Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Uchwała 305

w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek
Uchwała Nr LIII/305/10
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 27.10.2010 r.

w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 pkt 9, pkt 11, art. 12 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr XVII/94/08 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26.03.2008 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek”, uchwala się co następuje:


§ 1
Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek”, w granicach administracyjnych gminy, oraz w zakresie merytorycznym, określonych w uchwale Nr XVII/94/08 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26.03.2008 r., wraz z uzasadnieniem.


§ 2
Integralną częścią uchwały jest:
1) część tekstowa zmiany studium – część I „Uwarunkowania zagospodarowania
przestrzennego” – załącznik Nr 1,
2) część tekstowa zmiany studium – część II „Polityka zagospodarowania
przestrzennego” – załącznik Nr 2,
3) część graficzna zmiany studium w skali 1:10 000 „Rysunek studium” –
załącznik Nr 3,
4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium –
załącznik Nr 4. Rozstrzygnięcie nie jest ustaleniem zmiany Studium.


§ 3
Stosownie do przepisu § 8, ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), część tekstową i graficzną studium przedstawiono jako nowy tekst w stosunku do studium przyjętego uchwałą Nr XXVIII/207/05 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13.07.2005 r. w sprawie uchwalenia studium zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
 • Uzasadnienie
  Uzasadnienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pomiechówek
 • Załącznik
  Roztrzygnięcie w sprawie uwagi do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pomiechówek
 • Załącznik
  mapa
 • Załącznik
  Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego
 • Załącznik
  Polityka Zagospodarowania Przestrzennego

Wytworzył:Mariusz Jackiewicz, data: 29.10.2010 r., godz. 00.00
Wprowadził:Nieznany, data: 02.11.2010 r., godz. 08.26
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.11.2010 r., godz. 08.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.11.2010 r., godz. 08.26NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 9452 razy.