Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

XV/139/2016

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Nowe Orzechowo
UCHWAŁA Nr XV/139/2016
Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Nowe Orzechowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Pomiechówek Nr LIV/316/2010 z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Nowe Orzechowo, stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek, zatwierdzonego uchwałą nr LIII/305/2010 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010 r., Rada Gminy Pomiechówek uchwala co następuje.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Nowe Orzechowo, zwany dalej "planem".
2. Granicę obszaru objętego planem stanowią od północy, wschodu i zachodu: granica obrębu wsi Nowe Orzechowo, od południa północna granica działki nr ewid. 140.

§ 2.

1. Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1 – rysunek planu zawierający ustalenia planu w skali 1:2000.
2. Załącznikami do uchwały są ponadto:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy stanowiące załącznik nr 3.

§ 3.

1. W planie określa się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
11) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
12) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
13) zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
14) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych.
2. W planie nie określa się:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 4.

1. Na rysunku planu wyznacza się tereny o następujących przeznaczeniach:
1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony symbolem: MW;
2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem: MN;
3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową oznaczony symbolem: MN/U;
4) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z równoważną zabudową usługową oznaczony symbolem: MN-U;
5) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem: U;
6) teren zabudowy usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną oznaczony symbolem: U/MN;
7) teren zabudowy usług kultury, sportu i rekreacji oznaczony symbolem: UK/US;
8) teren infrastruktury technicznej na terenach rolnych oznaczony symbolem: IPT/R;
9) teren lasu oznaczony symbolem: ZL;
10) teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem: ZU;
11) teren zieleni naturalnej oznaczony symbolem: ZN;
12) teren komunikacji samochodowej i zabudowy usługowej oznaczony symbolem: KS/U;
13) teren komunikacji pieszo – jezdnej oznaczony symbolem: KPJ;
14) teren dróg publicznych klasy głównej – ruchu przyspieszonego oznaczony symbolem: KDGP;
15) teren dróg publicznych klasy lokalnej oznaczony symbolem: KDL;
16) teren dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczony symbolem: KDD;
17) teren dróg wewnętrznych oznaczony symbolem: KDW;
18) teren infrastruktury wodociągowej oznaczony symbolem: IW;
19) teren infrastruktury technicznej oznaczony symbolem: IPT.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) granica strefy oddziaływania linii energetycznej;
5) zwymiarowanie wzajemne odległości elementów zagospodarowania;
6) granica strefy uciążliwości komunikacyjnej;
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny:
1) sieć napowietrzna średniego napięcia;
2) słupowa stacja trafo;
3) gazociąg średniego ciśnienia;
4) sieć telekomunikacyjna;
5) sieć wodociągowa;
6) rurociąg dalekosiężny ropy naftowej;
7) kapliczki;
8) granica obszaru chronionego krajobrazu (WOCHK);
9) granica strefy szczególnej ochrony ekologicznej WOCHK;
10) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią;
11) obszar zagrożenia powodzią oznaczony symbolem ZZ;
12) strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego.

§ 5.

1. Ilekroć w planie jest mowa o określeniach takich jak:
1) "nieprzekraczalna linia zabudowy" należy przez to rozumieć: wskazaną na rysunku planu linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;
2) „udział powierzchni biologicznie czynnej” należy przez to rozumieć: stosunek terenu biologicznie czynnego do powierzchni działki budowlanej;
3) „produkcja drobna” – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, wyrób produktów cukierniczych i ciastkarskich, zakłady poligraficzne, w tym obiekty przystosowane do przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne;
4) "przeznaczenie podstawowe" należy przez to rozumieć: ustalone w planie przeznaczenie przeważające na działce budowlanej, tzn. takie, którego powierzchnia użytkowa obiektów nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, a w przypadku terenów niezabudowanych powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie nie może być mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej;
5) "przeznaczenie terenu" należy przez to rozumieć: rodzaj lub rodzaje zabudowy, zagospodarowania oraz działalności ustalone dla danego terenu;
6) "przeznaczenie towarzyszące" należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu na warunkach określonych planem;
7) "teren" należy przez to rozumieć: fragment obszaru objęty planem o określonym przeznaczeniu lub określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony kolejnym numerem i odpowiednim symbolem literowym;
8) "usługi nieuciążliwe" należy przez to rozumieć: działalność usługową, która nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska oraz uciążliwości poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny, która nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
9) "zieleń izolacyjna" – należy przez to rozumieć: zespół zwartej zieleni składający się z co najmniej dwóch rzędów roślinności (o przewidywanej wysokości wzrostu jednego rzędu minimum: 15m), w tym przynajmniej jednego rzędu z gatunku zimozielonego, gatunki roślin należy dostosować do lokalnych warunków klimatycznych oraz gruntowo – wodnych.
2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w ustaleniach niniejszej uchwały należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.

