 godziny na dobę. To powodowało większe koszty energii, większe opłaty środowiskowe itp. Podwyżki są minimalne, co tylko świadczy o tym, że stawki dobrze zostały skalkulowane w zeszłym roku i utrzymywane są na tym samym poziomie.

Na tym zakończono dyskusję.
Przewodniczący Rady Pan Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały i przeprowadził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały – głosowało 12 radnych,
Przeciw – głosowało 2 radnych ( Marcin Gągolewski, Andrzej Górecki)
Wstrzymał się od głosu – 1 radny (Dariusz Radwański)
Uchwała Nr XV/132/2016 – w załączeniu do protokołu.


Ad.10
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku.
Pytań, uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Wobec powyższego treść uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Rady, następnie przegłosowana jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/133/2016 – w załączeniu

Ad.11
W sprawie Uchwały dotyczącej nadania statutu Bibliotece Publicznej w Pomiechówku, nikt nie zabierał głosu.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, po czym odbyło się głosowanie, w wyniku którego uchwałę przyjęto jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/134/2016 – w załączeniu.

Ad.12
1) Zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok,
2) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
Powyższe projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Gminy.
Podczas sesji nie zgłoszono żadnych pytań, uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski w pierwszej kolejności odczytał treść uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na 2016 roku .
W przeprowadzonym głosowaniu:
- za przyjęciem uchwały było 12 radnych,
- przeciw – 1 radny (Andrzej Górecki)
- wstrzymało się od głosu – 2 radnych ( Marcin Gągolewski, Dariusz Radwański).
Uchwała Nr XV/135/2016 – w załączeniu

Do przyjętej uchwały uwagę zgłosiła Skarbnik Pani Kamila Gronczewska. Zauważyła, że w treści uchwały brakuje paragrafu, mówiącego o wydatkach na 2016 rok, obejmujące zadania jednostek pomocniczych, które zawarto w załączniku nr 6 do uchwały.
W związku z tym do uchwały wprowadzono Paragraf 6 o treści: wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 6”
Ponownie przeprowadzono głosowanie uchwały zmieniającej budżet na 2016 rok w związku z wprowadzeniem paragrafu 6.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,
Przeciw głosowało 2 radnych (Andrzej Górecki, Marcin Gągolewski)
Wstrzymał się od głosu 1 radny (Dariusz Radwański)
Uchwała Nr XV/135/2016 – w załączeniu.

Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek, nie zgłoszono uwag.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały, którą w głosowaniu przyjęto 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” (Marcin Gągolewski) i 1 głosie „wstrzymującym” (Dariusz Radwański)
Uchwała Nr XV/136/2016 – w załączeniu.

Ad.13
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w Szczypiornie.
Pytań, uwag do powyższego tematu nie było.
Po odczytaniu treści uchwały, przeprowadzono głosowanie w wyniku którego Uchwałę przyjęto 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” ( Marcin Gągolewski, Andrzej Górecki).
Uchwała Nr XV/137/2016 – w załączeniu.

Ad.14
Do projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Nowy Modlin, nie wniesiono uwag.
Odczytano i przegłosowano uchwałę, przyjmując ją jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/138/2016 – w załączeniu.

Ad.15
Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie:
1) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowe Orzechowo,
2) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Orzechowo,
3) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kikoły,
4) Odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo w zakresie działki o nr ewid.803/1 położonej we wsi Czarnowo,
5) Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarnowo.

Powyższe projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski z uwagi na obszerną treść uchwał, zwrócił się do radnych z wnioskiem o przyjęcie uchwał z ppktu – 1,2,3 i 5 bez odczytywania.

Wniosek przyjęto jednogłośnie – 15 głosami „za”.

Przystąpiono do podejmowania, zgodnie z ustaloną kolejnością uchwał:
1) dla części wsi Nowe Orzechowo.

W tym miejscu głos zabrał radny Marcin Gągolewski odnosząc się do wszystkich uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego w kwestii ustalonych stawek planistycznych. Poinformował, że zapoznał się ze wszystkimi stawkami, które były uchwalane w dotychczas podejmowanych uchwałach w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego i np. w Błędowie są dwie stawki, w Nowym Modlinie sześć, w Stanisławowie cztery. Jest też pewna nieścisłość w tych stawkach, bo np. w Stanisławowie i w Nowym Modlinie dla terenów usługowych jest stawka 20%, natomiast w tych czterech projektach jest 25%. Pozostałe stawki są takie same. W związku z tym radny zapytał, dlaczego stawki w Nowym Modlinie, Stanisławowie i w tych 4 wsiach są inne.

