Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2012


Podstrony:
 • Zarządzenie nr 49/a
  w sprawie: aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Gminy w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 78
  w sprawie: ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych.
 • Zarządzenie Nr 77
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2012 rok.
 • Zarządzenie Nr 76
  w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy części zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 75
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 74
  w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 r. tj. prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Kosewo i Szczypiornie w 2013 r.
 • Zarządzenir Nr 73
  w sprawie: drugiego przetargu na sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie 01-Pomiechówek, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 72
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 71
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 35/2011 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie powołania oraz ustalenia pracy Gminnej Komisji Socjalnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 • Zarządzenie Nr 70
  w sprawie: uśrednienia pensum dla nauczycieli
 • Zarządzenie Nr 69
  w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2013 rok
 • Zarządzenie Nr 68
  w sprawie projektu: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 67
  w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 66
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 65
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Brody – Parcele, gminie Pomiechówek, w drodze rokowań po drugim przetargu.
 • Zarządzenie Nr 64
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 63
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 62
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechowek odrębnymi ustawami na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 61
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 60
 • Zarządzenie Nr 59
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie Nr 58
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 57
  w sprawie: powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w roku 2012
 • Zarządzenie Nr 56
  w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pomiechówek, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku.
 • Zarządzenie Nr 55
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 54
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Brody – Parcele, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 53
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Cegielnia-Kosewo, gminie Pomiechówek - drugi przetarg.
 • Zarządzenie Nr 52
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Szczypiorno, gminie Pomiechówek – drugi przetarg.
 • Zarządzenie Nr 51
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Cegielnia-Kosewo, gminie Pomiechówek – drugi przetarg.
 • Zarządzenie Nr 50
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Brody – Parcele, gminie Pomiechówek – drugi przetarg
 • Zarządzenie Nr 49
  w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 • Zarządzenie Nr 48
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Edyty Jurkiewicz, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 47
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Góreckiej, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 46
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Gadzały, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 45
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Szatkowskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 44
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Pawła Laskusa, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 43
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Ks. Andrzeja Wojciecha Bołbota, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 42/42a
 • Zarządzenie Nr 41
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 40
  w sprawie: ustalenia miesięcznego limitu na wykorzystanie telefonu komórkowego
 • Zarządzenie Nr 39
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 38
  W sprawie : przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
 • Zarządzenie Nr 37
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 36
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 35
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 51/2011 z dnia 21.07.2011roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionego zarządzeniem Nr 72/2011 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 6 XII 2011
 • Zarządzenie Nr 34
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 33
  w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pomiechowek
 • Zarządzenie Nr 32
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku za 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 31
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Brody – Parcele, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 30
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Cegielnia-Kosewo, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 29
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Cegielnia-Kosewo, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 28
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Szczypiorno, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 27
  w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej
 • Zarządzenie Nr 26
  w sprawie: ustalenia „Listy przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Pomiechówek, które nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym”
 • Zarządzenie Nr 25
  w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 24
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 23
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 22
  w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2011.
 • Zarządzenie Nr 21
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2012 rok.
 • Zarządzenie Nr 20
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 19
  w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Pomiechówek oraz ustalenia stawek kosztu przejazdu
 • Zarządzenie Nr 18
  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012r. na terenie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 17
  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012r. na terenie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 16
  w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
 • Zarządzenie Nr 15
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 14
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2012 rok.
 • Zarządzenie Nr 13
  w sprawie: uśrednienia pensum dla nauczycieli
 • Zarządzenie Nr 12
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznej kwocie dotacji ujętej w uchwale budżetowej na rok 2012 dla Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 11
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznej kwocie dotacji ujętej w uchwale budżetowej na rok 2012 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 10
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2012 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 9
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 8
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2012 dla Szkoły Podstawowej im. Gen. Thommee w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 7
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2012 dla Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 6
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2012 dla Szkoły Podstawowej w Orzechowie.
 • Zarządzenie Nr 5
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2012 dla Przedszkola „Pod Dębami” im. Gen. E. Knoll – Kownackiego w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 4
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2012 dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.
 • Zarządzenie Nr 3
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie Nr 2
  w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 1
  w sprawie: ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych.

Wytworzył:Marcin Śmigas, data: 05.01.2012 r., godz. 12.23
Wprowadził:Nieznany, data: 05.01.2012 r., godz. 12.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.04.2013 r., godz. 12.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.04.2013 r., godz. 12.08NieznanyZmiana kolejności podlinków
30.04.2013 r., godz. 12.08NieznanyZmiana kolejności podlinków
12.04.2012 r., godz. 07.45NieznanyZmiana kolejności podlinków
12.04.2012 r., godz. 07.44NieznanyZmiana kolejności podlinków
12.04.2012 r., godz. 07.44NieznanyZmiana kolejności podlinków
05.01.2012 r., godz. 12.23NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 6390 razy.