Rozdział 2
Ustalenie ogólne

§ 6.

1. Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy:
a) na odległość nie większą niż 1,5 m elementami budynku takimi jak: wykusze, balkony, okapy, dach;
b) schodów zewnętrznych, zadaszeń, podestów, ramp, tarasów zlokalizowanych na poziomie terenu, podjazdów dla niepełnosprawnych;
3) dopuszcza się zachowanie budynków lub ich części:
a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu, z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy bez zwiększania obrysu wykraczającego poza ustalone w niniejszym planie linie zabudowy;
b) niezgodnych z parametrami i wskaźnikami zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapisanymi w ustaleniach planu, z możliwością ich przebudowy w sposób niewykraczający poza istniejące parametry;
c) z funkcjami innymi niż ustalone w planie, z dopuszczeniem ich przebudowy, pod warunkiem że działalność w nich prowadzona nie będzie stanowiła uciążliwości wykraczającej poza granicę lokali i/lub działek, na których jest prowadzona oraz nie będzie ograniczała możliwości wprowadzenia ustaleń planu w lokalach i na działkach sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na działkach budowlanych wydzielonych przed dniem obowiązywania planu, pod warunkiem stosowania określonych w nim parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
5) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, za wyjątkiem działek wydzielonych pod drogi i infrastrukturę techniczną;
6) ustala się maksymalną wysokość obiektów małej architektury: 5 m;
7) zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;
8) w zakresie grodzenia działek:
a) ustala się lokalizowanie ogrodzeń w liniach rozgraniczających z terenami dróg z dopuszczeniem wycofania fragmentu ogrodzenia (bramy wjazdowe, furtki, wydzielonego miejsca na śmietniki) w głąb działki na odległość nie większą niż 6m;
b) ustala się stosowania ogrodzeń ażurowych minimum w 50 % (rozliczonych w ramach jednej sekcji ogrodzenia), o maksymalnej wysokości 1,80 m;
c) ustala się stosowanie fundamentów punktowych lub podmurówek niewystających ponad powierzchnię terenu lub z przerwami w podmurówkach w formie otworów o średnicy min. 12cm i rozstawie maks. co 1,5m, umieszczonych na wysokości poziomu terenu oraz zachowanie prześwitu o szerokości min. 10 cm między cokołem, a elementem ażurowym ogrodzenia na działkach w granicach WOCHK;
d) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i niepowlekanej siatki drucianej;
e) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 0,5m od gazociągu;
f) ustalenia, o których mowa w lit. b i d) nie dotyczą ogrodzeń od strony terenu: KDGP;
g) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń na terenach: ZN, ZL, KDGP, KDL, KDD, KDW, KPJ;
9) w zakresie umieszczania nośników reklamowych i szyldów:
a) dopuszcza się umieszczanie szyldów na terenach: MW, MN, MN/U na zasadach:
- umieszczania ich na elewacji budynków do wysokości stropu nad pierwszą kondygnacją;
- maksymalnej wysokości szyldu 0,6m;
b) dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych i szyldów na terenach: U/MN, MN-U, U, KS/U, IW na zasadach:
- umieszczania szyldu na elewacji budynków do wysokości stropu nad drugą kondygnacją;
- maksymalnej wysokości szyldu 0,8m;
- maksymalnej wysokości nośnika reklamy 7m;
- maksymalnej powierzchni reklam: 12m2;
c) nakazuje się indywidualnie dostosowanie kompozycji, wielkości, kolorystyki i grafiki szyldów umieszczanych na elewacjach budynków do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku;
d) nakazuje się nawiązanie powierzchni ekspozycyjnej wolno stojących nośników reklamy do elementów istniejącego zagospodarowania przestrzeni: osi jezdni, płaszczyzn fasad zabudowy i innych charakterystycznych elementów w sąsiedztwie, a także innych nośników reklamy o porównywalnej wielkości;
e) dopuszcza się umieszczanie tablic o obiektach historycznych i informacji turystycznej;
f) zakazuje się umieszczania nośników reklam i szyldów:
- w szpalerach drzew, na drzewach, a także w sposób powodujący pogorszenie warunków wegetacyjnych drzew;
- na ogrodzeniach;
- na dachach obiektów;
- na terenach: ZU, ZN, ZL, IPT/R, KDGP, KDL, KDD, KDW, KPJ;
10) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych w ilości co najmniej:
a) 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny zabudowy jednorodzinnej;
b) 1,5 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny zabudowy wielorodzinnej;
c) 3 miejsca postojowe na 100m2 użytkowej powierzchni biurowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;
d) 4 miejsca postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych w punktach gastronomicznych, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;
e) 25 miejsc postojowych na 100 łóżek + minimum: 5 miejsc postojowych na 10 osób zatrudnionych w usługach turystyki: hotelach, motelach, itp.;
f) 5 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów magazynowych i składowych;
g) 1 miejsce postojowe na każde 100 m2 powierzchni produkcyjnej i min. 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych;
h) 1 miejsce postojowe na 35m2 powierzchni użytkowej usług pozostałych, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;
i) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy i terenów należy lokalizować w ramach działek, na których te budynki bądź usługi są usytuowane;
j) nakazuje się wyznaczając miejsca przeznaczone na postój pojazdów uwzględnienie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości zgodnie z przepisami odrębnymi;
11) ustala się:
a) wydzielanie dojazdów do działek, jako odrębnych nieruchomości gruntowych o szerokościach minimum:
- 5m dla dojazdu od 1 do 2 działek;
- 6m dla dojazdu od 3 do 6 działek;
- 8m dla dojazdu powyżej: 6 działek;
- 10 m dla dojazdu powyżej: 3 działek dla terenów U, U/MN;
b) wydzielanie placów do zawracania na zakończeniu dojazdów do działek na terenach MN, MN/U, MN-U o promieniu minimum: 6m
c) wydzielanie placów do zawracania na zakończeniu dojazdów do działek na terenach U, U/MN o promieniu minimum: 8m
2. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:
1) na terenie planu znajduje się obszar szczególnego zagrożenia powodzią, dla którego obowiązują zakazy zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego oraz obowiązują ustalenia szczegółowe;
3. Ustalenia dotyczące zasad środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) cały obszar planu znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK) w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi.
2) zakazuje się przekraczania standardów jakości środowiska ustalonych w przepisach odrębnych poza granicami działki, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny;
3) dla terenów MW przyjmuje się kwalifikację w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
4) dla terenów MN przyjmuje się kwalifikacje w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
5) dla terenów MN/U, MN-U przyjmuje się kwalifikację w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej;
4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się ochronę zabytków archeologicznych (stanowisk archeologicznych nr ewid. AZP 51-64/3, 51-64/16 w formie stref ochrony konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu;
