Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Uchwała 265

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo”.
UCHWAŁA NR XXXII/265/2013
RADY GMINY POMIECHÓWEK
Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 r.
w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek
dla części wsi Błędowo”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLVII/280/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo”, stwierdzając zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek” zatwierdzonym uchwałą nr LIII/305/2010 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 października 2010 r. Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek części wsi Błędowo zwany dalej „planem” obejmujący obszar, którego granice wyznaczają:
a) dla jednostki A:
- od północy – granica południowa działek 1, 4, 12,
- od wschodu – wzdłuż zachodniej granicy drogi powiatowej o nr ewid. 75,
- od południa - wzdłuż granicy obrębu wsi Śniadówko, wzdłuż północnej granicy działki nr ewid. 64,
- od zachodu - wzdłuż granicy obrębu wsi Pomocnia, wzdłuż południowo - wschodniej granicy działki nr ewid. 18 i wzdłuż granicy obrębu wsi Pomocnia.
b) dla jednostki B:
- od północy: północna granica części działki nr ewid. 64;
- od wschodu: zachodnia granica działki o nr ewid. 67;
- od południa i zachodu: granica obrębu wsi Błędówko.
2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ust.1., pokazano na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000.
3. Załącznikami do uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 2.
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiący załącznik nr 3.
4. W planie określa się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
11) stawkę procentową na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
5. W planie nie określa się:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
3) granic terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.
§ 2. 1. Ilekroć w planie jest mowa o określeniach takich jak:
1) „teren” - należy przez to rozumieć: fragment obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu lub określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony kolejnym numerem i odpowiednim symbolem literowym;
2) "linia rozgraniczająca" należy przez to rozumieć: wyznaczoną na rysunku planu linię określającą granice terenów
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) "wskaźnik intensywności zabudowy" należy przez to rozumieć: wartość stosunku powierzchni wszystkich kondygnacji w obrysie zewnętrznym ścian wszystkich budynków istniejących i projektowanych na terenie działki budowlanej do powierzchni terenu tej działki;
4) "nieprzekraczalna linia zabudowy" należy przez to rozumieć: wskazaną na rysunku planu linię, której nie może przekroczyć żadna z części budowanego lub rozbudowywanego budynku;
5) „powierzchnia biologicznie czynna” należy przez to rozumieć: powierzchnię działki na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu oraz na nim, nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, nieutwardzona, pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana rolniczo, a także wody powierzchniowe;
6) "przeznaczenie terenu" należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie pod funkcje określone w przepisach szczegółowych dla terenów; przeznaczenie terenu może być przeznaczeniem podstawowym lub towarzyszącym;
7) "przeznaczenie podstawowe" należy przez to rozumieć: ustalone w planie przeznaczenie przeważające
na terenie własnym inwestycji, tzn. takie, w którym powierzchnia użytkowa obiektów nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na terenie własnym inwestycji, a w przypadku terenów niezabudowanych powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie nie może być mniejsza niż 60% ogólnej powierzchni terenu inwestycji;
8) "przeznaczenie towarzyszące" należy przez to rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może jedynie współwystępować z podstawowym przeznaczeniem terenu, wprowadzone na warunkach określonych w przepisach szczegółowych dla terenów;
9) "usługi nieuciążliwe" należy przez to rozumieć: działalność usługową spełniającą wymogi ochrony środowiska, dla której nie jest wymagane sporządzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;
10) „ciąg pieszo-jezdny” – należy przez to rozumieć ogólnodostępne, publiczne połączenie komunikacyjne piesze i jezdne, o parametrach określonych w planie, możliwe do rozwiązania bez wydzielania osobnych części przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych, z dopuszczonym przebiegiem sieci inżynieryjnych w ramach całej szerokości pasa;
11) "reklama" należy przez to rozumieć przekaz informacyjny o towarach i usługach, w jakiejkolwiek wizualnej formie;
12) "szyld" należy przez to rozumieć: element informacji wizualnej; zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku są podstawowymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia porządkowe terenu oraz symbol przeznaczenia terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) zwymiarowane wzajemne odległości elementów zagospodarowania.
§ 4. 1. Poszczególnym przeznaczeniom terenów nadaje się następujące symbole literowe:
1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MN-U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z równoważną zabudową usługową;
3) ML/MN – teren zabudowy letniskowej z równoważną zabudową mieszkaniową jednorodzinną;
4) MNL – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach leśnych;
5) U – teren zabudowy usług komercyjnych;
6) UT – teren zabudowy usług sportu i rekreacji;
7) KS – teren obsługi komunikacji samochodowej;
8) ZL – teren lasu;
9) RP – teren rolny;
10) WSR – teren rowu melioracyjnego;
11) KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej;
12) KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej;
13) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej;
14) KDW – teren drogi wewnętrznej;
15) KPJ – teren ciągu pieszo – jezdnego.
