Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Uchwała Nr XXXV/247/06

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania gminy Pomiechówek dla części wsi Pomocnia i części wsi Wola Błędowska
Uchwała Nr XXXV/247/06
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 14.06.2006 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania gminy Pomiechówek dla części wsi Pomocnia i części wsi Wola Błędowska

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) a także w związku z wykonaniem uchwały NR XXI/161/04 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22.09.2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Pomocnia i części wsi Wola Błędowska Rada Gminy Pomiechówek uchwala co następuje:


ROZDZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE


§ 1

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się zgodność niniejszego planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Pomiechówek (Uchwała Nr XXVIII/207/05 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13.07.2005r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek), które stosownie do przepisu art. 9 tejże ustawy, sporządzone zostało w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.


§ 2

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pomocnia i części wsi Wola Błędowska w gminie Pomiechówek.

2. Przedmiotem opracowania, o którym mowa w pkt. 2 jest zmiana funkcji działek z rolnej na funkcję usług turystyki umożliwiającej prowadzenie pola golfowego wraz z niezbędną infrastrukturą (hotel, restauracja, pomieszczenia klubowe itp.)

3. Plan obejmuje obszar, przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 2 000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Do każdego, przedstawionego na rysunku planu, terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi odnoszą się:
1) tekstowe ustalenia dotyczące całego obszaru planistycznego,
2) tekstowe ustalenia odnoszące się do przedmiotowego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi,
3) ustalenia graficzne zawarte na załączniku, który jest integralną częścią niniejszej uchwały.


§ 3

1. Ilekroć w niniejszej uchwale powołuje się przepisy prawa bez podania nazwy ustawy, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) obszarze planistycznym – należy przez to rozumieć część terenów wsi objętych ustaleniami niniejszej uchwały,
2) zabudowie związanej z rekreacją i sportem – należy przez to rozumieć zabudowę związaną z rekreacją (w ramach tej funkcji może występować także funkcja mieszkalna) oraz z obsługą występujących na obszarze planistycznym funkcji sportu i rekreacji. Obiekty muszą spełniać parametry zabudowy określone w niniejszej uchwale oraz w przepisach o warunkach technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.
3) zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami mieszkalnymi oraz budynkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, sytuowanymi na przeznaczonej pod zabudowę części działki, spełniającymi parametry zabudowy określone:
- w niniejszej uchwale,
- w przepisach o warunkach technicznych jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie oraz
- w przepisach o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.
4) usługach – należy przez to rozumieć, zarobkową działalność handlową i usługową oraz zawodową, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm. Dz. U. Nr 81, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289), wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, w obiektach usytuowanych na terenach przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę,
5) terenach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny, którego zagospodarowanie przystosowano do wymagań jakie muszą spełniać tereny pola golfowego.
6) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć realizację celów publicznych, o których mowa w art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.).

3. Zmiana przepisów odrębnych związanych z treścią ustaleń planu nie powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, chyba, że te przepisy stanowią inaczej.

4. Postępowanie w sprawach zagospodarowania przestrzennego regulowanych przepisami odrębnymi musi być zgodne z prawem obowiązującym w okresie podjętego postępowania.


ROZDZIAŁ II
USTALENIA DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU PLANISTYCZNEGO


§ 4

1. Tekstowe ustalenia odnoszące się do całego obszaru planistycznego przedstawionego na rysunku planu, stosownie do przepisu art. 15 ust 2 ustawy, obowiązują w następującym zakresie:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
3) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz usuwaniem się mas ziemnych,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania użytkowania terenów.


§ 5

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1. Zasady ochrony ładu przestrzennego:
1) utrzymanie dotychczasowego układu dróg publicznych,
2) utrzymanie istniejących terenów leśnych,
tworzących w przedmiotowym obszarze planistycznym wartość kulturową i kompozycyjno-estetyczną.

2. Zasady kształtowania ładu przestrzennego
1) Budynki użyteczności publicznej usytuowane na terenach oznaczonych na rysunku plany symbolami 5U-1 i 6U-1 muszą posiadać charakter identyfikatorów przestrzeni, osiągany przez zastosowanie odmiennej od budynków mieszkalnych architektury obiektów lub rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji bądź jej kolorystyki, zharmonizowanych jednak z otoczeniem, jakim jest sąsiedztwo krajobrazu chronionego.
2) Zagospodarowywanie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 7RS-2 i 9RS-2, w sposób podkreślający charakter wzniesionych tam obiektów, nie naruszający możliwości korzystania z położonych w ich sąsiedztwie terenów pola golfowego.
3) Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.