2) w obszarach stref, o których mowa w pkt.1 roboty ziemne albo zmiana charakteru dotychczasowej działalności, które mogą doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami”.
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się minimalną powierzchnię działki i minimalną szerokość frontu działki zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
2) ustala się kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego:
a) w zakresie – 700 ÷ 1100;
b) równolegle do istniejących granic działek;
c) dla działek wydzielanych bezpośrednio przy placach do zawracania samochodów, zakrętach oraz skrzyżowaniach, gdzie nie jest możliwe zachowanie parametru, o którym mowa w pkt 1, lit. a – nie obowiązują ustalenia dotyczące kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego;
3) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości.
6. W zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej ustala się:
1) w zakresie rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
a) dopuszcza się lokalizowanie wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) wysokość zabudowy określona w ustaleniach szczegółowych nie dotyczy infrastruktury technicznej;
2) w zakresie warunków powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym ustala się jej powiązanie:
a) terenami ciągów komunikacyjnych oraz terenami o innych funkcjach z wyłączeniem terenów oznaczonych symbolem ZL, w zależności od potrzeb oraz przebiegów istniejących;
3) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej min. Ø 90;
b) do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody;
c) nakazuje się zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepisach odrębnych;
4) w zakresie odprowadzania ścieków:
a) ustala się podłączenie budynków do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej min. Ø 90 wybudowanej do ich obsługi, najpóźniej w ciągu roku od dnia jej powstania;
b) ustala się odprowadzanie ścieków do oczyszczalni zlokalizowanej poza obszarem planu;
c) dopuszcza się odprowadzanie ścieków z budynków do szczelnych, atestowanych zbiorników bezodpływowych w przypadku braku sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi;
d) dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków;
e) zakazuje się odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych oraz do gruntu;
5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a) nakazuje się zagospodarowywanie wód opadowych i roztopowych na terenach własnych inwestorów;
b) dopuszcza się odprowadzanie do gruntu niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych;
c) nakazuje się utwardzanie i skanalizowanie terenów o powierzchni pow. 0,1ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;
d) nakazuje się neutralizowanie substancji ropopochodnych i chemicznych przed odprowadzeniem do gruntu;
6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) ustala się budowę, rozbudowę i modernizację stacji transformatorowych oraz sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia stosownie do potrzeb;
7) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej;
b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej nakazuje się lokalizowanie szafek gazowych w linii ogrodzenia, otwieranych na zewnątrz;
c) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników z gazem płynnym do celów bytowych i gospodarczych;
8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
a) ustala się stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza, w tym odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem urządzeń wiatrowych;
9) w zakresie obsługi telekomunikacji:
a) na terenach: MN/U, MN dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych;
10) w zakresie gospodarki odpadami:
a) nakazuje się gromadzenie, segregację i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych;
b) nakazuje się lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg;
c) dopuszcza się gromadzenie i segregację odpadów powstałych na obszarze działek własnych.
7. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:
1) dopuszcza się użytkowanie działek w sposób dotychczasowy pod warunkiem, że działalność prowadzona na ich obszarze nie jest źródłem uciążliwości wykraczającej poza ich granice i jest zgodna z przepisami odrębnymi;
2) zakazuje się lokalizowania zabudowy tymczasowej.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 7.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN ustala się:
4. Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) towarzyszące:
a) dojazdy;
b) infrastruktura techniczna;
c) zieleń urządzona.
5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizowanie:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym;
b) zabudowy letniskowej na terenach: 1.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 7.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN;
c) obiektów małej architektury;
d) obiektów budowlanych związanych z produkcją ogrodniczą i rolniczą na działkach, gdzie już takie obiekty występują;
e) wyłącznie 1 budynku garażowego na jednej działce budowlanej, przewidzianego na maksymalnie 2 stanowiska postojowe;
2) zakazuje się budowy więcej niż jednego budynku z funkcją mieszkalną w obrębie jednej działki budowlanej lub zmiany funkcji w budynkach na mieszkalną, jeżeli na tych działkach znajduje się już budynek mieszkalny;
3) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,1;
b) maksymalny – 0,3;
4) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej – 25%;
5) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej – 70%;
6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1.000 m2;
7) ustala się maksymalną wysokość budynków:
a) mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne – 9m;
b) letniskowych: 1 kondygnacja nadziemna – 6,5 m;
c) gospodarczych i garażowych – 6m;
d) obiektów związanych z produkcją ogrodniczą i rolniczą – 8 m;
8) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej, wielospadowej o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie – 200 ÷ 450;
9) ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;
10) dopuszcza się dla budynków gospodarczych i garażowych, obiektów związanych z produkcją ogrodniczą i rolniczą dachy płaskie;
11) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości;
12) ustala się zjazdy do działek na terenie:
a) 1.MN z terenu: 1.KDD, 4.KPJ;
b) 2.MN z terenu: 1.KDD, 4.KPJ;
c) 3.MN z terenów: 1.KDD, 1.KDW;
d) 4.MN z terenów: 1.KDD, 1.KDW;
e) 5.MN z terenu: 1.KDW;
f) 6.MN z terenów: 3.KDL, 1.KPJ;
g) 7.MN z terenów: 1.KPJ i 2.KPJ;
h) 8.MN z terenów: 3.KDL, 1.KPJ;
i) 9.MN z terenów: 1.KPJ, 3.KPJ;
j) 10.MN z terenu: 2.KPJ, 3.KPJ;
k) 11.MN z terenów poza granicami planu;
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 1.000m2;
b) minimalna szerokość frontu – 20m.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) tereny 2.MN, 4.MN, 8.MN, 9.MN częściowo znajdują się w strefie oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia, w której ustala się:
a) zakaz lokalizowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
b) zakaz nasadzeń zieleni przekraczającej wysokość 3m;

