Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2011


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 77
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 76
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 75
  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2011-2020
 • Zarządzenie Nr 74
  w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012r. tj. prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Pomiechówku ul. Kilińskiego z punktem filijnym w miejscowości Kosewo i Szczypiornie w 2012r.
 • Zarządzenie Nr 73
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 72
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 51/2011 z dnia 21.07.2011roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Zarządzenie Nr 71
  w sprawie: zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 • Zarządzenie Nr 70
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 69
  w sprawie projektu budżetu na 2012 rok
 • Zarządzenie Nr 68
  w sprawie projektu: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2012-2020
 • Zarządzenie Nr 67
  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 • Zarządzenie Nr 66
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 01.02.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 65
  powołania Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Pomiechówek na lata 2011 – 2015
 • Zarządzenie Nr 64
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 63
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 62
  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2011-2020
 • Zarządzenie Nr 61
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 60
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 59
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • Zarządzenie Nr 58
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 57
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Brody – Parcele, gminie Pomiechówek – piąty przetarg
 • Zarządzenie Nr 56
  W sprawie: ustalenia miesięcznego limitu na wykorzystanie telefonu komórkowego.
 • Zarządzenie Nr 55
  w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pomiechówek, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.
 • Zarządzenie Nr 54
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 53
  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 52
  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 51
  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Zarządzenie Nr 50
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 49
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 48
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 47
  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2011-2020
 • Zarządzenie Nr 46
  W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/2011 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 01.02.2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznych limitów na wykorzystanie telefonów komórkowych
 • Zarządzenie Nr 45
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Wyszyńskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 44
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Mazurek, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 43
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Tomkiewicz, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 42
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Roman, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 41
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Ewy Doroty Nowickiej, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 40
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Nowak, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 39
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Bożeny Kalinowskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 38
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie Nr 37
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 36
  w sprawie: wprowadzenia zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek odrębnymi ustawami na 2011 rok.
 • Zarządzenie Nr 35
  w sprawie: powołania oraz ustalenia pracy Gminnej Komisji Socjalnej do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegów.
 • Zarządzenie Nr 34
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Brody – Parcele, gminie Pomiechówek – czwarty przetarg
 • Zarządzenie Nr 33/33a
 • Zarządzenie Nr 32
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 31
  w sprawie: powołania komisji kwalifikującej dokumenty z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.
 • Zarządzenie Nr 30
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie Nr 29
  w sprawie pobierania opłat za dzierżawę nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne należących do Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 28/28a
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 26
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku za 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 27
  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 25
  w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pomiechówek w formie ankiet
 • Zarządzenie Nr 24
  w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010.
 • Zarządzenie Nr 23
  w sprawie powołania rzeczoznawcy ds. szacowania wartości rynkowej: zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej
 • Zarządzenie Nr 22
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Brody – Parcele, gminie Pomiechówek – trzeci przetarg
 • Zarządzenie Nr 21
  w sprawie: wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie
 • Zarządzenie Nr 19
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 20
  w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Pomiechówek rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Zarządzenie Nr 18
  w sprawie: odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.
 • Zarządzenie Nr 17
  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r. na terenie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 16
  w sprawie: ustalenia miesięcznych limitów na wykorzystanie telefonów komórkowych.
 • Zarządzenie Nr 15
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 14a
  w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
 • Zarządzenie Nr 14
  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 8
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2011 dla Szkoły Podstawowej im. Gen. Thommee.
 • Zarządzenie Nr 9
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2011 dla Urzędu Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach - Parcelach.
 • Zarządzenie Nr 10
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2011 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 11
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznej kwocie dotacji ujętej w uchwale budżetowej na rok 2011 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 12
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznej kwocie dotacji ujętej w uchwale budżetowej na rok 2011 dla Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 13
  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie.
 • Zarządzenie Nr 5
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2011 dla Przedszkola „Pod Dębami" im. Gen. E. Knoll - Kownackiego w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 6
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2011 dla Szkoły Podstawowej w Orzechowie.
 • Zarządzenie Nr 7
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2011 dla Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego.
 • Zarządzenie Nr 4
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2011 dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.
 • Zarządzenie Nr 3
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2011
 • Zarządzenie Nr 2
  w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 1
  w sprawie: ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych.

Wytworzył:Marcin Śmigas, data: 03.01.2011 r., godz. 13.55
Wprowadził:Nieznany, data: 03.01.2011 r., godz. 13.57
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.10.2011 r., godz. 15.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.10.2011 r., godz. 15.31NieznanyZmiana kolejności podlinków
03.01.2011 r., godz. 13.57NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 7043 razy.