Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Uchwała Nr 219

w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pomiechówek.
Uchwała NR XXXIX/219/09
Rady Gminy w Pomiechówku
Z dnia 28 października 2009r.


w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pomiechówek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1

Ustanawia się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek.


§ 3
Traci moc Uchwała Nr X/43/07 Rady Gminy w Pomiechówku, z dnia 26 czerwca 2007r..

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w placówkach oświatowych Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Lenart

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 02.11.2009 r., godz. 11.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.11.2009 r., godz. 11.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.11.2009 r., godz. 11.47NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2399 razy.