§ 6

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy i zagospodarowania terenów, poprzez:
1) zaliczanie terenów usytuowanych w obszarze planistycznym do terenów rekreacyjno – wypoczynkowych poza miastem, z dopuszczalnym poziomem hałasu jak dla terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w tab. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841),
2) zapewnienie zachowania walorów krajobrazowych przez zachowanie ukształtowania terenu,
3) wykonywanie nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych, linii napowietrznych i kablowych, podziemnych rurociągów oraz innych obiektów liniowych, w sposób zapewniający ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych (art. 73, ust. 2),
4) zakaz realizacji przedsięwzięć, mogących spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych (art. 72 ust. 1 pkt 4),
5) gromadzenie odpadów komunalnych w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i zapewnienie wywożenia odpadów na wysypisko,
6) stosowanie ekologicznych, posiadających odpowiednie atesty, nośników energii do ogrzewania pomieszczeń.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.):
1) utrzymanie drożności stałych i czasowych cieków wodnych oraz drenowania występującego na zaznaczonym na rysunku planu terenie, przez odpowiednie zagospodarowanie działek lub zastosowanie przepustów,
2) uzgadnianie inwestycji, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie istniejącego drenowania z marszałkiem województwa (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych), który stosownie do przepisu art. 75 ustawy z dnia 18 lipca 2004 r. Prawo wodne (Dz. U Nr 115, poz. 1229) jest organem kompetentnym w sprawach programowania, planowania i nadzorowania wykonywania urządzeń wodnych szczegółowych.

3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880):
1) Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu brył korzeniowych drzew należy wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom.
2) Utrzymanie istniejących terenów zadrzewionych jako istotnych elementów krajobrazu na przedmiotowym obszarze.


§ 7

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz usuwaniem się mas ziemnych
1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) obszar objęty opracowaniem jest częścią Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. Urz. Nr 43, poz. 149, z późn. zm.). Działania na tym obszarze nie mogą naruszać zakazów i nakazów ustalonych ww. rozporządzeniem.

2. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
1) na terenie wsi Pomocnia wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej ruralistycznego układu holenderskiej rzędówki,
2) w strefie tej, związku z zabytkowym układem ruralistycznym, zachowuje się dotychczasowy przebieg dróg.
3) wszystkie osoby prowadzące roboty ziemne, które odkryją przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy a w szczególności dotyczących:
- wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
- zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i wstrzymaniu wszelkich robót mogących go uszkodzić lub zniszczyć,
- niezwłocznego zawiadomienia o odkryciu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta.

3. Na przedmiotowym obszarze nie występują strefy ograniczonego użytkowania gruntów utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) ani tereny specjalne, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Na przedmiotowym obszarze nie wyznaczono terenów ani obszarów górniczych w związku z poszukiwaniem lub wydobywaniem kopalin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96).

5. Na przedmiotowym obszarze nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi ani tereny narażone na osuwanie się mas ziemnych.


§ 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1. W granicach objętych niniejszym planem, nie występują:
1) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
2) dobra kultury współczesnej, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 10 ustawy,
3) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków.


§ 9

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
1. Za przestrzeń publiczną, wymagającą szczególnego projektowania i utrzymania we właściwym stanie technicznym i estetycznym uważa się:
Wydzieloną, w czasie sporządzania projektu zagospodarowania terenu, przestrzeń w sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5U-1 i 6U-1.

2. Na części działek, o których mowa w pkt. 1, wydzielonej pod urządzenie przestrzeni publicznej, realizowane być mogą:
1) przejścia dla pieszych,
2) oświetlenie,
3) zieleń urządzona,
4) obiekty małej architektury,
5) miejsca postojowe i parkingi.

3. Przy projektowaniu ww przestrzeni szczególną uwagę należy zwrócić na:
1) kształtowanie stosownej do funkcji, nawierzchni ruch kołowego i pieszego, z jednoczesnym zakazem rozwiązań tymczasowych,
2) rozdzielność komunikacji samochodowej i pieszej,
3) kształtowanie zieleni ocieniającej stanowiska parkingowe,
4) oświetlenie nawierzchni ruchu pieszego.


§ 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1. Komunikacja
1) Zewnętrzną obsługę komunikacyjną terenu zapewnia system dróg gminnych.
2) Ustala się następujące, według oznaczeń naniesionych na rysunku planu, przeznaczenie terenu pod:
KDW-2 – projektowaną drogę wewnętrzną.
3) Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12KDW-2 obowiązują następujące ustalenia:
droga o szerokości zgodnej z rysunkiem planu (min. 10,0 m. w liniach rozgraniczających),
4) Projektowanie ilości miejsc postojowych i parkingów z zachowaniem wskaźników:
a. minimum 1 miejsce postojowe na 1ha powierzchni terenów sportu i rekreacji,
b. minimum 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni obiektów użyteczności publicznej.
Ilość ta musi być dostosowana do rodzaju obiektu lub prowadzonej w obiektach działalności a także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uzasadnienie potrzebnej ilości miejsc postojowych i parkingów musi być częścią projektu zagospodarowania terenu lub działki.