Odpowiedzi udzieliła pani Agnieszka Niezabitowska autorka planów. Wyjaśniła, że Nowy Modlin i Stanisławowo różnią się od tych obszarów i dlatego też są trochę inne stawki. Różnica jest w stawce dla zabudowy usługowej. Dla Nowego Modlina i Stanisławowa wynosi ona 20%, a dla innych miejscowości 25%. Wynika to z tego, że Nowy Modlin i Stanisławowo mają więcej terenów produkcyjnych i dla rozwoju tego obszaru ustalono trochę niższe stawki. Tereny usługowe w tych czterech wsiach ( Nowe Orzechowo, Stare Orzechowo, Kikoły i Czarnowo) uzależnione są w dużej mierze od układu komunikacyjnego, który musi być tam przebudowany, żeby to się zaczęło rozwijać. W obszarach wsi Nowy Modlin, Stanisławowo jest trochę inaczej, te inwestycje już tam powstają, dlatego stawka ta jest niższa.
Będąc przy głosie, Pani Agnieszka Niezabitowska wystąpiła w kwestii formalnej dotyczącej głosowania. Zanim zostaną przegłosowane uchwały każdego z tych planów, konieczne jest przedtem glosowanie uwag nieuwzględnionych.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania uwag do planu dola części wsi Nowe Orzechowo.

1) Wniesiono o przesunięcie linii zabudowy do zachodniej granicy działki celem zabudowy działki (dz.nr 19/2)
Za odrzuceniem uwagi głosowało 14 radnych
1 radny (Marcin Gągolewski) głosował przeciw.

2) Wniesiono o połączenie drogi wiejskiej Nowego Orzechowa z drogą we wsi Kikoły równolegle do drogi krajowej 62
Za odrzuceniem uwagi głosowało 14 radnych
Przeciw głosował 1 radny (Marcin Gągolewski)

Po przegłosowaniu uwag, radny Marcin Gągolewski wystąpił z wnioskiem o obniżenie stawki planistycznej z 25% do 20% dla terenów usługowych dot. wsi Nowe Orzechowo ( rozdz.IV, § 25, pkt 1)

Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny (Marcin Gągolewski)
Za odrzuceniem wniosku głosowało 14 Radnych.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie m.p.z.p. dla części wsi Nowe Orzechowo.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 15 głosami „za”.

Uchwała Nr XV/139/2016 – w załączeniu.

2) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie m.p.z.p. dla części wsi Stare Orzechowo.
Na początek przegłosowano uwagi nieuwzględnione przez Wójta:
1) Wniesiono o przesunięcie linii rozgraniczającej pomiędzy terenami 1.MN i 12. ZNZZ (dz.nr 162/3, 162/4, 162/5, 162/6)
Za odrzuceniem uwagi głosowało 14 radnych
Wstrzymał się od głosu 1 radny (Marcin Gągolewski)

2) Wniesiono o przeznaczenie całej działki pod zabudowę (dz.nr 224/4)
Za odrzuceniem uwagi głosowało 14 radnych
Wstrzymał się od głosu 1 radny (M.Gągolewski)

3) Wniesiono o przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z podziałem jak dla terenów przyległych (dz.nr 187)
Za odrzuceniem uwagi głosowało 14 radnych
Wstrzymał się od głosu 1 radny (M.Gągolewski)

4) Wniesiono o zwiększenie terenu zabudowy mieszkaniowej poprzez zmniejszenie terenu 1.ZNZZ do 40m i dopuszczenie usług turystycznych na terenach mieszkaniowych.( dz. 144/1)
Za odrzuceniem głosowało 14 radnych
Wstrzymał się od głosu 1 radny (M.Gągolewski)

5) Wniesiono o zmianę przeznaczenia pod zabudowę siedliskową, oraz zmniejszenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. (dz. 247)
Za odrzuceniem uwagi głosowało 14 radny
Wstrzymał się od głosu 1 radny (M.Gągolewski)