§ 8.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.MN/U, 2.MN/U, 3.MN/U ustala się:
1. Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) towarzyszące:
a) zabudowa usług nieuciążliwych;
b) dojazdy;
c) infrastruktura techniczna;
d) zieleń urządzona.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizowanie:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym;
b) zabudowy o funkcjach: mieszkalnej i usługowej, mieszkalno-usługowej;
c) obiektów małej architektury;
d) wyłącznie 1 budynku garażowego na jednej działce budowlanej, przewidzianego na maksymalnie 2 stanowiska postojowe;
2) zakazuje się budowy więcej niż jednego budynku z funkcją mieszkalną w obrębie jednej działki budowlanej lub zmiany funkcji w budynkach na mieszkalną, jeżeli na tych działkach znajduje się już budynek mieszkalny;
3) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,1;
b) maksymalny – 0,3;
4) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej – 25%;
5) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej – 60%;
6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1.200 m2;
7) ustala się maksymalną wysokość budynków:
a) mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne – 9m;
b) mieszkalno – usługowych: 2 kondygnacje nadziemne – 10 m;
c) usługowych: 1 kondygnacja nadziemna – 6m;
d) gospodarczych i garażowych – 6m;
8) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej, wielospadowej o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie – 200 ÷ 450;
9) dopuszcza się dla zabudowy usługowej, budynków gospodarczych i garażowych dachy płaskie;
10) ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachy;
11) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości;
12) ustala się zjazdy do działek na terenie:
a) 1.MN/U z terenów: 3.KDL, 2.KDD;
b) 2.MN/U z terenów: 3.KDL, 2.KDD;
c) 3.MN/U z terenów: 1.KPJ, 1.KDW;
3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 1.200 m2;
b) minimalna szerokość frontu – 20 m.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) zakazuje się lokalizowania usług związanych ze składowaniem, magazynowaniem, utylizacją, spalaniem i segregowaniem odpadów;
2) teren 2.MN/U częściowo znajduje się w strefie oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia, w której ustala się:
a) zakaz lokalizowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
b) zakaz nasadzeń zieleni przekraczającej wysokość 3m;
c) zakaz składowania wyrobów i materiałów, maszyn i urządzeń budowlanych;

§ 9.

