Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2015


Podstrony:
 • Zarządzenie nr 55
  w sprawie: sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Pomiechówek oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 144
  w sprawie: powołania komisji do likwidacji wyposażenia w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 143
  w sprawie: powołania komisji do likwidacji wyposażenia w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 142
  w sprawie: inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 141
  w sprawie: powołania komisji do likwidacji materiałów będących na stanie Urzędu Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 140
  w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 139
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 138
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 137
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 136
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 135
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 134
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 133
  w sprawie: wydzierżawienia pawilonu handlowego na targowisku gminnym w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 132
  w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 r. tj. prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Kosewo i Szczypiornie w 2016 r.
 • Zarządzenie nr 131
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 130
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 129
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 125
 • Zarządzenie nr 126
  w sprawie: powołania komisji kwalifikującej dokumenty z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015r.
 • Zarządzenie nr 127
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 128
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 124
  w sprawie projektu: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 123
 • Zarządzenie nr 122
  w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa we wsi Kosewo.
 • Zarządzenie nr 117
  w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Pomiechówek w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2015 r.
 • Zarządzenie nr 118
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 119
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 120
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 121
  w sprawie: uśrednienia pensum dla nauczycieli
 • Zarządzenie nr 116
  w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Nowe Orzechowo
 • Zarządzenie nr 115
  w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Stare Orzechowo
 • Zarządzenie nr 114
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 113
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 112
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 111
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 110
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie nr 109
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 108
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 107
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 106
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 105
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 104
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 103
  w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa we wsi Goławice Pierwsze.
 • Zarządzenie nr 102
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Marii Dzwonek, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 100
  w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Zarządzenie nr 101
  w sprawie: uśrednienia pensum dla nauczycieli
 • Zarządzenie nr 99
  w sprawie: zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 • Zarządzenie nr 98
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 97
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 96
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 95
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 94
  w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku do realizacji wszelkich spraw związanych z przyznaniem na terenie gminy Pomiechówek „Karty Dużej Rodziny” w ramach ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • Zarządzenie nr 93
  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku do realizacji wszelkich spraw związanych z przyznaniem na terenie gminy Pomiechówek „Karty Dużej Rodziny” w ramach ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • Zarządzenie nr 92
  w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek w zakresie jednostek A, B, C, i D dla wsi Nowy Modlin
 • Zarządzenie nr 91
  w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek w zakresie jednostek A, B, C, i D dla wsi Nowy Modlin
 • Zarządzenie nr 90
 • Zarządzenie nr 89
 • Zarządzenie nr 86
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 87
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 88
  w sprawie: ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna – 2015”
 • Zarządzenie nr 85
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 84
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli stanu przygotowania placówek oświatowych w gminie Pomiechówek do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016
 • Zarządzenie nr 83
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 82
  w sprawie: wydzierżawienia gruntu położonego w obrębie 01-Pomiechówek, gminie Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 81
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 15- Nowy Modlin, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 80
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie i gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 78
  w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pomiechówek, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku.
 • Zarządzenie nr 79
  w sprawie: powołania gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 • Zarządzenie nr 77
  w sprawie: wynajmu gminnego garażu w Nowym Modlinie.
 • Zarządzenie nr 76
  w sprawie: powołania obwodowych komisji ds. referendum
 • Zarządzenie nr 72
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015r.
 • Zarządzenie nr 73
  w sprawie: wynajmu gminnego lokalu użytkowego w Czarnowie.
 • Zarządzenie nr 74
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Kosewko, gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 75
  w sprawie: powołania komisji kwalifikującej dokumenty z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015r.
 • Zarządzenie nr 68
 • Zarządzenie nr 67
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej m. Wandy Chotomskiej w Starym Orzechowie
 • Zarządzenie nr 69
  w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębach Czarnowo i Goławice Pierwsze, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 70
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 71
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 66
  w sprawie: ustalenia wysokości ceny opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Komunalny Zakład Budżetowy w Pomiechówku.
 • Zarządzenie nr 65
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy
 • Zarządzenie nr 60
  w sprawie: przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 61
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 62
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 63
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 64
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 57
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 58
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 59
  w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
 • Zarządzenie nr 56
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 54
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Błażeja Brańskiego, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 53
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwony Doroty Królikowskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie nr 51
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 52
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 50
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 49
  w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 48
  w sprawie: uśrednienia pensum dla nauczycieli
 • Zarządzenie nr 47
  w sprawie: powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 46
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 45
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 44
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 42
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 43
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 41
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 40
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 39
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 38
  w sprawie: wydzierżawienia gruntu położonego w obrębie 01- Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 37
  w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej w Gminie Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 36
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 31
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiącej własność gminy Pomiechówek, w drodze bezprzetargowej.
 • Zarządzenie nr 32
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 33
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 34
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2015
 • Zarządzenie nr 35
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 30
  w sprawie: ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie nr 29
  sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia formularzy-druków ścisłego zarachowania do produkcji dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015r. i brakowania w/w formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego urzędu.
 • Zarządzenie nr 28
  w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Zarządzenie nr 26
  w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie ze ściany wspinaczkowej w Gminie Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 23
 • Zarządzenie nr 21
  w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Pomiechówku
 • Zarządzenie nr 22
  w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2014.
 • Zarządzenie nr 24
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 25
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 18
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 19
  w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z sal rehabilitacyjnych w budynku użyteczności publicznej - „Centrum Integracji Społecznej” w Pomiechówku przy ul. Nasielskiej 3
 • Zarządzenie nr 20
  w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy
 • Zarządzenie nr 16
 • Zarządzenie nr 15
 • Zarządzenie nr 14
 • Zarządzenie nr 17
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 12
  w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 15- Nowy Modlin, gminie Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 13
  w sprawie: zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
 • Zarządzenie nr 10
  w sprawie: organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Pomiechówek oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 11
  w sprawie: drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Cegielnia-Kosewo, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzanie nr 9
  w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 8
  w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • Zarządzenie nr 6
  w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Pomiechówek na 2015r.
 • Zarządzenie nr 7
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2015 rok.
 • Zarządzenie nr 4
  w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego na 2015 r.
 • Zarządzenie nr 5
  w sprawie: ustalenia miesięcznych limitów na wykorzystanie telefonów komórkowych
 • Zarządzenie nr 1
  w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
 • Zarządzenie nr 2
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Pomiechówek, w drodze bezprzetargowej
 • Zarządzenie nr 3
  w sprawie: ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych. 

Wytworzył:Bartłomiej Pawelski, data: 14.01.2015 r., godz. 21.23
Wprowadził:Nieznany, data: 14.01.2015 r., godz. 21.23
Ostatnia aktualizacja:Artur Ciemieniewski, data: 12.06.2018 r., godz. 21.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2018 r., godz. 21.31Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
12.06.2018 r., godz. 21.31Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
12.06.2018 r., godz. 21.25Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
12.06.2018 r., godz. 21.25Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
12.06.2018 r., godz. 21.25Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
12.06.2018 r., godz. 21.25Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.04.2015 r., godz. 20.40Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.04.2015 r., godz. 20.37Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.04.2015 r., godz. 20.37Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.04.2015 r., godz. 20.37Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
28.04.2015 r., godz. 20.35Artur CiemieniewskiZmiana kolejności podlinków
23.01.2015 r., godz. 12.21NieznanyZmiana kolejności podlinków
19.01.2015 r., godz. 09.53NieznanyZmiana kolejności podlinków
16.01.2015 r., godz. 14.12NieznanyEdycja strony
14.01.2015 r., godz. 21.23NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 10516 razy.