Rozdział 3
Ustalenie dla całego obszaru objętego planem
§ 5. 1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się lokalizowanie nowej zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
2) zakazuje się budowy więcej niż jednego budynku mieszkalnego w obrębie jednej działki budowlanej i zmiany funkcji w budynkach na mieszkaniową, jeżeli na działce znajduje się już budynek mieszkalny;
3) nakazuje się zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce;
4) dopuszcza się odbudowę i przebudowę istniejących budynków:
a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami zabudowy przedstawionymi na rysunku planu, z możliwością ich rozbudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy;
b) niezgodnych z parametrami i wskaźnikami zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapisanymi w ustaleniach planu, z możliwością ich odbudowy i przebudowy niewykraczającej poza dotychczasowe parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustalone w planie;
5) dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków wyłącznie przy nawiązaniu kompozycji elewacji oraz geometrii dachu nowej części budynku do rozwiązań przyjętych w budynku rozbudowywanym;
6) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
a) 9,0 m - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, mieszkalno - usługowych;
b) 10,0 m - dla budynków usługowych;
c) 6,0 m – dla budynków gospodarczych i garażowych
o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
7) ustalenia o których mowa w pkt 6, nie dotyczą obiektów infrastruktury technicznej;
8) liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 2, z zastrzeżeniem pkt.9;
9) drugą kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami o nachyleniu połaci dachowych większym niż 25° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,20 m;
10) dopuszcza się realizację nie więcej niż jednej kondygnacji podziemnej;
11) ustala się układ głównych połaci dachu symetryczny o kącie nachylenia połaci dachowych nie mniejszej niż 25°, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;
12) ustala się dla dachów dwuspadowych i wielospadowych stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;
13) ustala się stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czerwieni, brązu oraz szarości;
14) zakazuje się sprowadzania połaci dachowych do poziomu terenu;
15) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach;
16) zakazuje się stosowania imitacji połaci dachowych na ścianach budynków;
17) zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i ogrodzeń;
2. Zasady realizacji ogrodzeń:

1) ustala się ogrodzenia od strony terenów przeznaczonych pod drogi publiczne, drogi wewnętrzne, ciągi pieszo – jezdne w linii rozgraniczającej, z tym że dopuszcza się ich miejscowe wycofanie w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód tj. drzew i obiektów infrastruktury technicznej oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych;
2) ustala się wycofanie ogrodzeń o 1,5 m od strony terenów rowów melioracyjnych oznaczonych symbolem WSR;
3) ustala się stosowanie ogrodzeń ażurowych, bez podmurówek z zastosowaniem fundamentów punktowych lub z podmurówką niewystającą ponad powierzchnię terenu lub z przerwami w podmurówce w postaci otworów o średnicy min. 15 cm w rozstawie co 1,5 m, umieszczonych na wysokości poziomu terenu, zachowania prześwitu o szerokości min. 10 cm między cokołem, a elementem ażurowym ogrodzenia;
4) zakazuje się realizacji ogrodzeń w poprzek ciągów pieszo – jezdnych;
5) dopuszcza się budowę ogrodzeń od strony terenów przeznaczonych pod drogi po spełnieniu następujących warunków:
a) maksymalna wysokość ogrodzeń nie może przekraczać 1,80 m,
b) części pełne ogrodzeń nie mogą być wyższe niż 0,4 m od poziomu terenu;
c) ogrodzenia ażurowe minimum w 50 % (rozliczonych w ramach jednej sekcji ogrodzenia);
d) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i niepowlekanej siatki drucianej;
e) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż: 0,5 m od gazociągu;
3. Zasady rozmieszczania reklam.
1) w zakresie umieszczania nośników reklamowych i szyldów:
a) dopuszcza się umieszczanie szyldów na terenach: MN, ML/MN, MNL pod warunkiem:
- umieszczania ich na elewacji budynków do wysokości stropu nad pierwszą kondygnacją;
- maksymalnej wysokości szyldu 0,6m;
b) dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych i szyldów na terenach: MN-U, U, KS, UT pod warunkiem:
- umieszczania szyldu na elewacji budynków do wysokości stropu nad drugą kondygnacją;
- maksymalnej wysokości szyldu 0,8m;
- maksymalnej wysokości nośnika reklamowego 7m;
- maksymalnej powierzchni reklam: 12 m2;
c) nakazuje się indywidualnie dostosowanie kompozycji, wielkości, kolorystyki i grafiki szyldów umieszczanych na elewacjach budynków do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku;
d) dopuszcza się umieszczanie informacji o obiektach historycznych i informacji turystycznych;
e) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych i szyldów:
- w szpalerach drzew, na drzewach, a także w sposób powodujący pogorszenie warunków wegetacyjnych drzew;
- na ogrodzeniach;
- na dachach obiektów;
- na terenach: ZL, RP, KDZ, KDL, KDD, KPJ, KDW;
§ 6. 1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody:
1) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje zieleń;
2) dla terenów oznaczonych symbolem MN, ML/MN, MNL przyjmuje się kwalifikację w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) dla terenów oznaczonych symbolem MN-U przyjmuje się kwalifikację w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej;
4) zakazuje się przekraczania standardów jakości środowiska, w tym standardów jakości powietrza poza granicami działki, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny;
5) zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego komunikacji bez zastosowania indywidualnych zabezpieczeń, w postaci przegród zewnętrznych
o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, w tym: okien i drzwi dźwiękochłonnych, itp., gwarantujących dotrzymanie normatywnych standardów poziomu hałasu, zgodnych z przepisami odrębnymi;
§ 7. 1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:
1) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego:
a) w zakresie – 700 ÷ 1100;
b) równolegle do istniejących granic działek;

2) dla działek wydzielanych bezpośrednio przy placach do zawracania samochodów, zakrętach oraz skrzyżowaniach, gdzie nie jest możliwe zachowanie parametru, o którym mowa w pkt 1, lit. a – kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie ustala się;
3) dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszych powierzchniach i szerokościach frontów niż określone w ustaleniach szczegółowych planu, w sytuacji kiedy:
a) działka powstanie w wyniku wydzielenia jej części pod infrastrukturę techniczną, drogi i dojazdy;
b) wydzielona działka zostanie przeznaczona pod infrastrukturę techniczną lub poszerzenie dróg;
4) nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości.
