Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Protokół nr XIV/2016

Protokół nr XIV/2016 z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku, ul.Nasielska 3 o godz.8:00.
Protokół nr XIV/2016
Z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 28 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku, ul.Nasielska 3 o godz.8:00.

Obradom przewodniczył radny Jan Drzazgowski Przewodniczący Rady Gminy.
W sesji udział wzięli: Radni Gminy w pełnym 15 osobowym składzie, Wójt Gminy p.Dariusz Bielecki, z-ca Wójta p.Mariusz Łempicki, Sekretarz Gminy p.Monika Lubelska, Radca Prawny p.Edyta Frączak- Szatkowska, pracownicy Urzędu Gminy, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi wsi oraz przedstawiciele lokalnej prasy.
Lista obecności radnych – stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów – stanowi załącznik nr 2 do protokołu
Lista obecności osób zaproszonych – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.1

Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski otworzył XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy, powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2

Przystąpiono do przyjęcia zaproponowanego przez wnioskodawcę sesji – Wójta Gminy porządku obrad.
W sprawie tej głos zabrał radny Marcin Gągolewski. Zapytał, dlaczego sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Jego zdaniem nie było ku temu podstaw, bo w uzasadnieniu wniosku o zwołanie sesji jest napisane, że trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie do 29.01.2016 r.. Poza tym pozostałe punkty nie są na tyle pilnymi tematami, aby wystąpiły na sesji nadzwyczajnej, uważał radny i dodał, że sesja nadzwyczajna charakteryzuje się tym, że są na niej sprawy, które powinny był podjęte „na już”, a nie takie, które równie dobrze mogły być przyjęte na sesji zwyczajnej. Dlatego radny uważał, że nie zasadnym jest zwołanie sesji nadzwyczajnej, bo wygląda to tak, jakby ktoś zaniedbał jakąś sprawę.
Wójt Gminy p.Dariusz Bielecki przede wszystkim zaznaczył, że te kwestie zostały omówione na komisjach Rady Gminy. Wyjaśnił ponownie, że pozyskiwanie funduszy to branie uczestnictwa w wielu konkursach, których specyfika charakteryzuje się tym, że często w ostatniej chwili podawane są kolejne szczegółowe informacje, np. w tym konkursie w którym Gmina będzie brała udział jeszcze w dniu wczorajszym nastąpiły kolejne zmiany podane przez jednostkę wdrażania programów unijnych. Jest to proces, w którym praktycznie każdego dnia trzeba podejmować decyzje i przygotowywać się do tego projektu. W kwestii Programu gospodarki niskoemisyjnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dopiero kilka dni wcześniej wydał stanowisko co do sprawy opiniowania tych programów. Sytuacja wygląda tak, że dzisiaj odbywa się sesja, a za kilka dni mogą być kolejne nowe kwestie i może się okazać, że trzeba będzie zwołać następną sesję. W przypadku środków unijnych, zarówno Wójt jak i rada Gminy muszą reagować na bieżąco i dostosowywać się do tych konkursów. W pozostałych punktach porządku obrad, uzasadnieniem jest również pilne ich podjęcie. Odnośnie rezerwatu przyrody „Dolina Wkry” Rada Gminy ma 30 dniowy termin na wydanie opinii na temat tego planu. Tu również warto zastosować tryb nadzwyczajny w tak ważnej kwestii jak

uszczegółowienie warunków planu ochrony rezerwatu przyrody, z korzyścią dla mieszkańców Gminy poprzez zmniejszenie odległości od zabudowy do granicy lasu z 25 metrów na 12 metrów. Jeżeli chodzi o kwestie oświaty, w ostatnim czasie bardzo dużo następuje zmian w systemie oświaty. Kilka dni temu odbyło się spotkanie z Dyrektorami Szkół po to, aby wypracować kryteria naboru do szkół poza obwodowych. Jeżeli chodzi o opłatę targową, tu również jest sytuacja nadzwyczajna z tego względu, że pani inkasent w najbliższym czasie nie będzie mogła tej opłaty zebrać. W związku z tym jest propozycja wyznaczenia dwóch inkasentów i wtedy będzie zastępstwo i możliwość pobrania tej opłaty.
W związku z tym Wójt uważał, że tryb Sesji Nadzwyczajnej jest jak najbardziej uzasadniony.
Radny Marcin Gągolewski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu – sprawy różne, interpelacje i zapytania radnych, na co nie uzyskał zgody wnioskodawcy zwołania sesji Wójta Gminy.
Przegłosowano porządek obrad 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” (radny Marcin Gągolewski).

Porządek obrad – stanowi załącznik nr 4 do protokołu sesji.

Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał wniosek Wójta Gminy p.Dariusza Bieleckiego o zwołanie sesji Nadzwyczajnej.
Wniosek Wójta – stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.

Ad.3

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pomiechówek”.
Temat był omówiony na posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy.
Pytań, uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, którą w głosowaniu przyjęto 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” (radny Marcin Gągolewski).
Uchwała nr XIV/128/2016 – w załączeniu do protokołu.