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem: 1.MN-U ustala się:
1. Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
b) zabudowa usług nieuciążliwych;
2) towarzyszące:
a) dojazdy;
b) infrastruktura techniczna;
c) zieleń urządzona.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizowanie:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym;
b) zabudowy o funkcjach: mieszkalnej, mieszkalno-usługowej, usługowej;
c) obiektów małej architektury;
d) wyłącznie 1 budynku garażowego na jednej działce budowlanej, przewidzianego na maksymalnie 2 stanowiska postojowe;
2) zakazuje się budowy więcej niż jednego budynku z funkcją mieszkalną w obrębie jednej działki budowlanej lub zmiany funkcji w budynkach na mieszkalną, jeżeli na tych działkach znajduje się już budynek mieszkalny;
3) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,1;
b) maksymalny – 0,4;
4) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej – 35%;
5) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej – 50%;
6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1.200 m2;
7) ustala się maksymalną wysokość budynków:
a) mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne – 9m;
b) mieszkalno – usługowych: 2 kondygnacje nadziemne – 10m;
c) usługowych: 2 kondygnacje nadziemne – 10m;
d) gospodarczych i garażowych – 6m;
8) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej, wielospadowej o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie – 200 ÷ 450;
9) dopuszcza się stosowanie dla zabudowy usługowej, budynków gospodarczych i garażowych dachów płaskich;
10) ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachy;
11) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości;
12) ustala się zjazdy do działek z terenu: 1.KDD;
3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 1.200 m2;
b) minimalna szerokość frontu – 20 m.
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) zakazuje się lokalizowania usług związanych ze składowaniem, magazynowaniem, utylizacją, spalaniem i segregowaniem odpadów;
2) teren częściowo znajduje się w strefie oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia, w której ustala się:
a) zakaz lokalizowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
b) zakaz nasadzeń zieleni przekraczającej wysokość 3m;
3) w strefie uciążliwości komunikacyjnej – 40m od terenów: KDGP ustala się:
a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy usługowej i mieszkaniowej bez zastosowania indywidualnych zabezpieczeń gwarantujących dotrzymanie normatywnych standardów poziomu hałasu, zgodnych z przepisami odrębnymi, w postaci przegród zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, w tym: okien i drzwi dźwiękochłonnych, itp.;
b) zakaz lokalizowania: szpitali, domów opieki społecznej, budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 10.

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.MW ustala się:
1. Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) towarzyszące:
a) infrastruktura techniczna;
b) zieleń urządzona.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizowanie:
a) zabudowy o funkcjach: mieszkalnej wielorodzinnej;
b) garaży;
c) obiektów gospodarczych;
d) obiektów małej architektury;
2) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,2;
b) maksymalny – 0,5;
3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej – 40%;
4) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
5) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1.500 m2;
6) ustala się maksymalną wysokość budynków:
a) mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne – 9m;
b) gospodarczych i garażowych – 6m;
7) ustala się stosowanie dachów płaskich;
8) ustala się zjazdy do działek z drogi poza granicami planu;:
3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się wydzielanie działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 1.500m2;
b) minimalna szerokość frontu – 18m.

§ 11.

Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.U,
2.U, 3.U, 4.U, 5.U ustala się:
1. Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: zabudowa usługowa;
2) magazyny;
3) produkcja drobna.
4) towarzyszące:
a) dojazdy;
b) infrastruktura techniczna;
c) zieleń urządzona.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizowanie:
a) garaży;
b) obiektów gospodarczych;
c) obiektów małej architektury;
2) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,1;
b) maksymalny – 0,5;
3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej – 40%;
4) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 30%;
5) ustala się nasadzenia zieleni izolacyjnej od strony terenów MN;
6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1500 m2;
7) ustala się maksymalną wysokość budynków:
a) usługowych, magazynowych: 2 kondygnacje nadziemne – 10,5m;
b) garażowych i gospodarczych – 8m;
8) ustala się stosowanie dachów o dowolnej geometrii, w tym dachów: płaskich, dwuspadowych, wielospadowych o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie – 20° ÷ 45°;
9) dla dachów dwuspadowych i wielospadowych ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki, blachy;
10) dopuszcza się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości;
11) ustala się zjazdy do działek na terenie:
c) 1.U z terenów: 1.KDL, drogi serwisowej 1.KDGP, drogi poza granicami planu;
d) 2.U z terenów: 2.KDL, drogi serwisowej 1.KDGP;
e) 3.U z terenów: 2.KDL, 4.KPJ;
f) 4.U z terenów: 1.KDL, drogi serwisowej 1.KDGP;
g) 5.U z terenów: 3.KDL drogi serwisowej 1.KDGP;
12) zakazuje się tworzenia bezpośrednich zjazdów do działek z drogi klasy KDGP;
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren 4.U częściowo znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia zawarte w §6 ust.3.
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 1.500m2;
b) minimalna szerokość frontu – 25m.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) tereny 2.U, 4.U częściowo znajdują się w strefie oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia, w której ustala się:
a) zakaz lokalizowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
b) zakaz nasadzeń zieleni przekraczającej wysokość 3m;
2) zakazuje się lokalizowania usług związanych ze składowaniem, magazynowaniem, utylizacją, spalaniem i segregowaniem odpadów;
3) w strefie uciążliwości komunikacyjnej – 40m od terenów: KDGP ustala się:
a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy usługowej bez zastosowania indywidualnych zabezpieczeń gwarantujących dotrzymanie normatywnych standardów poziomu hałasu, zgodnych z przepisami odrębnymi, w postaci przegród zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, w tym: okien i drzwi dźwiękochłonnych, itp.;
b) zakaz lokalizowania: szpitali, domów opieki społecznej, budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 12.