§ 8. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od terenów przyległych do ulic zbiorczych, lokalnych, dojazdowych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo - jezdnych oraz ulic usytuowanych poza obszarem opracowania planu.
1) ustala się wydzielanie dróg wewnętrznych do działek, jako odrębnych nieruchomości gruntowych o szerokościach minimum:
a) 5 m dla dojazdu od 1 do 2 działek;
b) 6 m dla dojazdu od 3 do 6 działek;
c) 8 m dla dojazdu powyżej: 6 działek;
2) ustala się wydzielanie placów do zawracania na zakończeniu dojazdów do działek o promieniu minimum: 6 m;
2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym przeznaczeniom terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny w domu mieszkalnym jednorodzinnym;
b) dla zabudowy letniskowej – 1 miejsce postojowe;
c) dla lokalów użytkowych – 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;
d) dla obiektów hotelowych – 5 miejsc postojowych na 10 pokoi hotelowych;
e) dla gastronomi i rozrywki – 1,5 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni użytkowej;
f) dla handlu detalicznego – 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni sprzedaży;
g) dla usług pozostałych – 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej.
2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1 należy usytuować na terenie i na działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.
§ 9. 1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:
1) ustala się prowadzenie liniowych obiektów infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenów dróg publicznych, ciągach pieszo – jezdnych oraz w drogach wewnętrznych, według przepisów odrębnych;
2) w przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej według pkt 1, dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny o innym przeznaczeniu w sposób nie kolidujący z projektowanym lub istniejącym zagospodarowaniem tych terenów, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: A1.ZL, A3.ZL, A4.ZL, A18.ZL, A19.ZL, B1.ZL, B2.ZL, B3.ZL, C1.ZL, C2.ZL, C3.ZL, D1.ZL;
3) dopuszcza się budowę nowych oraz zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
4) na terenach zmeliorowanych, zabudowa i zagospodarowywanie winno być poprzedzone przebudową przez inwestora sieci drenarskich;
5) dopuszcza się realizację obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków, na całym obszarze objętym planem, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: A1.ZL, A3.ZL, A4.ZL, A18.ZL, A19.ZL, B1.ZL, B2.ZL, B3.ZL, C1.ZL, C2.ZL, C3.ZL, D1.ZL;
6) w zakresie warunków powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym ustala się jej powiązanie terenami ciągów komunikacyjnych oraz terenami o innych funkcjach w zależności od potrzeb oraz istniejących przebiegów sieci;
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej min. Ø 90;
2) indywidualne ujęcia wody na działkach dopuszcza się wyłącznie do czasu wyposażenia terenów w sieć wodociągową.
3. W zakresie odprowadzania ścieków:
1) ustala się podłączenie budynków do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej min. Ø 160;
2) zakazuje się odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;
3) ustala się odprowadzanie ścieków systemem grawitacyjno – tłocznym do oczyszczalni zlokalizowanych poza obszarem planu;
4) dopuszcza się do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej:
a) odprowadzanie ścieków z budynków do szczelnych, atestowanych zbiorników bezodpływowych;
b) na terenach oznaczonych symbolami: MN, ML/MN, MN-U odprowadzanie ścieków do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków;
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
1) ustala się, że wody opadowe lub roztopowe w pierwszej kolejności będą zagospodarowane w miejscu ich powstania, wody te należy zagospodarować lub odprowadzić do ziemi;
2) odprowadzenie wód opadowych na terenach budowlanych według rozwiązań indywidualnych – powierzchniowo i przez infiltracje do ziemi, a w przypadku niewystarczająco chłonnej powierzchni biologicznej działki należy zapewnić retencję wody w zbiornikach na działkach lub odprowadzać do kanałów deszczowych;
3) nakazuje się utwardzanie i skanalizowanie terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść
do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;
4) nakazuje się neutralizowanie substancji ropopochodnych i chemicznych na terenach własnych inwestorów,
przed ich wprowadzeniem do zbiorników retencyjnych lub kanalizacji;
5) wody opadowe odprowadzone z utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i innych powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych mogą być wprowadzone do wód powierzchniowych i do ziemi pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach odrębnych;
6) odwodnienie dróg poprzez spływ powierzchniowy, rowy trawiaste, rowy retencyjno – infiltracyjne, drenaż lub kanalizację deszczową;
7) zakazuje się odprowadzania wód opadowych z terenów działek na teren dróg i działek sąsiednich;
5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się budowę, rozbudowę i modernizację stacji transformatorowych oraz sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia stosownie do potrzeb;
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się budowę sieci gazowej;
2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej nakazuje się lokalizowanie szafek gazowych w linii ogrodzenia, otwieranych na zewnątrz, w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządcami sieci gazowej;
3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników gazowych dla celów bytowych i gospodarczych.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
1) ustala się stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza, w tym odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem urządzeń wiatrowych;
2) zakazuje się stosowania indywidualnych urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym;
8. W zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:
1) ustala się realizację sieci wyłącznie w formie kablowej lub radiowej;
2) zachowuje się istniejące linie napowietrzne do czasu skablowania tych linii;
3) ustala się realizację kablowych sieci i przyłączy telekomunikacyjnych wyłącznie w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszo – jezdnych;
4) na terenach: MN, MNL, ML/MN oraz MN-U dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych;
5) dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności, w tym stacje telefonii komórkowej, masztów, anten o konstrukcji masztowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
1) nakazuje się gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi i gminnymi regulaminami;
2) nakazuje się lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg publicznych, wewnętrznych, ciągów pieszo - jezdnych;
3) nakazuje się gromadzenie, segregację i usuwanie odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych;
4) nakazuje się zabezpieczenie możliwości segregowania odpadów w miejscu zbiórki na każdej działce.
