Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Załącznik Nr 1

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09
z dnia 28 października 2009r.


REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE


§ 1

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pomiechówek, zwanym dalej „Regulaminem” określa: rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy, warunki otrzymania świadczeń, formy pomocy materialnej, tryb i sposób przyznawania świadczeń, tryb i sposób wstrzymywania i cofania świadczeń oraz przepisy przejściowe.


§ 2

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomocą materialną są:
1) stypendium szkolne
2) zasiłek szkolny.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej,
2) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129 poz. 1058)
3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,
4) kolegium – należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,
5) ośrodku – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. t.j. 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej ustawą o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży, realizację obowiązku szkolnego,
6) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium szkolne, o którym mowa w art. 90 c ust 2 pkt 1, zwanej dalej ustawą o systemie oświaty,
7) zasiłku - należy przez to rozumieć zasiłek szkolny, o którym mowa w art. 90 c ust 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty,
8) uczniach - należy przez to rozumieć:
a) uczniów szkół - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
b) wychowanków ośrodków,
c) dzieci i młodzież upośledzoną umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami odpowiednio obowiązku szkolnego obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
d) słuchaczy kolegiów – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
9) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pomiechówek,
10) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pomiechówek,
11) ośrodku pomocy społecznej – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku
12) pomocy materialnej – należy przez to rozumieć świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego,
13) trudnej sytuacji materialnej – należy przez to rozumieć sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego.
3. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, jest ustalane na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielonej na mocy niniejszego regulaminu.

II. UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA POMOCY MATERIALNEJ


§ 3

1. Do ubiegania się o pomoc materialną uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) mieszkają na terenie Gminy,
b) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, o której mowa w § 2 pkt 12 niniejszego Regulaminu,
c) uczą się w szkołach lub ośrodkach lub kolegiach.

III. SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM
W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI MATERIALNEJ
UCZNIÓW I ICH RODZIN


§ 4

1. Stypendium może otrzymać uprawniony znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej (§ 2 pkt 12 niniejszego Regulaminu), wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje jeden z następujących czynników:
a) bezrobocie,
b) niepełnosprawność ucznia lub członka rodziny,
c) ciężka lub długotrwała choroba,
d) wielodzietność,
e) brak umiejętności wykonywania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
f) alkoholizm lub narkomania,
g) rodzina jest niepełna,
2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust 2 należy załączyć:
a) zaświadczenie o wysokości dochodów, lub/i zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
b) rachunki, faktury, inne dowody dokumentujące: fakt ponoszenia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w sytuacji ubiegania się o stypendium w formie określonej w § 8 Regulaminu, fakt poniesienia kosztów zakupu rzeczy o charakterze edukacyjnym – podręczników, materiałów szkolnych, stroju i obuwia sportowego, tornistra/plecaka, w sytuacji ubiegania się o pomoc rzeczową, o której mowa w § 10 Regulaminu.


§ 5

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.§ 6

1. Stypendium szkolne nie przysługuje uprawnionemu, który otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Uprawniony, który otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.


IV. TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU W ZALEŻNOŚCI
OD ZDARZENIA LOSOWEGO


§ 7

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego takiego jak:
a) ciężka i długotrwała choroba ucznia lub członka rodziny lub
b) śmierć jednego z rodziców/opiekunów dziecka.
2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

V. FORMY POMOCY MATERIALNEJ


§ 8

1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
b) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, dofinansowania do zakupu pomocy itp.
2. Stypendium szkolne może być udzielone uprawnionym szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
3. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest możliwe albo nie jest celowe.
4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie .
5. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności a w przypadku słuchaczy kolegiów -osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.


§ 9

1. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80 % kwoty zasiłku rodzinnego
i nie może przekroczyć miesięcznie 200 % tej kwoty.
2. Na wysokość udzielonej pomocy materialnej ma wpływ: wysokość dochodu oraz warunki i okoliczności rodzinne, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz § 7 ust 1 Regulaminu.
3. Wysokość pomocy materialnej w każdym przypadku będzie ustalana indywidualnie.

§ 10

1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jednemu uczniowi zasiłek może być przyznany maksymalnie dwa razy w ciągu roku szkolnego.
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.
4. Wniosek o zasiłek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu można składać w trybie przewidzianym dla wniosków o stypendium w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust 4, należy załączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzeń losowych oraz trudną sytuację materialną rodziny ucznia uzasadniające przyznanie prawa do zasiłku.

VI. TRYB I SPOSÓB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ


§ 11

1. Decyzję o przyznaniu lub o odmowie przyznania świadczenia pomocy materialnej podejmuje Wójt w formie decyzji administracyjnej.
2. Do zaopiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Wójt może powołać Gminną Komisję Socjalną określając jednocześnie regulamin pracy tej komisji.
3. Wójt zapewnia warunki finansowe i organizacyjne pracy Gminnej Komisji Socjalnej.


§ 12

1. Świadczenia pomocy socjalnej są przyznawane na wniosek:
1) rodziców ucznia lub
2) pełnoletniego ucznia lub,
3) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,
2. W przypadku złożenia wniosku przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2 wymagana jest opinia odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.
3. Świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznane również z urzędu.
4. W przypadku złożenia wniosku przez uprawnionego zamieszkałego na terenie gminy ale nie zameldowanego na terenie gminy, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z miejsca zameldowania, stwierdzające że wnioskodawca nie korzysta ze świadczenia pomocy socjalnej w miejscu zameldowania.


§ 13

1. Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 z odpowiednim uzasadnieniem.
4. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej należy składać:
a) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pomiechówku
§ 14

1. Pomoc materialna przyznana w formie pieniężnej, realizowana jest w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku lub przelewem na rachunek bankowy.
2. Pomoc materialna przyznana w innej formie niż podana w ust. 1, realizowana jest w sposób ściśle ustalony w decyzji o przyznaniu pomocy materialnej.


VII. TRYB I SPOSÓB WSTRZYMYWANIA I COFANIA POMOCY MATERIALNEJ


§ 15

1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uprawniony otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani do zgłaszania Wójtowi zmian danych zawartych we wniosku a także o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego w terminie do 14 dni od daty ich wystąpienia.
2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.


§ 16

1. Uczeń traci prawo do przyznanego stypendium w przypadku:
a) ustania przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia, w tym w szczególności zaprzestania ponoszenia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
b) wykorzystania stypendium niezgodnie z celem, na jaki zostało ono przyznane,
c) zaprzestania nauki,
2. Należności z tytułu nieuprawnionego pobrania stypendium szkolnego podlegają zwrotowi lub ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Wysokość kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot udzielonego stypendium szkolnego w całości lub w części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, Wójt może odstąpić od żądania takiego zwrotu w formie decyzji administracyjnej.
§ 17

Od decyzji Wójta, o której mowa w § 11 ust. 1, przysługuje odwołanie, które należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


§ 18

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Udzielenia Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym wprowadzony Uchwałą Rady Gminy w Pomiechówku Nr X/43/07/ z dnia 26 czerwca 2007r.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Lenart


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 02.11.2009 r., godz. 11.51
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.11.2009 r., godz. 11.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.11.2009 r., godz. 11.51NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2058 razy.