2. Infrastruktura lokalna
1) Zaopatrzenie w wodę:
a. do celów gospodarczych - ze studni usytuowanej na obszarze planistycznym, wokół której należy utworzyć strefę ochrony bezpośredniej, zgodnie z ustaleniami pozwolenia wodno – prawnego,
b. do celów bytowych - z rozbudowywanej w miarę potrzeb, komunalnej sieci wodociągowej;
c. przy projektowaniu obiektów lub zmiany sposobu zagospodarowania terenów należy, w projekcie zagospodarowania terenu lub działki, uwzględniać zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z ustaleniami następujących przepisów prawa:
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139),
2) Odprowadzanie ścieków:
a. do szczelnych zbiorników (szamb),
b. odwodnienie deszczowe – powierzchniowe,
c. odprowadzanie ścieków do innych systemów, dopuszczalne w miarę powstających możliwości i rozwiązań technicznych,
d. obowiązek wstępnego oczyszczania, z substancji ropopochodnych i części stałych, wód odprowadzanych do odbiorników z parkingów i powierzchni utwardzonych.
3) Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kontynuowane z:
a. istniejących lub uzupełnianych, w miarę potrzeb, sieci elektroenergetycznych,
b. ze stacji transformatorowej, której lokalizację oznaczono symbolem graficznym na rysunku planu;
4) Zasilanie w gaz:
a. przez sukcesywny rozwój sieci gazowej w gminie, na podstawie umów z zarządcą sieci,
b. przy realizacji inwestycji należy zachowanie warunków technicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055),
5) Ogrzewanie:
Nowe obiekty należy wyposażać w instalacje cieplne z wykorzystaniem ekologicznych nośników energii cieplnej, posiadających odpowiedni atest dopuszczający go do stosowania ze względu na ochronę powietrza.

3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
1) Niezbędne modernizacje sieci infrastruktury technicznej dokonywane być mogą na terenach ich dotychczasowej lokalizacji z wyjątkiem przypadków, kiedy modernizacja sieci związana jest ze zmianą sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu, na którym, w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, przewidziano inny przebieg tych sieci.
2) Nowe sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, poza jezdnią. Inny przebieg sieci – dopuszczalny, zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami w tym zakresie, przyjętymi na etapie projektowania inwestycji, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów szczególnych i uwarunkowań miejscowych.
3) Przyłącza infrastruktury technicznej realizowane będą odpowiednio do potrzeb inwestorów, określanych w projekcie zagospodarowania terenu lub działki.
4) Parametry techniczne sieci infrastruktury technicznej oraz szczegółowe ich rozmieszczenie, zostaną określone w projektach przygotowywanych do wniosku o pozwolenie na budowę tych sieci.
5) Zasilanie obiektów budowlanych z sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami projektów zagospodarowania terenów lub działek budowlanych i uzyskiwanymi warunkami zaopatrzenia w poszczególne media, określanymi przez dostawcę w trybie wydawania pozwoleń na budowę tych obiektów.


§ 11

Sposób oraz termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
1. Do czasu zagospodarowania terenów na funkcje zgodne z ustaleniami niniejszego planu grunty rolne pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.
2. Tymczasowych zasad zabudowy i zagospodarowania gruntów rolnych nie ustala się.


ROZDZIAŁ III
USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERNÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI


§ 12

1. Tekstowe ustalenia odnoszące się do obszarów przedstawionych na rysunku planu, stosownie do przepisu art. 15 ust 2, obowiązują w następującym zakresie:
1) przeznaczenie terenów pod różne funkcje lub różne sposoby zagospodarowania,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
3) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem,
4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
5) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

2. Ustalenia zawarte na rysunku planu, obowiązują w zakresie:
1) przeznaczenia terenów na różne funkcje, oznaczone symbolami,
2) granicy opracowania, która ustalona została w załączniku do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu przedmiotowego planu,
3) przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania,
4) przebiegu linii zabudowy.

3. Na rysunku planu, zaznaczono informacyjnie:
1) proponowanej linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych,
2) przebiegu granicy obszaru ochrony konserwatorskiej,
3) granicy obszaru chronionego krajobrazu,
4) usytuowanie studni, wraz ze strefą ochrony bezpośredniej,
5) powierzchnię zdrenowaną,
6) przebieg linii energetycznych,
7) usytuowanie stacji transformatorowej.