§ 10. 1. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:
1) zakazuje się lokalizowania zabudowy tymczasowej: obiektów kontenerowych i barakowozów, niezwiązanych z prowadzeniem budowy;
2) dopuszcza się użytkowanie działek w sposób dotychczasowy pod warunkiem, że działalność prowadzona
na ich obszarze nie jest źródłem uciążliwości wykraczającej poza ich granice.

Rozdział 4
Ustalenie szczegółowe
§ 11. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolami:A5.MN, A6.MN, A7.MN, A8.MN, A9.MN, A10.MN, B8.MN, B12.MN, B13.MN, B14.MN, B15.MN, B16.MN, B17.MN, B18.MN, B19.MN, B20.MN, B21.MN, C10.MN, C11.MN, C12.MN, C13.MN, C14.MN, C15.MN, C16.MN, C17.MN, C18.MN, C19.MN, C20.MN, C21.MN, C22.MN, C23.MN, C24.MN, C25.MN, C26.MN, C27.MN, C28.MN, D2.MN, D3.MN, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie towarzyszące:
a) usługi nieuciążliwe – wbudowane;
b) zieleń urządzona;
c) obiekty małej architektury;
d) obiekty infrastruktury technicznej.
e) infrastruktura drogowa.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym;
2) zakazuje się lokalizowania więcej niż 1 budynku garażowego na 2 stanowiska postojowe na jednej działce budowlanej;
3) dopuszcza się wydzielanie lokali usług nieuciążliwych o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
4) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%;
5) ustala się wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 0,4;
6) ustala się zjazdy do działek na terenie:
a) A5.MN z terenu: A25.KPJ;
b) A6.MN z terenów: 4.KDL, 5.KDD, A23.KDw, A22.KPJ;
c) A7.MN z terenów: 5.KDD, A23.KDW;
d) A8.MN z terenów: 5.KDD, A21.KPJ, A22.KPJ;
e) A9.MN z terenów: 5,KDD, A21.KPJ, A22.KPJ, A24.KDW;
f) A10.MN z terenów: 1.KDZ, 4.KDL, 5.KDD;
g) B8.MN z terenów: 1.KDZ, B22.KDW, B23.KDW;
h) B12.MN z terenu: B24.KDW;
i) B13.MN z terenów: B24.KDW, B25.KDW, B26.KDW;
j) B14.MN z terenu: B26.KDW;
k) B15.MN z terenów: 6.KDD, B25.KDW, B26.KDW, B27.KDW, B28.KDW, B29.KDW, B30.KDW, B31.KDW, B32.KPJ;
l) B16.MN z terenów: 6.KDD, B32.KPJ;
m) B17.MN z terenów: 6.KDD, B26.KDW;
n) B18.MN z terenu: 6.KDD;
o) B19.MN z terenów: 6.KDD, B35.KDW;
p) B20.MN z terenu: B35.KDW;
q) B21.MN z terenu: B35.KDW;
r) C10.MN z terenów: 6.KDD, C35.KDW, C41.KDW, C42.KDW, C56.KDW, C57.KDW;
s) C11.MN z terenów: 6.KDD, C35.KDW, C56.KDW, C58.KDW;
t) C12.MN z terenów: C56.KDW, C57.KDW;
u) C13.MN z terenów: C35.KDW, C50.KDW, C51.KDW;
v) C14.MN z terenów: C35.KDW; C41.KDW, C42.KDW, C43.KDW, C44.KDW, C45.KDW;

w) C15.MN z terenów: C35.KDW, C50.KDW, C51.KDW, C52.KDW, C53.KDW, C54.KDW;
x) C16.MN z terenu: C51.KDW;
y) C17.MN z terenów: C35.KDW, C42.KDW, C45.KDW, C46.KDW oraz z drogi poza granicami planu;
z) C18.MN z terenów: C35.KDW, C51.KDW, C54.KDW, C55.KDW oraz z drogi poza granicami planu;
aa) C19.MN z terenów: 6.KDD, C29.KDW;
bb) C20.MN z terenów: 6.KDD, C29.KDW;
cc) C21.MN z terenów:6.KDD, C29.KDW;
dd) C22.MN z terenów: C29.KDW, C40.KDW;
ee) C23.MN z terenów:C37.KDW, C38.KDW, C39.KDW, C40.KDW;
ff) C24.MN z terenów: C30.KDW, C36.KDW, C37.KDW;
gg) C25.MN z terenów: C36.KDW, C37.KDW;
hh) C26.MN z terenu: C37.KDW, C.38.KDW;
ii) C27.MN z terenów: C30KDW, C33.KDW, C34.KDW, C36.KDW oraz z drogi poza granicami planu;
jj) C28.MN z terenów: C31.KDW, C32.KDW, C36.KDW, C37.KDW oraz z drogi poza granicami planu;
kk) D2.MN z terenów: 7.KDD, 8.KDD, D4.KDW;
ll) D3.MN z terenów: 8.KDD, D4.KDW;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
4. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:
1) tereny oznaczone symbolami: B12.MN, B13.MN, B14.MN, B15.MN, B17.MN, B18.MN, B19.MN, B20.MN, B21.MN, C10.MN, C11.MN, C12.MN, C13.MN, C14.MN, C15.MN, C16.MN, C17.MN, C18.MN, C19.MN, C22.MN, C23.MN, C24.MN, C27.MN, C.28.MN zgodnie z rysunkiem planu położone są na terenach zmeliorowanych, zabudowa i zagospodarowywanie winno odbywać się zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) nakazuje się odsunięcie zabudowy od napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV na odległość 5 m od osi linii w każdą stronę na terenach oznaczonych symbolami: A5.MN, A9.MN, A10.MN, B8.MN, B12.MN, B13.MN, B15.MN, C20.MN, C22.MN, C23.MN zgodnie z rysunkiem planu;
3) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów oznaczonych symbolami: A5.MN, A9.MN, A10.MN, B8.MN, B12.MN, B13.MN, B15.MN, C20.MN, C22.MN, C23.MN wymienione w pkt 2 tracą moc w przypadku likwidacji linii lub jej przebudowy na podziemną;
4) ustala się zagospodarowanie od granic gruntów leśnych terenów oznaczonych symbolami: A5.MN, A6.MN, B8.MN, B12.MN, B16.MN, C24.MN, C27.MN, D3.MN zgodnie z przepisami odrębnymi;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren oznaczony symbolem A10.MN częściowo znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej – zabytku archeologicznego (stanowisko archeologiczne nr ew. 50-63/6) w odniesieniu do którego obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych.