6) Wniesiono o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącą zabudową usługową lub zabudową usługową (dz. Nr 34)
Za odrzuceniem uwagi – 14 radnych
Wstrzymał się od głosu – 1 radny (M.Gągolewski)

7) Wniesiono on przeznaczenie całej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącą zabudową usługową (dz.nr 90)
Za odrzuceniem uwagi – 14 radnych
Wstrzymał się od głosu 1 radny (M.Gągolewski)

8) Wniesiono o przeznaczenie całej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącą zabudową usługową (dz.nr 64)
Za odrzuceniem uwagi – 1 radnych, Wstrzymał się od głosu 1 radny (M.Gągolewski)
9) i 10)
Wniesienie o przeznaczenie terenu jak na terenach przyległych 4.MN (dz. Nr 187, 184, 181)
Wniesienie o przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. Nr 181, 184, 187)
Za odrzuceniem uwagi 9 i 10 głosowało 14 radnych
Wstrzymał się od głosu 1 radny (M.Gągolewski)

11. 1) dopuszczenie bezpośredniej obsługi z drogi krajowej do czasu realizacji jezdni serwisowej (dz.nr 37/2)
Za odrzuceniem uwagi – 14 radnych
Wstrzymał się od głosu 1 radny (M.Gągolewski)

11.2) usunięcie procedury scalania i podziału dla terenu 2.U (dz.nr 37/2)
Za odrzuceniem uwagi – 14 radnych
Wstrzymał się od głosu 1 radny (M.Gągolewski)

11.3) ustalenie stawki opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na poziomie 12% (Dz.nr 37/2)
Za odrzuceniem uwagi – 14 radnych, Wstrzymał się od głosu – 1 radny (M.Gągolewski)

11.4) usunięcie ustaleń dotyczących sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń jako niezgodnych z dopuszczalnym zakresem ustaleń planu ( dz.nr 37/2)
Za odrzuceniem uwagi – 14 radnych, Wstrzymał się od głosu 1 radny (M.Gągolewski)

11.5) usunięcie zapisów dotyczących zakazu lokalizowania zabudowy tymczasowej.
Za odrzuceniem uwagi -14 radnych, Wstrzymał się od głosu 1 radny (M.Gągolewski)

12) wniesiono o zmianę przeznaczenia działki z terenu lasu na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową lub zabudową usługową (dz.nr 34)
Za odrzuceniem uwagi głosowało 14 radnych Wstrzymał się od głosu 1 radny (M.Gągolewski)

Po przegłosowaniu wszystkich uwag komentarz w sprawie głosowania wygłosił radny Marcin Gągolewski. Uważał, że radni głosując za odrzuceniem uwag nie bardzo wiedzieli za czym głosują, bo wątpił by ktokolwiek z radnych zapoznał się z tymi uwagami. Wyjaśnił, że on sam wstrzymywał się od głosu dlatego, że są to wnioski mieszkańców nad którymi trzeba się pochylić, a wszyscy radni odrzucili je „ot tak sobie”.
Następnie zgłosił taki sam wniosek jak przy planie Nowego Orzechowa, czyli obniżenie stawki planistycznej z 25% do 20% dla terenów usługowych w planie Starego Orzechowa, bo jego zdaniem jest to nieuczciwe, że w niektórych wsiach teren usługowy ma stawkę 20%, a w innych 25%. Uważał, że stawka ta w skali całej gminy powinna być ujednolicona.
Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny (Marcin Gągolewski)
Za odrzuceniem wniosku głosowało 14 radnych.
Tym samym wniosek nie przeszedł.

Radny Artur Bonas ustosunkował się do wypowiedzi swojego przedmówcy. Podkreślił, że na Komisji Ochrony Środowiska której jest członkiem temat planów był dokładnie omówiony. Wszystkie uwagi przedstawiał Pan Mariusz Jackiewicz. Nie wie jak było na innych komisjach, ale na jego komisji radni dokładnie zapoznali się z tematem.

Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały w sprawie m.p.z.p. dla części wsi Stare Orzechowo.
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni – 15 osób
Uchwała Nr XV/140/2016 – w załączeniu.

3) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie m.p.z.p. dla części wsi Kikoły.
Na początek Pani Agnieszka Niezabitowska poinformowała, że do tego planu też były uwagi, ale zostały one wszystkie uwzględnione przez Wójta i dlatego nie ma potrzeby głosowania, bo rozpatrywane są tylko uwagi nieuwzględnione.
Tak ja przy poprzednich planach, radny Marcin Gągolewski postawił wniosek o obniżenie stawki planistycznej z 25% do 20% dla terenów usługowych.
Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny (Marcin Gągolewski)
Za odrzuceniem wniosku głosowało 14 radnych.

Następnie po odczytaniu przegłosowano uchwałę w sprawie m.p.z.p. dla części wsi Kikoły.
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy (15) radnych.
Uchwała Nr XV/141/2016 – w załączeniu.

4) Do projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia m.p.z.p. dla części wsi Czarnowo w zakresie działki nr ewid.803/1 położonej we wsi Czarnowo, nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/142/2016 – w załączeniu.

5) Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie m.p.z.p dla części wsi Czarnowo.
Po odczytaniu treści uchwały, Pani Agnieszka Niezabitowska poinformowała, że nie było uwag do tego planu. Jednocześnie zgłosiła autopoprawkę dotyczącą opisu granic planu z uwagi na wyłączenie działki nr 803/1. W § 1 pkt 2 zapis „wzdłuż południowej granicy działki” zmieniono na „wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki o nr 803/1”.

Radny Marcin Gągolewski zapytał, z czego wynika ta autopoprawka.
p.Agnieszka Niezabitowska z tego, że odstąpiono od sporządzenia planu dla działki 803/1. Ten opis granic nie może być zgodny z opisem pierwotnym jak przystępowano do sporządzenia planu, tylko musi być dostosowany do sytuacji obecnej po wyłączeniu działki 803/1.
Radny Marcin Gągolewski zgłosił ponownie wniosek jak przy poprzednich planach o obniżenie stawki planistycznej z 25% do 20% dla terenów usługowych w planie wsi Czarnowo (§ 25 pkt 1).

Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny (Marcin Gągolewski)
Za odrzuceniem wniosku głosowało 14 radnych.

Radny Marcin Gągolewski zabrał głos w kwestii głosowania wniosków, które zgłaszał. Podkreślił, że wiedział z góry, iż zostaną one odrzucone, ale nie rozumie dlaczego w gminie są podwójne standardy. W jednej części gminy ten sam teren usługowy ma stawkę 20%, w innej 25%. Ustalmy jakieś jednakowe standardy – proponował radny.

Treść uchwały odczytano. Następnie przegłosowano, przyjmując uchwałę jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr XV/143/2016 – w załączeniu.

Ad.16
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pomiechówek w 2016 roku.

Pytań, uwag do tematu nie wniesiono.

Wobec powyższego Przewodniczący obradom p.Jan dzrzagowski odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie:
14 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym(M.Gągolewski) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/144/2016 która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.17
Do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z budynków świetlic w miejscowościach Pomiechowo i Stanisławowo – nie zgłoszono pytań, nie wniesiono uwag.
Przewodniczący obradom- pan Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, którą w głosowaniu przyjęto 14 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” (M.Gągolewski).
Uchwała Nr XV/145/2016 stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 18
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez gminę Pomiechówek.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Dyskusji nie podjęto.

Przewodniczący p.Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały.
W przeprowadzonym głosowaniu 14 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” (M.gągolewski) – Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/146/2016 która stanowi załącznik do protokołu.

Ad.19
Do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Pomiechówek, nie zgłoszono pytań, nie wniesiono uwag.

Po odczytaniu treści uchwały, przeprowadzono głosowanie w wyniku którego 13 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” (A.Górecki, M.Gągolewski) Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/147/2016, w załączeniu do protokołu.

