Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

2007


Podstrony:
 • Zarządzenie Nr 1/07
  w sprawie: ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 2/07
  w sprawie: zmiany w „Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Pomiechówek”.
 • Zarządzenie Nr 3/07
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 4/07
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 5/07
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Pomiechówek na 2007r.
 • Zarządzenie Nr 6/07
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w dziale księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pomiechówku.
 • Zarządzenia Nr 7/07
  w sprawie: zniszczenia niejawnych dokumentów
 • Zarządzenie Nr 8/07
  w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego dla członków O S P Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 9/07
  w sprawie: ustalenia miesięcznych limitów na wykorzystywanie telefonów komórkowych.
 • zarzadzenie Nr 10/07
  w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 11/07
  w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 12/07
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 13/07
  w sprawie: układu wykonawczego wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 14/07
  w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Brodach-Parcelach i Wymysłach, gminie Pomiechówek.
 • Zarzadzenie Nr 15/07
  w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i SPZOZ za rok 2006.
 • Zarządzenie Nr 16/07
  w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006, sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz sprawozdań z dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
 • Zarządzenie Nr 17/07
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 18/07
  w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pomiechówku.
 • Zarządzenie Nr 19/07
  w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia i wyboru ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych w 2007 r. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Zarządzenie Nr 20/07
  w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 • Zarządzenie Nr 21/07
  W sprawie: wyboru ofert na wsparcie i realizację zadań publicznych w 2007 roku w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Zarządzenie Nr 22/07
  w sprawie : zmian w „Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pomiechówek”.
 • Zarządzenie Nr 23/07
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowiska pracy.
 • Zarządzenie Nr 24/07
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 25/07
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 26/07
  w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku za 2006 rok
 • Zarządzenie Nr 27/07
  w sprawie : układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Gminy Pomiechówek na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 28/07
  zmieniające zarządzenie Nr 65/2006 z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie : powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Zarządzenie Nr 29/07
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2007r.
 • Zarządzenie Nr 30/07
  w sprawie: powołania oraz ustalenia pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 • Zarządzenie Nr 31/07
  w sprawie: zmiany w Zarządzeniu Nr 3/07 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 32/07
  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 33/07
  w sprawie : układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 34/07
  w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
 • Zarządzenie Nr 35/07
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2007r.
 • Zarządzenie Nr 36/07
  w sprawie : układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2007 rok.
 • Zarzadzenie Nr 37/07
  w sprawie: powołania komisji klasyfikującej dokumenty z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r.
 • Zarządzenie Nr 38/07
  w sprawie: powołania komisji do przekazania dokumentacji w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz magazynu sprzętu OC
 • Zarządzenie Nr 39/07
  w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu.
 • Zarządzenie Nr 40/07
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 41/07
  w sprawie: powierzenia obowiązków na stanowisku p.o. Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 42/07
  w sprawie: przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenia Nr 43/07
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2007r.
 • Zarządzenia Nr 44/07
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 45/07
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy.
 • Zarządzenie Nr 46/07
  w sprawie: powierzenia obowiązków na stanowisku p.o. Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Pomiechówku
 • Zarzadzenie Nr 47/07
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy
 • Zarządzenie Nr 48/07
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy
 • Zarządzenie Nr 49/07
  w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzechowie.
 • Zarządzenie Nr 49/A/07
 • Zarządzenie Nr 50/07
  w sprawie : zmiany w Zarządzeniu Nr 31/07 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 14 maja 2007 r, w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 51/07
  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko pracy
 • Zarządzenie Nr 52/07
  w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzechowie
 • Zarządzenie Nr 53/07
  w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.
 • Zarządzenie Nr 54/07
  w sprawie : odwołania ze stanowiska dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 55/07
  w sprawie : powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 56/07
  w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 57/07
  w sprawie: cofnięcia oświadczenia z dnia 1 sierpnia 2007r. dotyczącego powierzenia obowiązków na stanowisku p.o.Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 58/07
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 59/07
  w sprawie: powołania na stanowisko Dyrektora Samorządowej Administracj Placówek Oświatowych w Pomiechówku
 • Zarządzenie Nr 60/07
  w sprawie: ustalenia miesięcznego limitu na wykorzystanie telefonu komórkowego
 • Zarządzenie Nr 61/07
  w sprawie: powołania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zarządzenie Nr 62/07
  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • Zarządzenie Nr 63/07
  w sprawie : układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 64/07
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2007r.
 • Zarządzenie Nr 65/07
  w sprawie: powołania na stanowisko Kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 66/07
  w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2007r.
 • Zarządzenie Nr 67/07
  w sprawie: odwołania członka obwodowej komisji wyborczej
 • Zarządzenie Nr 68/07
  w sprawie: powołania członka obwodowej komisji wyborczej
 • Zarządzenie Nr 69/07
  w sprawie: ustalenia miesięcznego limitu na wykorzystanie telefonu komórkowego
 • Zarzadzenie Nr 70/07
  w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Zarzadzenie Nr 71/07
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 72/07
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2007 rok
 • Zarządzenie Nr 73/07
  w sprawie: projektu budżetu na 2008 rok
 • Zarządzenie Nr 74/07
  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 75/07
  w sprawie: powołania oraz ustalenia pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 • Zarządzenie Nr 76/07
  w sprawie: ustalenia miesięcznego limitu na wykorzystanie telefonu komórkowego
 • Zarządzenie Nr 77/07
  w sprawie: wprowadzenia regulaminu premiowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
 • Zarzadzenie Nr 78/07
  w sprawie: ustalenia kwartalnego limitu na wykorzystanie telefonu komórkowego
 • Zarządzenie Nr 79/07
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 14/2007 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 8 marca 2007r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Brodach-Parcelach i Wymysłach, gminie Pomiechówek.
 • Zarządzenie Nr 80/07
  w sprawie: powierzenia Dyrektorowi Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Pomiechówku obowiązku podejmowania decyzji o wyjazdach służbowych Dyrektorów szkół będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 81/07
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzechowie prowadzonego przez Gminę Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 82/07
 • Zarządzenie Nr 83/07
  w sprawie: godzin pracy w Urzędzie Gminy Pomiechówek oraz w jednostkach organizacyjnych gminy.
 • Zarządzenie Nr 84/07
  w sprawie: powołania komisji konkursowej do dokonywania oceny najkorzystniejszej oferty na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Pomiechówku, ul. Kilińskiego, Kosewie, Szczypiornie.”
 • Zazrądzenie Nr 85/07
  w sprawie: przygotowania Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Gminie Pomiechówek.
 • Zarzadzenie Nr 86/07
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 87/07
  W sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzechowie prowadzonego przez Gminę Pomiechówek
 • Zarzedzenie Nr 88/07
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Orzechowie prowadzonego przez Gminę Pomiechówek
 • Zarządzenie Nr 89/07
  w sprawie: układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu gminy Pomiechówek na 2007 rok.
 • Zarządzenie Nr 90/07
  w sprawie: przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pomiechówek na 2007r.
 • Zarządzenie Nr 91/07
  w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów pozostałych po budowie gazociągu, oraz materiałów budowlanych będących w depozycie na terenie Oczyszczalni Ścieków:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 04.01.2007 r., godz. 14.45
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.01.2007 r., godz. 14.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.01.2007 r., godz. 14.45NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 9567 razy.