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 1.000m2;
b) minimalna szerokość frontu – 18m.
§ 12. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z równoważną zabudową usługową oznaczonych na rysunku planu symbolami: A15.MN-U, A16.MN-U, A17.MN-U, B7.MN-U, B9.MN-U, B10.MN-U, C8.MN-U, C9.MN-U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
b) usługi nieuciążliwe;
2) przeznaczenie towarzyszące:
a) zieleń urządzona;
b) obiekty małej architektury;
c) infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się wprowadzenie zabudowy o funkcji: mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, usługowej;
2) ustala się lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w układzie wolno stojącym;
3) zakazuje się lokalizowania więcej niż 1 budynku garażowego na 3 stanowiska postojowe na jednej działce budowlanej;
4) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
5) ustala się wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 0,5;
6) ustala się zjazdy do działek na terenie:
a) A15.MN-U z terenu: A22.KPJ;
b) A16.MN-U z terenów: 1.KDZ, A24.KDw, A22.KPJ;
c) A17.MN-U z terenu: A24.KDW;
d) B7.MN-U z terenów: 1.KDZ, 4.KDL, B22.KDW;
e) B9.MN-U z terenu:1.KDZ;
f) B10.MN-U z terenu: 2.KDZ;
g) C8.MN-U z terenu: 3.KDZ, C37.KDW, C40.KDw;
h) C9.MN-U z terenu: 3.KDZ, C30.KDW, C37.KDW;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2;
2) zakazuje się lokalizowania usług uciążliwych oraz związanych ze składowaniem, przetwarzaniem i zbieraniem odpadów, handlu hurtowego;
3) ustala się zagospodarowanie od granic gruntów leśnych terenów oznaczonych symbolami: A15.MN-U, A16.MN-U, B7.MN-U, B9.MN-U, B10.MN-U, C9.MN-U zgodnie z przepisami odrębnymi;
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 1.200m2;
b) minimalna szerokość frontu – 20m.
§ 13. 1. Dla terenów zabudowy letniskowej z równoważną zabudową mieszkaniową jednorodzinną oznaczonych na rysunku planu symbolami: A11.ML/MN, A12.ML/MN, A13.ML/MN, A14.ML/MN, C7.ML/MN.
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa letniskowa;
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie towarzyszące:
a) zieleń urządzona;
b) obiekty małej architektury;
c) infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się lokalizowanie zabudowy letniskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym;
2) ustala się lokalizowanie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego bądź jednego budynku letniskowego;
3) zakazuje się lokalizowania więcej niż 1 budynku garażowego na 2 stanowiska postojowe na jednej działce budowlanej;
4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
a) letniskowej 1 kondygnacja nadziemne – 7 m
b) mieszkaniowej 2 kondygnacje nadziemne (łącznie z poddaszem użytkowym) – 8 m;
c) gospodarczej i garażowej: 6 m;
5) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80%;
6) ustala się wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 0,3;
7) ustala się zjazdy do działek na terenie:
a) A11.ML/M z terenu: A22.KPJ;
b) A12.ML/MN z terenu: A22.KPJ;
c) A13.ML/MN z terenów: A21.KPJ, A22.KPJ;
d) A14.ML/MN z terenów: 1.KDZ, 4.KDL;
e) C7.ML/MN z terenów: 3.KDZ, C29.KDW;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) nakazuje się odsunięcie zabudowy od napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV na odległość 5 m od osi linii w każdą stronę na terenach oznaczonych symbolami A12.ML-MN i A13.ML-MN zgodnie z rysunkiem planu;
2) ograniczenia w zagospodarowaniu terenów oznaczonych symbolami A12.ML-MN i A13.ML-MN wymienione w pkt 1 tracą moc w przypadku likwidacji linii lub jej przebudowy na podziemną;
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 1.000m2;
b) minimalna szerokość frontu – 18m.