Ad.20
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Pomiechówek między sesjami Rady Gminy – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
(Grono obradujących opuściła radna Wioletta Śliwińska. Na sali pozostało 14 radnych)

Wójt Gminy p.Dariusz Bielecki w swym wystąpieniu na początek podziękował wszystkim za współpracę, wymieniając przede wszystkim Radę Gminy. Praca ta, zaznaczył Wójt, może jest niedostrzegalna, ale wymaga wielu godzin uzgodnień, merytorycznej pracy, np. plany zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie czterech miejscowości tych planów to okres 3 lat. Mieszkańcy od wielu lat czekali na te rozwiązania, wiele terenów rolnych zostało uaktywnionych.
Następnie Wójt podziękował także wszystkim współpracownikom i urzędnikom, bo te 3 miesiące sprawozdania, to czas kiedy jest wiele pracy, która nie zawsze jest dostrzegana, to przygotowane wnioski, wiele p0rojektów, to uzgodnienia. Praktycznie codziennie jest kontakt z Prezydium Rady, podejmowane są decyzje, wiele spraw trzeba uzgadniać z Przewodniczącym Rady i pozostałymi radnymi. Podobnie sołtysi, którzy są w kontakcie z Urzędem Gminy, interesują się sprawami gminy, przychodzą do urzędu w różnych sprawach, im także podziękował Wójt za współpracę.
Następnie Wójt podał kilka przykładów tej pracy. Zaznaczył, że budżet, który przyjęto na 2016 rok cały czas się zmienia, są nowe inwestycje, nowe projekty. Takim przykładem jest budowa dwuoddziałowego przedszkola w Orzechowie. Dzięki odpowiednim warunkom gmina Pomiechówek od kilku lat przyjmuje 100% chętnych dzieci do przedszkoli. Wynika to z bogatej bazy tych obiektów. Gmina jest miejscem, które oferuje bogatą ofertę przedszkolną, a także dzieciom młodszym, bo funkcjonuje dzienny punkt opieki. Wszystko to jest efektem szerokiej polityki prorodzinnej. Takie działania będą przynosić efekty przez wiele lat. Kolejna dziedzina, podkreślił Wójt, to stwarzanie miejsca do wypoczynku. Wybudowano wiele miejsc rekreacji. Są to m.in. place zabaw, obiekty sportowe, hala sportowa, z której codziennie korzysta bardzo dużo osób. Obiekt ten tętni życiem, a jeszcze kilka lat na terenie gminy nie było takiego miejsca. Zajęcia szkolne odbywały się na zewnątrz, na asfaltowym boisku. O tym trzeba przypominać – dodał Wójt – bo wielu zapomina.
Rok 2016 jest kolejnym, w którym przygotowywane jest wiele inwestycji, np. drogowe na terenach wiejskich. Komunalny Zakład Budżetowy posiada własny sprzęt i jest gotowy wykonać te prace, np. w 6 miejscowościach zostaną położone nakładki asfaltowe na drogach. Kolejny przykład to rozpoczęcie prac związanych z wymianą pieców w poszczególnych posesjach. Zainteresowanie tym tematem jest duże, wpłynęło około 150 wniosków. W najbliższych tygodniach zostanie złożony wniosek do WFOŚi GW o dofinansowanie wymiany pieców. Jest to realna pomoc mieszkańcom, dzięki temu zaoszczędzą sporo duże środki finansowe, nastąpi redukcja CO2, co wpłynie korzystnie na środowisko. Jest to bardzo ważny projekt – zaznaczył Wójt- i wymieniał dalej: Ważna inwestycja to kanalizacja w kolejnych miejscowościach. Wszystko to świadczy o rozwoju gminy, wysokim poziomie życia. Ważnym projektem ujętym w budżecie będzie budowa kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeszcze w tym roku złożony zostanie wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.
Kończąc wypowiedź, Wójt powiedział: Są to tylko niektóre elementy naszej codziennej pracy, za którą jeszcze raz dziękuję, bo każdy z obecnych na tej Sali jest współautorem tej pracy. Dzięki temu udaje się co roku realizować wiele projektów , przez co gmina się rozwija.

