Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2013


Podstrony:
 • Zarządzenie nr 110
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 109
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie nr 108
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie nr 107
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie nr 106
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie nr 105
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie nr 104
  w sprawie wprowadzenia i stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 103
  w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r. tj. prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Kosewo i Szczypiornie w 2014 r.
 • Zarządzenie nr 102
  w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie nr 101
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie nr 100
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie nr 99
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 98
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie nr 97
  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r. na terenie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 96
  w sprawie: Projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w Działaniu 2.2 "Rozwój e-usług".
 • Zarządzenie nr 95
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie nr 94
  w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
 • Zarządzenie nr 93
  w sprawie: zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie nr 92
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. oceny wniosków do projektu pn.„”Wejdź do sieci – zyskaj więcej” przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek”, realizowanego w ramach działania 8.3.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8.„Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • Zarządzenie nr 91
  W sprawie : przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
 • Zarządzenie nr 90A
  zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie nr 90
  wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2013 rok.
 • Zarządzenie nr 89
  w sprawie projektu: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie nr 88
  w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 87
  w sprawie: wprowadzenie zmian do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 86
  w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 85
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2013 rok.
 • Zarządzenie Nr 84
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 83
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 82
  w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie Nowy Modlin, gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 81
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 80
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2013 rok.
 • Zarządzenie Nr 79
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 78
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Andrzeja Łuszczewskiego, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 77
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 76
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 75
  w sprawie: uśrednienia pensum dla nauczycieli
 • Zarządzenie Nr 51a
  w sprawie: ustalenia miesięcznej stawki czynszu za wynajem garaży z zasobów Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 74
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 73
  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 • Zarządzenie Nr 72
  w sprawie: spisu z natury materiałów, środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu.
 • Zarządzenie Nr 71
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2013 rok.
 • Zarządzenie Nr 70
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 69
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 68
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy
 • Zarządzenie Nr 67
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 66
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 65
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 64
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 63
  w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
 • Zarządzenie Nr 62
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 61
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Goławicach Pierwszych
 • Zarządzenie Nr 60
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 59
  w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
 • Zarządzenie Nr 58
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 57
  w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pomiechówek, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku.
 • Zarządzenie Nr 56
  w sprawie: czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 07- Cegielnia-Kosewo, gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 55
  anulowano
 • Zarządzenie Nr 54
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 53
  w sprawie: powołania komisji do likwidacji zużytych urządzeń i sprzętu elektronicznego w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 52
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie Nr 51
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Szwąder, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 50
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Wiechowicz, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 49
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Dulczewskiej-Pietras, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 48
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 47
  w sprawie: wprowadzenia regulaminu komisji rekrutacyjnej projektu pn.„”Wejdź do sieci – zyskaj więcej” przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek”, realizowanego w ramach działania 8.3.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8.„Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • Zarządzenie Nr 46
  w sprawie: wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.„”Wejdź do sieci – zyskaj więcej” przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek”, realizowanego w ramach działania 8.3.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8.„Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • Zarządzenie Nr 45
  w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego
 • Zarządzenie Nr 44
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 43
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 42
  w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze służbowego samochodu osobowego w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 41
  w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Stanisławowo
 • Zarządzenie Nr 40
  w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo
 • Zarządzenie Nr 39
  dot. zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin
 • Zarządzenie Nr 38
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 37
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 36
  w sprawie: zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy Pomiechówek na 2013 r.
 • Zarządzenie Nr 35
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2013 rok.
 • Zarządzenie Nr 34
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 33
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2013 rok.
 • Zarządzenie Nr 32
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 31
  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 30
  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 29
  w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej we wsi Czarnowo.
 • Zarządzenie Nr 28
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 27
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 26
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku za 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 25
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 24
  w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 23
  w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonej do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo
 • Zarządzenie Nr 22
  w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo
 • Zarządzenie Nr 21
  w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu pod garaże
 • Zarządzenie Nr 20
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 19
  w sprawie: trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 01-Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 18
  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r. na terenie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 17
  w sprawie: trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 07- Cegielnia-Kosewo, gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 16
  w sprawie: trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 07- Cegielnia-Kosewo, gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 15
  w sprawie: trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 21- Szczypiorno, gmina Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 14
  w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
 • Zarządzenie Nr 13
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 12
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 11
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2013 rok.
 • Zarządzenie Nr 10
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznej kwocie dotacji ujętej w uchwale budżetowej na rok 2013 dla Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 9
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznej kwocie dotacji ujętej w uchwale budżetowej na rok 2013 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 8
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2013 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 7
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2013 dla Urzędu Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 6
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2013 dla Szkoły Podstawowej im. Gen. Thommee w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 5
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2013 dla Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 4
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2013 dla Szkoły Podstawowej w Orzechowie.
 • Zarządzenie Nr 3
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2013 dla Przedszkola „Pod Dębami” im. Gen. E. Knoll – Kownackiego w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 2
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2013 dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.
 • Zarządzenie Nr 1
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Pomiechówek, w drodze drugich rokowań po drugim przetargu.

Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 01.01.2013 r., godz. 07.00
Wprowadził:Nieznany, data: 07.01.2013 r., godz. 11.04
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.05.2013 r., godz. 09.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2013 r., godz. 09.51NieznanyZmiana kolejności podlinków
15.03.2013 r., godz. 16.33Agnieszka KleniewskaZmiana kolejności podlinków
15.03.2013 r., godz. 16.33Agnieszka KleniewskaZmiana kolejności podlinków
15.03.2013 r., godz. 16.32Agnieszka KleniewskaZmiana kolejności podlinków
15.03.2013 r., godz. 16.31Agnieszka KleniewskaZmiana kolejności podlinków
15.03.2013 r., godz. 16.31Agnieszka KleniewskaZmiana kolejności podlinków
15.03.2013 r., godz. 16.28Agnieszka KleniewskaZmiana kolejności podlinków
15.03.2013 r., godz. 16.28Agnieszka KleniewskaZmiana kolejności podlinków
15.03.2013 r., godz. 16.27Agnieszka KleniewskaZmiana kolejności podlinków
15.03.2013 r., godz. 16.27Agnieszka KleniewskaZmiana kolejności podlinków
07.01.2013 r., godz. 11.04NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 5148 razy.