§ 13

Przeznaczenie terenów na różne funkcje lub różne zasady zagospodarowania
1. Ustala się następujące, według oznaczeń naniesionych na rysunku planu, przeznaczenie terenów pod:
1) US-2 – teren sportu i rekreacji, o którym mowa w § 3 ust 2 pkt 5,
2) U-1 – zabudowę związaną z usługami, o których mowa w § 3 ust 2 pkt 4,
3) R-1 – teren rolniczy,
4) ZL-1 – teren lasu,
5) RS–2 – zabudowę związaną ze sportem i rekreacją, o której mowa w § 3 ust 2 pkt 2,
6) M–1 – zabudowę zagrodową, o której mowa w § 3 ust 2 pkt 3 albo zabudowę jednorodzinną, na terenie działki ze śladami po byłym siedlisku,

2. Cyfra przy symbolu terenu oznacza:
1) 1 – przeznaczenie zgodne z istniejącym użytkowaniem lub zagospodarowaniem terenu,
2) 2 – przeznaczenie projektowane.


§ 14

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
1. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1M–1 obowiązują następujące ustalenia:
1) możliwość odtworzenia historycznej zabudowy zagrodowej lub budowy budynku jednorodzinnego,
2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki
3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60%
4) linia zabudowy – 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi,
5) dach dwuspadowy lub wielospadowy o nachyleniu połaci głównych 300 – 450.

2. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 2R-1 obowiązują następujące ustalenia:
1) teren upraw polowych do wykorzystania rolniczego,
2) zakaz budowy obiektów kubaturowych.

3. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 4ZL-1 i 8ZL-1 obowiązują następujące ustalenia:
Teren lasów utrzymuje się dotychczasowym zagospodarowaniu i sposobie użytkowania.

4. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 5U-1 i 6U-1 obowiązują następujące ustalenia:
1) przystosowanie istniejących obiektów budowlanych do funkcji usługowych, związanych z funkcjonowaniem pola golfowego (hotel, restauracja i pomieszczenia klubowe),
2) możliwość uzupełnienia lub wymiany zabudowy oraz modernizacji zagospodarowania terenu, zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
3) linie zabudowy przebiegają w odległości:
- 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 12KDW-2, na terenie oznaczonym symbolem 5U-1,
- 10,0 m od linii rozgraniczających dróg na pozostałych terenach
4) obowiązek ukształtowania przestrzeni publicznej, w sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej, stosownie do ustaleń zawartych w § 9
5) obowiązek realizacji odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla pracowników oraz gości klubu, stosownie do ustaleń zawartych w § 10.

5. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 3US-2 obowiązują następujące ustalenia:
1) przystosowanie gruntów do funkcji pola golfowego,
2) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych.

6. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem 7RS-2 i 9RS-2 obowiązują następujące ustalenia:
1) Ukształtowanie zabudowy po zrealizowaniu drogi dojazdowej 12KDW-2.
2) Nieprzekraczalna linia zabudowy jest oddalona o 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi, co zostało przedstawione na rysunku planu.
3) Możliwość realizacji etapowej, pod warunkiem sporządzenia projektu zagospodarowania terenu dla całego obszaru.
4) Wysokość zabudowy do 2 kondygnacji, przy czym druga kondygnacja może występować na użytkowym poddaszu.
5) Powierzchnia zabudowy nie więcej niż 20% powierzchni terenu.
6) Minimum 60% powierzchni terenu należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną.
7) Poziom podłogi parteru nie więcej niż 1,0 m od poziomu terenu.
8) Dachy o nachyleniu połaci głównych 30° do 45°.
9) Zakaz budowy wolnostojących budynków gospodarczych.


§ 15

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
1. Na obszarze planistycznym, przedstawionym na rysunku planu, nie wyznaczono granic terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1.

2. W związku z powyższym, nie formułuje się ustaleń dotyczących szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości objętych planem, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8.


§ 16

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
W granicach opracowania nie występują tereny, na których należy ustalić szczególne warunki zagospodarowania lub ograniczenia w ich użytkowaniu, poza zakazem zabudowy na terenach rolnych i terenach pól golfowych.


§ 17

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 12, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolem:
3US-2 – w wysokości 5%
7RS-2 i 9RS-2 – w wysokości 5%


ROZDZIAŁ IV
USTALENIA KOŃCOWE


§ 18

Załącznikami do niniejszej uchwały są rozstrzygnięcia w zakresie:
1. sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury oraz zasad ich finansowania - zał. Nr 2.
2. sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu - zał. Nr 3.


§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.08.2006 r., godz. 09.36
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.03.2014 r., godz. 10.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.03.2014 r., godz. 10.11NieznanyZmiana kolejności podlinków
11.03.2014 r., godz. 10.11NieznanyZmiana kolejności podlinków
18.08.2006 r., godz. 09.36NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2965 razy.