Następnie radni zadawali pytania do sprawozdania Wójta.
Radny Artur Bonas zainteresowany był uczestnictwem Wójta w dwóch spotkaniach Konwentu Wójtów, Burmistrzów Powiatu Nowodworskiego. Radny zapytał, jakie tematy były tam omawiane. Kolejna sprawa, o którą pytał radny, to udział Wójta w Konferencji „rewitalizacja na Mazowszu”. Czy na tym spotkaniu było coś mówione o naszej gminie, jeżeli tak, to co – pytał radny. Chciał również, aby Wójt powiedział coś na temat akcji „wszyscy razem dla Lenki”.
Wójt p.Dariusz Bielecki odpowiedział, że Konwenty, które się odbywają cyklicznie mają charakter omawiania i podejmowania decyzji w wielu ważnych sprawach dla Powiatu Nowodworskiego, a zarazem dla poszczególnych gmin, m.in. zapadają decyzje o współpracy między gminami, o realizacji wspólnych projektów, takim przykładem może być współpraca Powiatu z Gminą Pomiechówek przy składaniu wniosku na budowę dróg. Dzięki temu projekt taki ma większe szanse uzyskania dofinansowania. Współpraca z Powiatem daje szansę przebudowy większej ilości dróg na terenie Gminy. Ponadto na tych spotkaniach omawiane są kwestie szpitala, które też są bardzo istotne. Dyskutuje się na przykład nad tym, co zrobić, aby oferta szpitala była jak najlepsza.
Jeżeli chodzi o rewitalizację, Wójt odpowiedział, że na co dzień podejmowanych jest wiele inicjatyw, które ciężko przedstawić na jednej sesji, bo zajęło by to co najmniej kilkanaście godzin, żeby omówić każdy projekt. Poinformował, że Gmina Pomiechówek złożyła projekt na rewitalizację, na stworzenie takiego planu, co pozwoli aplikować o kolejne fundusze unijne z tzw. „rewitalizacji”. Jest to obszerny temat, który rozpocznie się od stworzenia planu rewitalizacji. W najbliższych tygodniach prace te już się rozpoczną.
Jeżeli chodzi o akcję związaną z pomocą dla Lenki, Wójt zaznaczył, że jest ona propagowana w mediach, wiele osób jest w to zaangażowane. Samorząd Pomiechowski również się włączył. 10 kwietnia będzie zorganizowane wydarzenie w ramach tej akcji, na które Wójt serdecznie wszystkich zaprosił. Dodał, że wtedy będzie możliwość rejestracji potencjalnych dawców szpiku.
Radna Urszula Nowakowska wystąpiła z zapytaniem odnoszącym się do pkt 14 sprawozdania Wójta: złożenie dwóch wniosków na przebudowę i modernizację dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zapytała, jakich to dróg dotyczy.
Wójt odpowiedział, że pierwszy wniosek obejmuje miejscowości Stanisławowo, Nowy Modlin, Ceg.Kosewo. Dotyczy to dróg łączących drogę krajową 62 z miejscowością Nowy Modlin oraz droga przebiegająca przez cegielnię Kosewo. Drugi wniosek to drogi w miejscowości Pomiechówek. Złożone wnioski wymagały spełnienia pewnych kryteriów takich m.in. jak pozyskanie partnerów, umiejscowienie sieci światłowodowej w drogach. Był to bardzo skomplikowany wniosek, nie wszystkie drogi spełniały te kryteria. Wybrano optymalne rozwiązanie z szansą uzyskania dofinansowania.

