Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2010


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1
  w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 2
  w sprawie: ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych.
 • Zarządzenie Nr 3
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 4
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 5
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 6
  w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
 • Zarządzenie Nr 7
  w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 8
  w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 9
  w sprawie : powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • Zarządzenie Nr 11
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 10
 • Zarządzenie Nr 12
  w sprawie: ustalenia norm zużycia paliwa przez autobusy szkolne stanowiące własność Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 13
  w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i SP ZOZ za rok 2009.
 • Zarządzenie Nr 14
  w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009, sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz sprawozdań z dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
 • Zarządzenie Nr 15
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Goławice Pierwsze, gminie Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 16
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Cegielnia-Kosewo, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 17
  w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
 • Zarządzenie Nr 18
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 19
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku za 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 20
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 21
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Wola Błędowska, w trybie bezprzetargowym.
 • Zarządzenie Nr 22
  zmieniające Zarządzenie Nr 7/2010 z 2 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • Zarządzenie Nr 23
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 24
  w sprawie: powołania Zespołu Konsultacyjnego do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Brody-Parcele, Brody, Pomiechówek, Pomiechowo, Czarnowo, Kosewko w formie ankiet
 • Zarządzenie Nr 25
  w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Pomiechówek i jednostkach organizacyjnych gminy
 • Zarządzenie Nr 26
  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r. na terenie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 27
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Brody-Parcele, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 28, 28a
  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego; w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w gospodarstwach domowych powstałych w skutek powodzi w maju 2010r .na terenie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 29
  w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 30
  w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 31
  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 32
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 33
  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 34
  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 • zarządzenie Nr 35
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 12/09 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Pomiechówek zmieniającego Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 11 marca 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 36, 36a
  Zarządzenie Nr 36 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r. Zarządzenie Nr 36a - w sprawie: zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gminy Pomiechówek Powołanych Zarządzeniem Nr 29/10 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 02 czerwca 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 37
  w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 38
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 39
  w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 40
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 41
  w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010 roku
 • Zarządzenie Nr 42
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Lewczuk, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 43
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Banach, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 44
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Jadwigi Doroty Marzec, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 45
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Anny Domańskiej, nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 46, 46a
  Zarządzenie Nr 46: w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego/ Zarządzenie Nr 46a: w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2010.
 • Zarządzenie Nr 47
  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 48
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 49
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie Nr 50
  w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pomiechówek oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.
 • Zarządzenie Nr 51
  w sprawie: regulaminu i przeprowadzenia ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 52
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/07 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pomiechówek, zmienionego Zarządzeniem Nr 40/09 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 24 czerwca 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 53
  w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Jastrzębskiego ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie
 • Zarządzenie Nr 54
  w sprawie powołania Pani Elżbiety Woszczyk na stanowisko p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie
 • Zarządzenie Nr 55
  w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników „Wyprawka Szkolna – 2010”
 • Zarządzenie Nr 56
  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 57
  w sprawie: powołania komisji kwalifikującej dokumenty z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010r. oraz 4 lipca 2010r
 • Zarządzenie Nr 59
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 46a/2010 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 2.08.2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na rok 2010.
 • Zarządzenie Nr 58
  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 60
  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 61
  w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • Zarządzenie Nr 62
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Brody – Parcele, gminie Pomiechówek – drugi przetarg.
 • Zarządzenie Nr 63
  w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30.10.2010r.
 • Zarządzenie Nr 64
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2010
 • Zarządzenie Nr 65
  w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 66
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Brody – Parcele, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 67
  W sprawie : przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
 • Zarządzenie Nr 68
  w sprawie pobierania opłat za ksero
 • Zarządzenie Nr 69
  powołania komisji do dokonania oględzin utrzymania zabudowanej nieruchomości w Starym Orzechowie stanowiącej własność Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 70
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2010
 • Zarządzenie Nr 71
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 45/2005 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.09.2005r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie.
 • Zarządzenie Nr 72
  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 • Zarządzenie Nr 73
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 74
  w sprawie projektu: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 75
  w sprawie: projektu budżetu na 2011 rok
 • zarządzenie Nr 76
  w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2010 rok.
 • Zarządzenie Nr 77
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2010
 • Zarządzenie Nr 78
  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie
 • Zarządzenie Nr 78a
  w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 78b
  w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 79
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 80
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 25/10 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Pomiechówek i jednostkach organizacyjnych gminy
 • Zarządzenie Nr 81
  w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.
 • Zarządzenie Nr 82
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie Nr 83
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2010
 • Zarządzenie Nr 84
  w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011r. tj. prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Pomiechówku ul. Kilińskiego z punktem filialnym w miejscowości Kosewo i Szczypiornie w 2011r.
 • Zarządzenie Nr 85
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie, prowadzonej przez Gminę Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 86
  w sprawie: regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie.
 • Zarządzenie Nr 87
  w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 88
  w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 89
  w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na rok 2010

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 05.01.2010 r., godz. 14.53
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.01.2010 r., godz. 14.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.01.2010 r., godz. 14.53NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6360 razy.