Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2009


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/09
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/07 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 22 marca 2007r. w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pomiechówek” oraz opublikowania teksu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 2/09
  w sprawie: ustalenia zasad wypłaty i rozliczeń zaliczek gotówkowych.
 • Zarządzenie Nr 3/09
  w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 4/09
  W sprawie : powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie Nr 5/09
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 6/09
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2009 rok
 • Zarządzenie Nr 7/09, 7A/09
  Zarządzenie Nr 7/09 W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz drobnego wyposażenia biura po zakończeniu realizacji projektu „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek”. Zarządzenie 7A/09 w sprawie: ustalenia miesięcznych limitów na wykorzystanie telefonów komórkowych
 • Zarządzenie Nr 8/09
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Stanisławowo, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 9/09
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 10/09
  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 • Zarządzenie Nr 11/09
  w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Pomiechówek oraz jednostki organizacyjne Gminy
 • Zarządzenie Nr 12/09
  w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do szkół w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 13/09
  w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
 • Zarządzenie Nr 14/09
  w sprawie: wyboru ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 15/09
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad korzystania z hali sportowej i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 16/09
  w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008, sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz sprawozdań z dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
 • Zarządzenie Nr 17/09
  przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i SP ZOZ za rok 2008.
 • Zarządzenie Nr 18/09
  w sprawie zmiany Regulaminu dowożenia uczniów w Gminie Pomiechówek wprowadzonego Zarządzeniem Nr 12/2009 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 16 lutego 2009 r. oraz ustalenia stawek kosztu przejazdu.
 • Zarządzenie Nr 19/09
  w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 • Zarządzenie NR 20/09
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za 2008 rok.
 • Zarządzenie Nr 21/09
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 22/09
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku za 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 23/09 23A/09
  Zarządzenie Nr 23/09 w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2009 rok Zarządzenie 23A/09 w sprawie: powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 24/09
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 25/09
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 26/09
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie Nr 27/09
  w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 28/09
  w sprawie: układu wykonawczego wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 29/09
  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 30/09
  w sprawie REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 31/09
  w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek i zakładów budżetowych Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 32/09
  w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
 • Zarządzenie Nr 33/09
  w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Pomiechówek i jednostkach organizacyjnych Gminy
 • Zarządzenie Nr 34/09
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie Nr 35/09
  w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 36/09
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 37/09
  w sprawie: powołania oraz ustalenia pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 • Zarządzenie Nr 38/09
  w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego ds. koordynacji modernizacji linii kolejowej na terenie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 39/09
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 40/09
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/07 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pomiechówek oraz opublikowania tekstu jednolitego „Regulaminu Organizacyjnego Gminy Pomiechówek”.
 • Zarządzenie Nr 41/09
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 42/09
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 43/09
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie Nr 44/09
  w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów pozostałych po budowie (płyt drogowych żelbetowych pełnych i trylinek) składowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Brodach.
 • Zarządzenie Nr 45/09
  w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach Parcelach
 • Zarządzenie Nr 46/09
  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Pomiechówek oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 47/09
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 48/09
  w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 49/09
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 50/09
  w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 51/09
  w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • Zarządzenie Nr 52/09
  w sprawie: uśrednienia pensum dla nauczycieli
 • Zarządzenie Nr 53/09
  w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
 • Zarządzenie Nr 54/09
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 55/09
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 56/09
  w sprawie: powołania komisji kwalifikującej dokumenty z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r.
 • Zarządzenie Nr 57/09
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 58/09
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 59/09
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 60/09
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Cegielnia-Kosewo, gminie Pomiechówek.
 • Zarzadzenie Nr 61/09, 61A/09
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie Nr 62/09
  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
 • Zarządzenie Nr 63/09
  w sprawie: projektu budżetu na 2010 rok
 • Zarządzenie Nr 64/09
  w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia
 • Zarządzenie Nr 65/09
  W sprawie : przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.
 • Zarządzenie Nr 66/09
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 67/09
  w sprawie: powołania oraz ustalenia pracy Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegów.
 • Zarządzenie Nr 68/09
  w sprawie: przeznaczenia do kasacji pojazdu samochodowego stanowiącego własność Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 69/09
  Stała komisja inwentaryzacyjna
 • Zarządzenie Nr 70/09
  w sprawie: spisu z natury materiałów, środków trwałych , oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu.
 • Zarządzenie Nr 71/09
  w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonywania oceny najkorzystniejszej oferty na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na 2010 rok i „Prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Pomiechówku ul. Kilińskiego, Kosewie, Szczypiornie.”
 • Zarządzenie Nr 72/09
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 73/09
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2009 rok.
 • Zarządzenie Nr 74/09
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2009 rok.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 07.01.2009 r., godz. 15.07
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.01.2009 r., godz. 15.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.01.2009 r., godz. 15.07NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6753 razy.