§ 14. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach leśnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: A20.MNL, B6.MNL ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie towarzyszące:
a) zieleń urządzona;
b) obiekty małej architektury;
c) infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolno stojącym;
2) zakazuje się lokalizowania więcej niż 1 budynku garażowego na 2 stanowiska postojowe na jednej działce budowlanej;
3) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80%;
4) ustala się wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 0,3;
5) ustala się zjazdy do działek na terenie:
a) A20.MNL z terenu: 4.KDL;
b) B6.MNL z terenu: 4.KDL;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się przeznaczanie maksymalnie: 300 m2 powierzchni z poszczególnych działek na cele niestanowiące powierzchni biologicznie czynnej;
3) nakazuje się utrzymanie uprawy leśnej na 50% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie poszczególnych działek;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren oznaczony symbolem B6.MNL częściowo znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej – zabytku archeologicznego (stanowisko archeologiczne nr ew. 50-63/6) w odniesieniu do którego obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) nakazuje się odsunięcie zabudowy od napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV na odległość 5 m od osi linii w każdą stronę na terenie oznaczonej symbolem B6.MNL zgodnie z rysunkiem planu;
2) ograniczenia w zagospodarowaniu terenu oznaczonego symbolem B6.MNL wymienione w pkt 1 tracą moc w przypadku likwidacji linii lub jej przebudowy na podziemną;
6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 2.000m2;
b) minimalna szerokość frontu – 22m.
§ 15. 1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem: B11.U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi nieuciążliwe;

2) przeznaczenie towarzyszące:
a) zieleń urządzona;
b) obiekty małej architektury;
c) infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się stosowanie dachów o dowolnej geometrii;
2) dla dachów dwuspadowych i wielospadowych ustala się stosowanie pokrycia dachów w formie: dachówki
lub materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki;
3) ustala się maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 2 kondygnacje naziemne – 10 m;
4) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
5) ustala się wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 0,8;
6) ustala się zjazdy do działek z terenu: 2.KDZ, 6.KDD;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) teren znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 800 m2;
2) zakazuje się lokalizowania usług uciążliwych oraz związanych ze składowaniem, przetwarzaniem i zbieraniem odpadów, handlu hurtowego;
3) ustala się zagospodarowanie od granic gruntów leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
2. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 1.200m2;
b) minimalna szerokość frontu – 30m.
§ 16. 1. Dla terenu obsługi komunikacji samochodowej oznaczonego na rysunku planu symbolem C6.KS ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe:
- pętla autobusowa;
b) przeznaczenie towarzyszące:
- usługi;
- infrastruktura techniczna;
- zieleń urządzona.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się usługi z zakresu obsługi ruchu komunikacyjnego i turystycznego;
2) ustala się stosowanie dachów o geometrii dwuspadowej lub wielospadowej o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu połaci w zakresie: 25° – 45°;
3) dopuszcza się stosowanie dachów płaskich;
4) ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
a) usługowej : 1 kondygnacja – 5 m;
5) ustala się wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 0,8;
6) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
7) ustala się realizację oświetlenia.
8) ustala się zjazdy do działek z terenu: 6.KDD i drogi poza granicami planu;
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) teren znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 300;
b) minimalna szerokość frontu – 15m.
§ 17. 1. Dla terenu usług sportu i rekreacji oznaczonej na rysunku planu symbolem A2.UT ustala się:

1) przeznaczanie podstawowe: usługi sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie towarzyszące:
a) urządzenia sportowe;
b) obiekty małej architektury;
c) infrastruktura techniczna;
d) obiekty towarzyszące funkcji sportu i rekreacji m.in. toalety, szatnie, wypożyczalnie sprzętu wodnego itp.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się stosowanie dachów jednospadowych lub dwuspadowych o nachyleniu połaci do 30°;
2) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: 1 kondygnacja naziemna – 5 m;
3) ustala się wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 0,2;
4) ustala się wyposażenie w obiekty małej architektury typu: ławki, kwietniki;
5) nakazuje się stosowanie ujednoliconych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak: latarnie, ławki, kwietniki, kosze na śmieci, barierki, słupki;
6) nakazuje się stosowanie nawierzchni przepuszczalnych;
7) ustala się realizację oświetlenia;
8) ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80%;
9) zakazuje się lokalizowania reklam;
10) dopuszcza się zjazd techniczny na teren ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego symbolem A22.KPJ.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) teren znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się parametry działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia – 700m2;
b) minimalna szerokość frontu – 50m.
§ 18. 1. Dla terenów lasu oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1.ZL, A3.ZL, A4.ZL, A18.ZL, A19.ZL, B1.ZL, B2.ZL, B3.ZL, C1.ZL, C2.ZL, C3.ZL, D1.ZL ustala się:
1) przeznaczanie podstawowe: las;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się zalesienie na terenie oznaczonym symbolem B1.ZL;
2) obowiązuje zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi gruntów leśnych;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
2) zakazuje się dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren oznaczony symbolem B1.ZL częściowo znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej – zabytku archeologicznego (stanowisko archeologiczne nr ew. 50-63/8) w odniesieniu do którego obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych.
§ 19. 1. Dla terenów rolnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: B5.RP, C59.RP, C60.RP, C61.RP ustala się:
1) przeznaczanie podstawowe: rola;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się lokalizowania zabudowy;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
2) zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych;
3) zakazuje się dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren oznaczony symbolem B5.RP częściowo znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej – zabytku archeologicznego (stanowisko archeologiczne nr ew. 50-63/8) w odniesieniu do którego obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych.