Ad.21
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Marcin Gągolewski nawiązując do wniosku złożonego do PROW, zapytał dlaczego nie zostały w nim ujęte drogi w Starym Orzechowie, o które od 6 lat występuje, odkąd został radnym. Na dowód tego pokazał plik kopii pism składanych do Urzędu w sprawie tych dróg, dodając że nie zostały one ujęte ani w tym projekcie, ani w żadnym innym, np. do FOGR-u.
Wójt p.Dariusz Bielecki jeszcze raz podkreślił, że działania Urzędu obejmują cały teren gminnym, również okręg radnego M.Gągolewskiego. Dla przykładu wymienił miejscowość Zapiecki, gdzie zrealizowano ponad 1,5 km inwestycję drogową, z dofinansowanie z FOGR-u. Wójtostwo, Zapiecki, Stare Orzechowo, Nowe Orzechowo to miejscowości, w których cyklicznie budowane są drogi. Są one przygotowane, powstały nakładki asfaltowe. Jeżeli chodzi o wnioski, Wójt wyjaśnił, że przede wszystkim opiera się to o ustalony harmonogram i gradację celu. Dzięki temu udaje się realizować drogi we wszystkich miejscowościach. Nie chodzi o to – mówił Wójt – że radny złożył kilkadziesiąt wniosków, to jeszcze musi być oparte w realiach budżetowych a nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby pan radny przedstawił pomysł zwiększenia dochodów w budżecie. Najłatwiej jest proponować wydatki, ale trzeba też być odpowiedzialnym za stronę dochodową. Metodą na to jest zwiększanie struktury dochodowej gminy i to jest czynione, np. poprzez utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tu są perspektywy wielkich dochodów. Każda firma, która inwestuje na terenie gminy zapewnia zatrudnienie, płaci podatki. Trzeba myśleć perspektywicznie do przodu, a nie zamykać się w kategorii jednego wniosku, bo pisma „kopiuj”, „wklej” to nie o to chodzi – podkreślił Wójt i dodał: Wystarczy konstruktywna rozmowa, włączenie się w realizację wspólnych projektów. Dlatego też zaprosił radnego do współpracy od siebie deklarując taką chęć realizacji wspólnych projektów. Najważniejsze – zaznaczył Wójt – to znalezienie pomysłów na strukturę dochodową, pozyskanie funduszy. Ważnym dokumentem w tym kierunku jest Strategia rozwoju gminy, która pokazuje kierunki i pomysły na rozwój gminy. W dokumencie tym m.in. ujęto plany na rozwój terenów wokół lotniska Strefy Gospodarczej. Pokazano, że gmina stawia na rodzinę, na zapewnienie wysokiego komfortu życia mieszkańców. Kolejny przykład to turystyka, ważny temat, bo to również główny temat rozwoju gospodarki na całym świecie. To jedna z głównych gałęzi, która bardzo dynamicznie się rozwija. Pomiechówek dzięki rozwojowi turystyki postrzegany jest jako miejscowość, w której rozwój turystyki następuje. Do tej pory były tylko warunki przyrodnicze, które teraz odpowiednio wykorzystano. Rzeka Wkra, jeszcze kilka lat temu ciężko było dostrzec na niej kajakarzy, a dzisiaj rzeka tętni życiem. Projektowany jest też park rekreacyjno-edukacyjno-leśny napowierzchni kilku hektarowej. Spowoduje to, że będzie to miejsce kompleksowe z ofertą edukacyjną. Równocześnie prowadzone są inne inwestycje, jak np. drogowe. Kilka dróg z nakładką asfaltową w tym roku to duży sukces. W konkluzji swojej wypowiedzi, Wójt jeszcze raz zachęcił do współpracy, merytorycznych i konstruktywnych rozmów, deklarując ze swojej strony otwartość. Jednocześnie zaznaczył, że nie można pozwolić na to, aby w sposób nieuprawniony krytykować wszystko tylko dla faktu krytyki.
Radny Marcin Gągolewski odniósł się do kwestii proponowanej przez Wójta współpracy. Zapewnił, że on również jest otwarty na współpracę, on też ma pomysły zwiększenia środków budżetowych, ale od początku kiedy został radnym odczuwa niechęć i ciągła manipulację ze strony gminy. Wszystko to co on proponuje głosowane jest przeciwko, jest to tak ustalone wcześniej, na ten temat nie chciał się wypowiadać. Turystyka, jego zdaniem, nie przynosi żadnych wpływów do budżetu.
Radny Artur Bonas odnosząc się do tematu turystyki podał przygotowane wcześniej liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych na terenie gminy, i tak:
- park linowy 6.000 wejść w zeszłym roku
- plac „Wiking” 2.700 wejść
- lodowisko 8.000 wejść.
Radny Marcin Gągolewski zgodził się, że liczba osób korzystających jest bardzo duża, ale kwestionował wydatki, które są niewspółmierne do zysków, które to przynosi. Na dodatek turystyka rozwija się tylko w centrum, natomiast we wsiach ościennych, które mają duży potencjał turystyczny nic się nie robi.
Radna Teresa Cieślińska powiedziała: Na dzieciach się nie zarabia, po to mamy dzieci, żeby je rozwijać, a nie mieć z tego zysk.
Na tym dyskusję zakończono.

Ad.22
W sprawach różnych, nikt nie zabrał gosu.

Ad.23
Przewodniczący Rady p.Jan Drzazgowski zamknął XV Sesję Rady Gminy Pomiechówek.

Protokołowała:


Wytworzył:Teresa Leszczyńska, data: 19.04.2016 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 21.04.2016 r., godz. 19.57
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 21.04.2016 r., godz. 19.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.04.2016 r., godz. 19.59Artur CiemieniewskiEdycja strony
21.04.2016 r., godz. 19.57Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 724 razy.