Dla terenów zabudowy usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.U/MN, 2.U/MN, 3.U/MN, 4.U/MN ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zabudowa usług nieuciążliwych;
2) produkcja drobna.
3) towarzyszące:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
b) dojazdy;
c) infrastruktura techniczna;
d) zieleń urządzona.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizowanie:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym poza strefą uciążliwości komunikacyjnej;
b) zabudowy o funkcjach: usługowej, produkcji drobnej, usługowo- mieszkalnej i mieszkalnej;
c) garaży;
d) obiektów gospodarczych;
e) obiektów małej architektury;
2) zakazuje się budowy więcej niż jednego budynku z funkcją mieszkalną w obrębie jednej działki budowlanej lub zmiany funkcji w budynkach na mieszkalną, jeżeli na tych działkach znajduje się już budynek mieszkalny;
3) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,1;
b) maksymalny – 0,4;
4) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej – 30%;
5) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej – 40%;
6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1500 m2;
7) ustala się maksymalną wysokość budynków:
a) usługowych, produkcyjnych i usługowo-mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne – 10,5m;
b) mieszkalnych: 2 kondygnacje nadziemne – 9m;
c) gospodarczych i garażowych – 8m;
8) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej, wielospadowej o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu w zakresie – 200 ÷ 450;
9) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich na budynkach usługowych, produkcyjnych i usługowo – mieszkalnych;
10) dla dachów dwuspadowych i wielospadowych ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki. blachy;
11) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości;
12) ustala się zjazdy do działek na terenie:
a) 1.U/MN z terenów: 2.KDL, 1.KDD, drogi serwisowej 1.KDGP;
b) 2.U/MN z terenów: 2.KDD, drogi serwisowej 1.KDGP;
c) 3.U/MN z terenów: 2.KDD, drogi serwisowej 1.KDGP;
d) 4.U/MN z terenów: 3.KDL, 1.KDW.
e) zakazuje się tworzenia bezpośrednich zjazdów do działek z drogi klasy KDGP;
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren 4.U/MN częściowo znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, obowiązują ustalenia zawarte w §6 ust.3.
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 1500m2;
b) minimalna szerokość frontu – 25m.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) zakazuje się lokalizowania usług związanych ze składowaniem, magazynowaniem, utylizacją, spalaniem i segregowaniem odpadów;
2) tereny 1.U/MN i 3.U/MN częściowo znajdują się w strefie oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia, w której ustala się:
a) zakaz lokalizowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
b) zakaz nasadzeń zieleni przekraczającej wysokość 3m;
3) w strefie uciążliwości komunikacyjnej – 40m od terenów: KDGP ustala się:
a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy usługowej i mieszkaniowej bez zastosowania indywidualnych zabezpieczeń gwarantujących dotrzymanie normatywnych standardów poziomu hałasu, zgodnych z przepisami odrębnymi, w postaci przegród zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, w tym: okien i drzwi dźwiękochłonnych, itp.;
b) zakaz lokalizowania: szpitali, domów opieki społecznej, budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 13.

Dla terenu zabudowy usług kultury, sportu i rekreacji oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1.UK/US ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe:
a) zabudowa usług kultury;
b) zabudowa usług sportu i rekreacji;
2) towarzyszące:
a) infrastruktura techniczna;
b) infrastruktura sportowa;
c) zieleń urządzona.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizowanie:
a) obiektów małej architektury;
2) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,1;
b) maksymalny – 0,3;
3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej – 20%;
4) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25%;
5) ustala się maksymalną wysokość budynków usługowych: 2 kondygnacje nadziemne – 8m;
6) ustala się stosowanie dachów o dowolnej geometrii;
7) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości;
8) ustala się zjazdy do działki z terenu: 1.KDD;
3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 400m2;
b) minimalna szerokość frontu – 20m.

