Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pomiechówek
Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIII/305/10
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 27.10.2010 r.

UZASADNIENIE DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY POMIECHÓWEK

Obowiązujące do tej pory „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek”, dalej studium, zostało sporządzone i uchwalone uchwałą Nr XXVIII/207/05 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13.07.2005 r.
Konsekwencją analizy problemów w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz coraz większe potrzeby w zakresie urbanizacji terenów wiejskich gminy, było podjęcie uchwały Nr XVII/94/08 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26.03. 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium.
Z uwagi, że pierwotna wersja studium powstała w 1999 ze zmianą sporządzoną w 2005 roku nie odpowiadała w pełni wymogom ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) podjęto się wykonania nowej wersji studium, w pełni odpowiadającej wymogom ustawowym.

Zakres merytoryczny zmiany studium ustalono w dostosowaniu do potrzeb związanych z nowym przebiegiem projektowanych dróg: drogi krajowej Nr 62 i trasy „Olszynki Grochowskiej” oraz do zwiększającego się zapotrzebowania na tereny inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego jak i związanego z usługami i produkcją. Istotną kwestią była potrzeba jednoczesnego chronienia zasobów środowiska kulturowego i przyrodniczego gminy.
W efekcie dokonanej analizy problemów:
– stanu zagospodarowania gminy,
– obiektywnych uwarunkowań środowiskowych i kulturowych,
– ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
doprowadziło to do rozstrzygnięcia, które stało się podstawą formułowania kierunków rozwoju przestrzennego gminy.

Zmiana treści studium spowodowała jego większą przejrzystość i pełne dostosowanie jej do wymogów ustawowych. Dotyczy to nie tylko ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lecz również zmienionych ustaw o ochronie środowiska i ochronie przyrody czy nowo wprowadzonej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która ma istotne znaczenie w pracach dostosowawczych prawa Polskiego z prawem Unii Europejskiej.

Sporządzenie nowego rysunku studium dotyczącego całej gminy jest odzwierciedleniem zmian wprowadzonych w tekście studium a jego skala 1:10 000 (poprzedni rysunek w skali 1:20 000) daje możliwość precyzyjnego określenia granic poszczególnych terenów wyróżniając ich przeznaczenie przez szraf i kolor.
W celu wypełnienia ustaleń art. 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i §8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), sporządzono ujednoliconą formę tekstu i rysunków studium, stanowiącą załącznik do uchwały o zmianie studium w zakresie zgodnym z uchwałą o przystąpieniu do tej zmiany.

Opracowanie zmiany studium przebiegało następująco:
• do dnia 13 czerwca 2008 r. wyznaczono termin składania wniosków do studium - wpłynęło około 70 wniosków
• w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uzyskano zakres prognozy oddziaływania na środowisko od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18 lutego 2009 r. i od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia 04 lutego 2009 r.
• do dnia 11 grudnia 2009 r. wyznaczono termin składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko - w terminie nie wpłynęły żadne wnioski
• 6 października 2009 r. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany studium
• w dniu 20 listopada 2009 projekt zmiany studium został wysłany do uzgodnień
• do dnia 16 czerwca 2010 r. uzyskano komplet uzgodnień i opinii wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
• w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) pismem z dnia 19 lipca 2010 r. przesłano projekt zmiany studium do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – do dnia 30 września 2010 r. nie uzyskano ostatecznej opinii, co skutkowało zaopiniowaniem projektu zmiany studium pozytywnie
• projekt zmiany studium wraz prognozą oddziaływania na środowisko wyłożono publicznie w dniach 13 lipca 2010 r. – 24 czerwca 2010 r. - w terminie do dnia 22 września 2010 r. wpłynęła jedna uwaga
• uwagę do projektu zmiany studium z dnia 17 września 2010 r. Wójt Gminy Pomiechówek rozstrzygnął pozytywnie dnia 24.09.2010 r.


Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 29.10.2010 r., godz. 00.00
Wprowadził:Nieznany, data: 02.11.2010 r., godz. 08.30
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.11.2010 r., godz. 08.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.11.2010 r., godz. 08.30NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2781 razy.