§ 20. 1. Dla terenów rowów melioracyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: B4.WSR, C4.WSR, C5.WSR ustala się:
1) przeznaczanie podstawowe: rowy melioracyjne;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizowanie przejazdów, kładek pieszych i rowerowych.
2) dopuszcza się prowadzenie podziemnej sieci infrastruktury technicznej;
3) zakazuje się lokalizowania zabudowy;
3. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:
1) zabudowa i zagospodarowywanie winno odbywać się zgodnie z przepisami odrębnymi;
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren oznaczony symbolem B4.WSR częściowo znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej – zabytku archeologicznego (stanowisko archeologiczne nr ew. 50-63/8) w odniesieniu do którego obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych.
§ 21. 1. Dla terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.KDZ, 2.KDZ, 3.KDZ, 4.KDL, 5.KDD, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) drogi publiczne klasy zbiorczej oznaczone na rysunku planu symbolami 1.KDZ, 2.KDZ, 3.KDZ jako droga powiatowa;
b) droga publiczna klasy lokalnej oznaczona na rysunku planu symbolem 4.KDL jako droga gminna;
c) drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: KDD jako drogi gminne;
2) przeznaczenie towarzyszące:
a) zieleń urządzona;
b) obiekty małej architektury;
c) infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się jednojezdniowe przekroje dróg;
2) ustala się realizację chodników co najmniej po jednej stronie drogi;
3) ustala się powiązanie drogi oznaczonej symbolem 3.KDZ od południa z drogą we wsi Błędówko;
4) ustala się powiązanie drogi oznaczonej symbolem 4.KDL od zachodu z drogą we wsi Pomocnia;
5) ustala się powiązanie drogi oznaczonej symbolem 6.KDD od zachodu z drogą we wsi Pomocnia;
6) ustala się powiązanie drogi oznaczonej symbolem 7.KDD od zachodu z drogą we wsi Pomocnia;
7) ustala się powiązanie drogi oznaczonej symbolem 8.KDD od południa z drogą we wsi Błędówko;
8) zakazuje się organizacji przyulicznych miejsc postojowych.
3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) w zakresie szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających ustala się:
a) dla terenu oznaczonego symbolem: 1.KDZ część szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 2,5 m, pozostała część drogi zlokalizowana jest poza granicami planu;
b) dla terenu oznaczonego symbolem: 2.KDZ część szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 2,5 m, pozostała część drogi zlokalizowana jest poza granicami planu;
c) dla terenu oznaczonego symbolem: 3.KDZ część szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 2,5 m, pozostała część drogi zlokalizowana jest poza granicami planu;
d) dla terenu oznaczonego symbolem: 4.KDL szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 12 m;
e) dla terenu oznaczonego symbolem: 5.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10 m;
f) dla terenu oznaczonego symbolem: 6.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10 m;

g) dla terenu oznaczonego symbolem: 7.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10 m;
h) dla terenu oznaczonego symbolem: 8.KDD szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10 m;
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) teren oznaczony symbolem 4.KDL częściowo znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej – zabytku archeologicznego (stanowisko archeologiczne nr ew. 50-63/6) w odniesieniu do którego obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych.
6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:
1) teren oznaczony symbolem 6.KDD położony jest na terenach zmeliorowanych, zabudowa i zagospodarowywanie winno odbywać się zgodnie z przepisami odrębnymi;
§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A23.KDW, A24.KDW, B22.KDW, B23.KDW, B24.KDW, B25.KDW, B26.KDW, B27.KDW, B28.KDW, B29.KDW, B30.KDW, B31.KDW, B35.KDW, C29.KDW, C30.KDW, C31.KDW, C32.KDW, C33.KDW, C34.KDW, C35.KDW, C36.KDW, C37.KDW, C38.KDW, C39.KDW, C40.KDW, C41.KDW, C42.KDW, C43.KDW, C44.KDW, C45.KDW, C46.KDW, C50.KDW, C51.KDW, C52.KDW, C53.KDW, C54.KDW, C55.KDW, C56.KDW, C57.KDW, C58.KDW, D4.KDW ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) drogi wewnętrzne;
2) przeznaczenie towarzyszące:
a) obiekty małej architektury;
b) infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nakazuje się realizację nawierzchni jezdni jako utwardzonej dla terenów oznaczonych symbolami: A23.KDW, A24.KDW, B26.KDW, B35.KDW, C35.KDW, C36.KDW, C.37.KDW, C40.KDW, C42.KDW, C51.KDW;
3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) w zakresie szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających ustala się:
a) dla terenu oznaczonego symbolem: A23.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10 m;
b) dla terenu oznaczonego symbolem: A24.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10 m;
c) dla terenu oznaczonego symbolem: B22.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8 m;
d) dla terenu oznaczonego symbolem: B23.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8 m oraz plac do zawracania samochodów zgodnie z rysunkiem planu;;
e) dla terenu oznaczonego symbolem: B24.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 6 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
f) dla terenu oznaczonego symbolem: B25.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8 m;
g) dla terenu oznaczonego symbolem: B26.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8 m;
h) dla terenu oznaczonego symbolem: B35.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 9 m;
i) dla terenów oznaczonych symbolami: B27.KDW, B28.KDW, B29.KDW, B30.KDW, B31.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 6 m;
j) dla terenu oznaczonego symbolem: C29.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