§ 14.

Dla terenów infrastruktury technicznej na terenach rolnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.IPT/R, 2.IPT/R ustala się:
1. Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: infrastruktura techniczna
2) towarzyszące: rola
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren 2.IPT/R częściowo znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust.3.

§ 15.

Dla terenów lasu oznaczonego na rysunku planu symbolami: 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL, 5.ZL/ZZ ustala się:
1. Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: las
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren 1.ZL częściowo znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, obowiązują ustalenia zawarte w §6 ust.3.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) teren 5.ZL/ZZ częściowo znajduje się w granicach strefy szczególnej ochrony ekologicznej WOCHK, w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi.
4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:
1) teren 5.ZL/ZZ częściowo znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w jego zasięgu obowiązuje:
a) zakazuje się wykonywania robót lub czynności utrudniających ochronę przed powodzią, zwiększających zagrożenie powodziowe lub zanieczyszczających wody zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego;
b) zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej;

§ 16.

Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem: 1.ZU ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zieleń urządzona;
2) towarzyszące:
a) obiekty i urządzenia sportowe;
b) obiekty małej architektury;
c) infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,01;
b) maksymalny – 0,2;
2) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej – 20%;
3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
4) ustala się maksymalną wysokość obiektów sportowych: 2 kondygnacje nadziemne – 10m;
5) ustala się stosowanie dachów o dowolnej geometrii;
6) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości;
7) ustala się zjazdy do działki z terenu: 1.KDW;

§ 17.

Dla terenu zieleni naturalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem: 1.ZN/ZZ ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: zieleń naturalna;
2) towarzyszące: infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 90%;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) teren częściowo znajduje się w granicach strefy szczególnej ochrony ekologicznej WOCHK, w jej zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi.
4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:
1) teren znajduje się częściowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w jego zasięgu :
a) zakazuje się wykonywania robót lub czynności utrudniających ochronę przed powodzią, zwiększających zagrożenie powodziowe lub zanieczyszczających wody zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego;
b) zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej;

§ 18.

Dla terenu komunikacji samochodowej z równoważną zabudową usługową oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1.KS/U ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe:
a) zabudowa usług związanych z obsługą komunikacji samochodowej, w tym: stacje paliw
b) zabudowa usługowa z wyłączeniem usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej;
2) przeznaczenie towarzyszące:
a) zieleń urządzona;
b) infrastruktura techniczna;
c) zabudowa gospodarcza;
d) garaże;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się stosowanie dachów o dowolnej geometrii;
2) zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń, o ile nie jest to związane z prezentacją znaku firmowego inwestora;
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
a) usługowej - 2 kondygnacje – 10 m;
b) gospodarczej i garażowej – 8 m;
4) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej 35%;
5) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10%;
6) ustala się zjazdy: z drogi serwisowej terenu 1.KDGP;
3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) teren częściowo znajduje się w strefie oddziaływania linii energetycznej średniego napięcia, w której ustala się:
a) zakaz lokalizowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
b) zakaz nasadzeń zieleni przekraczającej wysokość 3m;
2) zakazuje się lokalizowania usług związanych ze składowaniem, magazynowaniem, utylizacją, spalaniem i segregowaniem odpadów;
3) w strefie uciążliwości komunikacyjnej – 40m od terenów: KDGP ustala się:
a) zakaz lokalizowania nowej zabudowy usługowej bez zastosowania indywidualnych zabezpieczeń gwarantujących dotrzymanie normatywnych standardów poziomu hałasu, zgodnych z przepisami odrębnymi, w postaci przegród zewnętrznych o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, w tym: okien i drzwi dźwiękochłonnych, itp.;
b) zakaz lokalizowania: szpitali, domów opieki społecznej, budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia działki: 3.000 m2;
b) minimalna szerokość frontu działki: 30 m.

§ 19.

Dla terenu infrastruktury technicznej oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.IPT ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe:
a) zabudowa i urządzenia infrastruktury technicznej, związane z ropociągiem;
2) przeznaczenie towarzyszące:
a) budynki gospodarcze;
b) miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów oznaczonych symbolem: IPT;
c) zieleń urządzona;
d) obiekty małej architektury;
e) infrastruktura techniczna (niezwiązana z przeznaczeniem podstawowym).
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 8 m;
2) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,05
b) maksymalny – 0,4;
3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej – 35%;
4) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
5) ustala się zjazdy do działki z terenu oznaczonego symbolem 1.KDL;
3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia działki: 2.000 m2;
b) minimalna szerokość frontu działki: 20 m.

§ 20.