Ad.4

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Dolina Wkry”.
Temat również był omawiany na posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy.
Pytań, uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, którą w głosowaniu przyjęto 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” (radny Marcin Gągolewski).
Uchwała Nr XIV/129/2016 – w załączeniu do protokołu.

Ad.5

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pomiechówek.
Temat został omówiony na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy.
Radny Marcin Gągolewski zapytał, dlaczego to nie zostało zaopiniowane przez Komisję Oświaty. Ponadto miał uwagi do jednego z zaproponowanych kryteriów naboru, w którym mowa o tym, że oboje rodzice kandydata do szkoły pracują. A co z dziećmi, gdzie jedna osoba pracuje, czy ktoś jest bezrobotny- zapytał radny.
Bożena Śliwińska na początek wyjaśniła, że projekt uchwały został przedstawiony również Komisji Oświaty, ponieważ komisje pracowały wspólnie. Poza tym poinformowała, że kryteria, zgodnie z regulacjami ustawowymi, organ prowadzący przed ich przyjęciem, ustala wspólnie z Dyrektorami Szkół i takowe spotkanie odbyło się w ubiegły piątek ( 22.01.2016 r.). Wzięli w nim udział Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum. Kryteria zostały ustalone, przydzielono im punkty.
Kryteria te jak wcześniej było mówione wynikają z regulacji ustawowych (art.20 ustawy o systemie oświaty), gdzie nakłada się na organ prowadzący ich ustalenie. Muszą one być ustalone z Dyrektorami szkół. Kryteria te będą miały zastosowanie wówczas, gdy do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pomiechówek i do gimnazjum prowadzonego przez Gminę, będą wolne miejsca, a będą ubiegali się kandydaci spoza terenu gminy. Wobec powyższego Dyrektorzy szkół muszą powołać komisje, które na podstawie ustalonych kryteriów rozpatrzą złożone wnioski. Organ prowadzący może ustalić do 6 kryteriów. Uzgodniono, że na terenie naszej Gminy wystarczą 3 kryteria.
Jeżeli będą wolne miejsca, a chętnych będzie więcej wtedy te kryteria będą wzięte pod uwagę. Komisja musi udokumentować przeprowadzone postępowanie naboru kandydatów. W uchwałach innych gmin kryteria te są podobne, wyjaśniła Bożena Śliwińska.
Radny Marcin Gągolewski zaznaczył, że on również przejrzał kilka uchwał z innych gmin, gdzie w niektórych wzięto pod uwagę oceny, czy osiągnięcia sportowe, np. w jednej z gmin jest to, że jeden z rodziców pracuje na terenie gminy. Nigdzie nie spotkał się z tym, aby był zapis o tym, że oboje rodzice pracują.
Bożena Śliwińska przypomniała, że w ubiegłym roku Rada Gminy przyjmowała kryteria naboru do przedszkola i również takie kryterium zostało przyjęte, gdzie obydwoje rodzice pracują. Uważała, że jest to bardzo ważne w przypadku kiedy dotyczy młodszych dzieci i również uczniów z klas I Szkoły Podstawowej. Jeżeli rodzice pracują, dziecko powinno być przyjęte do szkoły i mieć zapewnioną opiekę w świetlicy. Być może nie ma to zastosowania dla gimnazjalistów, ale rodzic jak pracuje jest pewny, że jego dziecko przebywa w szkole, którą dla niego wybrał.
Dotyczy to osób spoza szkoły obwodowej, bo wszystkie inne dzieci mieszkające w danym obwodzie są przyjmowane bez względu na to, czy będą miejsca, czy nie. Trzeba stworzyć takie warunki, żeby tym uczniom zapewnić naukę i opiekę w szkole.
Radna Małgorzata Lewczuk zauważyła, że kryteriach przyjęcia do gimnazjum jest punkt dot. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, o czym mówił radny Gągolewski że jest to w innych gminach.
Radna Teresa Cieślińska uważała, że Oświata czyli Dyrektorzy Szkół najlepiej wiedzą na jakiej zasadzie powinny być przyjmowani uczniowie do szkół. W naszej gminie opracowano takie a nie inne kryteria i jej zdaniem jest to sprawa bezdyskusyjna. Są takie ustalenia i Radni powinni je przyjąć, ponieważ Dyrektorzy są najbardziej kompetentnymi osobami w tej dziedzinie i na ten temat najlepiej mogą się wypowiedzieć.
Dyskusję zakończono.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, którą w głosowaniu przyjęto 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” (radny Marcin Gągolewski).
Uchwała Nr XIV/130/2016 – w załączeniu.

Ad.6

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/114/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej, w punkcie dot. inkasentów poboru opłaty targowej.
Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu wszystkich komisji Rady Gminy.
Pytań, uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski odczytał treść uchwały, którą w głosowaniu przyjęto 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” (radny Marcin Gągolewski).
Uchwała Nr XIV/131/2016 – w załączeniu

Ad.7

Przewodniczący Rady Jan Drzazgowski zamknął XIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Pomiechówek, która zakończyła się o godz.8:35.

Protokołowała:


Wytworzył:Teresa Leszczyńska, data: 19.04.2016 r., godz. 15.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 21.04.2016 r., godz. 19.54
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 21.04.2016 r., godz. 19.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.04.2016 r., godz. 19.54Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 818 razy.