k) dla terenu oznaczonego symbolem: C30.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8m;
l) dla terenu oznaczonego symbolem: C31.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 7m;


m) dla terenu oznaczonego symbolem: C32.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8m;
n) dla terenu oznaczonego symbolem: C33.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8m;
o) dla terenu oznaczonego symbolem: C34.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8m;
p) dla terenu oznaczonego symbolem: C35.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 12m;
q) dla terenu oznaczonego symbolem: C36.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10m;
r) dla terenu oznaczonego symbolem: C37.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8m;
s) dla terenu oznaczonego symbolem: C38.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10m;
t) dla terenu oznaczonego symbolem: C39.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8m;
u) dla terenu oznaczonego symbolem: C40.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10m;
v) dla terenu oznaczonego symbolem: C41.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10m;
w) dla terenu oznaczonego symbolem: C.42.KDW część szerokości drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8 m zgodnie z rysunkiem planu;
x) dla terenu oznaczonego symbolem: C.43.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8m;
y) dla terenu oznaczonego symbolem: C44.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8m;
z) dla terenu oznaczonego symbolem: C45.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10m;
aa) dla terenu oznaczonego symbolem: C46.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8m;
bb) dla terenu oznaczonego symbolem: C50.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10m;
cc) dla terenu oznaczonego symbolem: C51.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10m;
dd) dla terenu oznaczonego symbolem: C52.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8m;
ee) dla terenu oznaczonego symbolem: C53.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8m;
ff) dla terenu oznaczonego symbolem: C54.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10m;
gg) dla terenu oznaczonego symbolem: C55.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8m;
hh) dla terenu oznaczonego symbolem: C56.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10m;
ii) dla terenu oznaczonego symbolem: C57.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 8m;
jj) dla terenu oznaczonego symbolem: C58.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 5m;
kk) dla terenu oznaczonego symbolem: D4.KDW szerokość drogi w liniach rozgraniczających na minimum: 10 m;
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
5. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:
1) tereny oznaczone symbolami: B24.KDW, B25.KDW, B26.KDW, B35.KDW, C29.KDW, C31.KDW, C32.KDW, C33.KDW, C35.KDW, C36.KDW, C37.KDW, C40.KDW, C41.KDW, C42.KDw, C43.KDW, C44.KDW, C45.KDW, C46.KDW, C50.KDW, C51.KDW, C52.KDW, C53.KDW, C54.KDW, C55.KDW, C56.KDW, C57.KDW, C58.KDW

położone są na terenach zmeliorowanych w obszarach zgodnych z załącznikiem graficznym, zagospodarowywanie winno odbywać się zgodnie z przepisami odrębnymi;
§ 23. 1. Dla terenów ciągów pieszo - jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami:A21.KPJ, A22.KPJ, A25.KPJ, B32.KPJ, B33.KPJ, B34.KPJ ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) ciąg pieszo – jezdny;
2) przeznaczenie towarzyszące:
a) infrastruktura techniczna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) ustala się, by ciągi pieszo – jezdne były ogólnodostępne;
2) zakazuje się lokalizowania reklam.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny znajdują się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (WOCHK), w jego zasięgu obowiązują ustalenia zawarte w przepisach odrębnych;
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) dla terenu oznaczonego symbolem: A21.KPJ szerokość ciągu w liniach rozgraniczających na minimum: 4 m
2) dla terenu oznaczonego symbolem: A22.KPJ szerokość ciągu w liniach rozgraniczających na minimum: 4,5 m
3) dla terenu oznaczonego symbolem: A25.KPJ szerokość ciągu w liniach rozgraniczających na minimum: 4,5 m
4) dla terenu oznaczonego symbolem: B32.KPJ szerokość ciągu w liniach rozgraniczających na minimum: 3 m
5) dla terenu oznaczonego symbolem: B33.KPJ szerokość ciągu w liniach rozgraniczających na minimum: 3 m
6) dla terenu oznaczonego symbolem: B34.KPJ szerokość ciągu w liniach rozgraniczających na minimum: 3 m
Rozdział 5
Przypisy końcowe
§ 24. 1. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się na:
1) 12%, słownie: dwanaście procent dla terenów: A6.MN, A7.MN, A9.MN, A10.MN, A20.MNL, A15.MN-U, A16.MN-U, A17.MN-U, B6.MNL, B8.MN, B12.MN, B13.MN, B14.MN, B15.MN, B17.MN, B18.MN, B19.MN, B20.MN, B21.MN, C10.MN, C11.MN, C12.MN, C13.MN, C14.MN, C15.MN, C16.MN, C17.MN, C18.MN, C21.MN, C22.MN, C23.MN, C24.MN, C25.MN, C26.MN, C27.MN, D2.MN, D3.MN;
2) 1% dla pozostałych terenów.
3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.|Przewodnicząca
Rady Gminy
Anna Malesza-Bajno

Podstrony:
  • Uzasadnienie
  • Załącznik nr 1
    mapa
  • Załącznik nr 2
    Rozstrzygnięcie Rady Gminy Pomiechówek o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek wsi Błędowo
  • Załącznik nr 3
    Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.

Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 27.11.2013 r., godz. 12.08
Wprowadził:Nieznany, data: 28.11.2013 r., godz. 14.19
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.01.2014 r., godz. 08.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.01.2014 r., godz. 08.50NieznanyEdycja strony
28.11.2013 r., godz. 15.41NieznanyEdycja strony
28.11.2013 r., godz. 14.52NieznanyEdycja strony
28.11.2013 r., godz. 14.19NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4317 razy.