Dla terenu poboru i uzdatniania wody oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.IW ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe:
a) zabudowa i urządzenia infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem w wodę;
2) towarzyszące:
a) budynki gospodarcze;
b) miejsca postojowe i garaże;
c) zieleń urządzona;
d) obiekty małej architektury;
e) infrastruktura techniczna (niezwiązana z zaopatrzeniem w wodę).
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 8 m;
2) ustala się wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny – 0,1;
b) maksymalny – 0,3;
3) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej – 25%;
4) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%;
5) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 900 m2;
6) ustala się zjazdy do działki z drogi poza granicami planu;
3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 900m2;
b) minimalna szerokość frontu – 30m.

§ 21.

Dla terenu dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego oznaczonych na rysunku planu symbolem: 1.KDGP ustala się:
1. Przeznaczenie terenów:
1) podstawowe:
a) droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego jako droga krajowa;
2) przeznaczenie towarzyszące:
a) drogi serwisowe,
b) zieleń urządzona;
c) infrastruktura techniczna;
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) szerokości drogi w liniach rozgraniczających na mim. 40m;
2) ustala się budowę dróg serwisowych przewidzianych do obsługi przylegających działek, przeznaczonych pod zabudowę.
3. Warunki powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym:
1) droga 1.KDGP znajduje się w ciągu obwodnicy Pomiechówka;

§22

Dla terenów dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.KDL, 2.KDL, 3.KDL, ustala się:
1. Przeznaczenie terenów:
podstawowe:
a) drogi publiczne klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem: KDL – jako drogi gminne;
2) przeznaczenie towarzyszące:
a) zieleń urządzona;
b) infrastruktura techniczna;
c) obiekty małej architektury.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) w zakresie szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających ustala się:
a) dla terenu: 1.KDL: szerokość drogi w liniach rozgraniczających na min. 12 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
b) dla terenu: 2.KDL: szerokość drogi w liniach rozgraniczających na min. 20 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
c) dla terenu: 3.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających na min. 9 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
3. Warunki powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym:
1) droga 2.KDL:
a) znajduje się w ciągu drogi publicznej;
b) powiązanie od zachodu projektowanym węzłem z istniejącą drogą publiczną na terenie wsi Kikoły.
2) droga 3.KDL:
a) powiązanie od wschodu z istniejącą drogą na terenie obrębu Stare Orzechowo.

§ 23.

Dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.KDD, 2.KDD ustala się:
1. przeznaczenie terenu:
podstawowe: drogi publiczne klasy dojazdowej (1/2) – jako drogi gminne;
1) towarzyszące:
a) zieleń urządzona;
b) obiekty małej architektury;
c) infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) w zakresie szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających ustala się:
a) dla terenu: 1.KDD: szerokość drogi w liniach rozgraniczających na min. 8 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
b) dla terenu: 2.KDD: szerokość drogi w liniach rozgraniczających na min. 10 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;

§ 24.

Dla terenu dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu: 1.KDW ustala się:
1. przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: drogi wewnętrzne;
2) towarzyszące: infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na: 8 m i 10 m zgodnie z rysunkiem planu;

§ 25.

Dla terenów komunikacji pieszo – jezdnej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.KPJ, 2.KPJ, 3.KPJ, 4.KPJ ustala się:
1. przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: ciąg pieszo – jezdny;
2) towarzyszące:
a) obiekty małej architektury;
b) infrastruktura techniczna;
2. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią:
1) teren 2.KPJ częściowo znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w jego zasięgu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
3. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) w zakresie szerokości drogi w liniach rozgraniczających, ustala się:
a) dla terenu: 1.KPJ szerokość drogi w liniach rozgraniczających 5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
b) dla terenu: 2.KPJ szerokość ciągu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
c) dla terenu: 3.KPJ szerokość ciągu w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
d) dla terenu: 4.KPJ szerokość ciągu w liniach rozgraniczających – 5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu.
Rozdział 7.
Przypisy końcowe

§ 26.

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na:
1) 25% - słownie: dwadzieścia pięć procent dla terenu oznaczonego symbolem: U, U/MN, MN-U, KS/U;
2) 12% - słownie: dwanaście procent dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MN/U, MW;
3) 1% - słownie: jeden procent dla pozostałych terenów.


§ 27.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek.

§ 28.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jan Drzazgowski


Wytworzył:Teresa Leszczyńska, data: 08.06.2016 r., godz. 22.00
Wprowadził:Artur Ciemieniewski, data: 11.04.2016 r., godz. 22.10
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 13.06.2016 r., godz. 23.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.06.2016 r., godz. 23.30Artur CiemieniewskiEdycja strony
08.06.2016 r., godz. 22.09Artur CiemieniewskiEdycja strony
11.04.2016 r., godz. 22.13Artur CiemieniewskiEdycja strony
11.04.2016 r., godz. 22.10Artur CiemieniewskiDodanie strony

Strona oglądana: 2155 razy.